Balatonszemes község Képviselő-testületének 3/2017(II.20.) önkormányzati rendelete

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 02. 21

Balatonszemes község Képviselő-testületének 3/2017(II.20.) önkormányzati rendelete

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

2017.02.21.

Balatonszemes Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: TKtv.) 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az Étv. 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 29. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Balatonszemes településfejlesztési koncepciójának (TF), a településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat) valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településképi rendelet (TR), a településképi arculati kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a TFR és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.

(2) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre az alábbi:

a) a készítéssel (módosítással) érintett területen élő lakosság, üdülőnépesség és az érintett ingatlantulajdonosok;

b) a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek;

c) a készítéssel (módosítással) érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

d) a település területén működő vallási közösségek,

e) szomszédos önkormányzatok,

f) megyei önkormányzat.

(3) A (2) bekezdésben az a) - d) pont szerinti partnerek állandó partnerek, az e)-f) pontok szerinti partnerek eseti partnereknek tekintendők, melyek érintettség alapján vesznek részt, melyek köréről a Képviselő-testület az egyeztetés megkezdése előtt külön dönt.

2. Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2. § (1) Adott véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját a TFR alapján az 1. melléklet táblázata tartalmazza.

(2) Az előzetes tájékoztatás során a TFR 29/A. § (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról és a véleményezés módjáról és annak határidejéről.

(3) A véleményezési eljárás során a TFR 29/A. § (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről;

(4) Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.

(5) Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a Polgármesterhez címzett írásban benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.

3. Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai

3. § (1) Az eseti partnerek a TFR. szerinti az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével ill. a honlapra feltett dokumentáció elérhetőségéről értesítő elektronikus vagy postai levéllel értesülnek.

(2) Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásba a Polgármesterhez címzett és benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.

4. Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele

4. § (1) A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a TFR-ben rögzített szabályok szerint történik.

(2) A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.

(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.

5. Záró rendelkezés

5. § 1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon, 2017. február hó 21. napján lép hatályba.