Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Galgamácsa Község Önkormányzata 5/2022. (III. 09.) sz. polgármesteri rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 10

Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Galgamácsa Község Önkormányzata 5/2022. (III. 09.) sz. polgármesteri rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.10.

Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben foglaltakra és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, költségvetési szerveire (az intézményekre).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 273.007.569 Ft költségvetési bevétellel

b) 273.007.569 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetése

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A közös feladatok finanszírozását a 3.számú melléklet tartalmazza.

(3) Az intézmények kiadásait a 4.sz.-5.sz. és 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámát – a törvénynek megfelelően 9,08– al számolva 9 főben állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat létszámát 38 főben határozza meg az alábbiak szerint (a közfoglalkoztatásúak létszámát összességében nem állapítja meg.):

a) Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 10 fő (ebből 1 fő megbízási szerződéssel)

b) Galgamácsai Hétszínvirág Óvoda létszáma: 14 fő

c) Védőnői létszám: 2 fő

d) Temető gondnok: 1 fő

e) Művelődési Ház és Könyvtár létszám: 2 fő

f) Önkormányzati Hivatal: 3 fő

g) Konyha létszáma: 5 fő (+1 fő GYES-en van)

(6) Összesen: 38 fő, Közhasznúak létszáma: 1 fő, Települési képviselő: 6 fő, Összesen: 45 fő

4. Többéves kihatással járó feladatok:

4. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatait, az önkormányzat középtávú tervét a 2022 évet, a 2023 évet, a 2024 évet és 2025 évet a 2.sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

5. Az önkormányzat kötelező feladatai:

5. § Galgamácsa Község Önkormányzatának kötelező feladatai: egészséges ivóvíz ellátás, óvodai nevelés, gyermekétkeztetés biztosítása, egészségügyi ellátás, közvilágítás, helyi közutak és köztemető fenntartása, közművelődési feladatok ellátása.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az önkormányzat jelen költségvetési rendeletében elfogadott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználása, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévenként dönt.

7. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője felelős.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervek tervezett bevételeinek csökkenése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlet-támogatást igényel.

(5) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor a Képviselő-testületet tájékoztatja.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Bevételek

1.