Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (11.29.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2014. 12. 30

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában és 42. § 1. pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §


(1) A képviselőtestület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

            a) építményadó,

            b) magánszemélyek kommunális adója,

            c) helyi iparűzési adó.


(2) Életvitelszerűen a település területén élőnek kell tekintetni azt a személyt, aki közüzemi (víz és elektromos áram) elszámoló számlával vagy erről szóló közüzemi igazolással rendelkezik, amely számla vagy igazolás tartalmazza, hogy az ingatlanon az alapdíjakon kívüli tényleges, havi, folyamatos fogyasztás van, amely az ott életvitelszerűen élők létszámával arányos.II. Fejezet


Építményadó


2. §


Az adókötelezettség


Adóköteles a Htv. 11. §-a szerint előírt adótárgy.3. §


Az adó alanya


Az adó alanya, az aki az év első napján a Htv. 11. § által előírt adótárgy tulajdonosa a Htv. 12. § előírásai alapján, figyelembe véve a Htv. 3 §-ában foglaltakat.

4. §


Adómentesség


A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól az önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen élő magánszemély tulajdonában álló építmény.5. §


Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


(1) Az adókötelezettség keletkezésére a Htv. 20. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 20. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(3) Az adókötelezettség változására a Htv. 20. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.6. §


Az adó alapja


Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.7. §


Az adó mértéke


Az adó éves mértéke: 600 Ft/m2.III. FejezetMagánszemélyek kommunális adója


8. §


Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszűnése


(1) Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.


(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv . 25. §-a az irányadó.

9. §


Az adó mértéke


(1) Az adó éves mértéke: 4.000 Ft


(2) Kedvezmények: Az (1) bekezdésben megjelölt adómérték a külterületen fekvő adótárgyak tekintetében: 3.000 Ft

           10. §


Adómentesség


Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

  • a nem életvitelszerűen ott lakó magánszemély a tulajdonában lévő adótárgy.
IV. Fejezet


Helyi iparűzési adó


11. §


Az adókötelezettség, az adó alanya


Adókötelezettség terheli a Htv. 35. §-ában foglalt vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységét.

Az alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.12. §


Adókötelezettség keletkezése és megszűnése


(1) Adókötelezettség keletkezésére a Htv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnéséra a Htv. 38. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.13. §


Az adó alapja


(1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. §-ában meghatározott összeg.


(2) Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott naptári napok.14. §


Az adó mértéke


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke: az adóalap 2 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó összege: 2.000 FtV. Fejezet


Adóbevallás és az adó megfizetése


15. §


(1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.


(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók. VI. Fejezet


Záró rendelkezések


16. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.


(2) E rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 15/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet.


(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 16/2009. (XII.31.) önkormányzati rendelet.


(5) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(6) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Nemesvid, 2013. november 28.

       Dr. Árvai Tibor                                                              dr. Babina Bernadett

                      polgármester                                                                              aljegyző

Záradék:


A rendelet 2013. november 29. napján kihirdetésre került.Nemesvid, 2013. november 29.
                                                                                                          dr. Babina Bernadett

                                                                                                                         jegyző