Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 29

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.29.

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadását

a) 474.459.251- Ft költségvetési bevétellel

b) 465.232.214- Ft költségvetési kiadással,

c) 9.227.037.- Ft költségvetési egyenleggel, ebből:

ca) 185.649.521.- Ft finanszírozási bevétel,

cb) 10.044.701.- Ft finanszírozási kiadás,

d) összesen 660.108.772.- Ft bevétellel,

e) összesen 475.276.915.- Ft kiadással,

f) 175.036.768.- Ft költségvetési maradvánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a képviselő-testület a rendelet 1. melléklete alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a képviselő-testület a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a képviselő-testület az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021.évi vagyonkimutatását a képviselő-testület a rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi zárszámadását részletesen az alábbi mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat 2021.évi beruházási, felújítási kiadásait a rendelet 4. melléklete tartalmazza,

b) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, illetve az önkormányzat adósságának állományát a rendelet 10. melléklete tartalmazza,

c) a kiadási előirányzatok önkormányzati feladatonkénti teljesítését, az éves létszám alakulását az 5. melléklet, a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. melléklete, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza,

d) a költségvetési szervek maradvány-kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza,

e) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza,

f) az állami támogatásokat jogcímenkénti teljesülését a rendelet 13. melléklete tartalmazza,

g) az önkormányzat szociális juttatásait a 8. melléklet tartalmazza,

h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét, teljesítésadatokkal a 15. melléklet tartalmazza,

i) Az Önkormányzat 2021-2022-2023-2024 évre tervezett kiadásait és bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítása a jegyző feladata.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradvány 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.