Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

Hatályos: 2022. 06. 30

Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

2022.06.30.

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.

(2) E rendelet célja, hogy Pusztakovácsi településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a jogszabályi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, települési támogatás, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Pusztakovácsi Község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élő állampolgárokra.

(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Pusztakovácsi Község Önkormányzata térítésmentesen szociális célú tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Pusztakovácsi községben bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) A Pusztakovácsi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.

3. § (1) A szociális célú tűzifára benyújtott kérelmek elbírálásakor, amennyiben a kérelmet a rendeletben rögzítetteknek megfelelően benyújtja és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, a kérelem beérkezésének sorrendjében jövedelem vizsgálat nélkül részesül tűzifa juttatásban az, aki a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatás) jogosult,

d) a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család.

e) közfoglalkoztatásban részt vesz.

(2) 65 éven felüli nyugdíjas, alanyi jogon jogosult a szociális tűzifára.

(3) A 3. § (1) bekezdés a) - e) pontokban jogosultság fennállását a kérelmezőnek dokumentumokkal igazolnia kell.

(4) A fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000.- forint) egyszemélyes háztartás esetén a 500 %-át (142.500.-forint).

4. § (1) Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult legfeljebb 2 m³ mennyiségben az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a személy:

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen, vagy meghatalmazottja útján benyújtotta.

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, amelyről e kérelem beadásakor nyilatkozik.

(2) Az egy lakcímen, de külön lakrészben, háztartásban lakó családok külön-külön jogosultak, legfeljebb összesen 4 m³ tűzifa biztosítására.

3. A támogatás igénylésének menete

5. § (1) A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelmet 2022. október 31. napjáig lehet beadni. A kérelmek a beadási határidőt követő 8 napon belül kerülnek elbírálásra. A kérelem e rendelet 1. melléklete, amely tartalmazza a kérelem beadásakor kötelezően csatolandó mellékleteket. A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

(2) A kérelmező benyújtott kérelmét három munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges egyéb dokumentumokat pótolhatja.

(3) A kérelmek elbírálásáról Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendes ülésén, de legkésőbb 2022. november 30. napjáig dönt.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhoz szállításáról legkésőbb 2023. január 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

6. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

7. § Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa értékének, továbbá a kiszállítás költségének visszafizetésére.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem szociális célú tűzifa igénylésére

1. Kérelmező neve, születési neve: …………………………………………………..

2. Kérelmező lakóhelye: …………………………………………………………………..

3. Kérelmező tartózkodási helye: …………………………………………………………

4. Kérelmező születési helye és ideje: …………………………………………………….

5. Kérelmező édesanyja neve: …………………………………………………………….

6. Kérelmező TAJ száma: …………………………………………………………………

7. Az alábbi szociális ellátásban részesülök: (kérem aláhúzni)**

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatás) jogosult,

d) a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

e) 65 év feletti nyugdíjas

f) közfoglalkoztatott

méltányossági alapon jogosult,mivel: ……………………………………………………………………………………………………………

8. A kérelem elbírálása során előnyt élvez, akinek a lakóingatlana rendezett.

9. Ezúton nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel (a megfelelő aláhúzandó) RENDELKEZEM / NEM RENDELKEZEM és az átvett tűzifát sem ingyen, sem anyagi ellenszolgáltatás ellenében nem adom tovább, azt az általam lakott ingatlan fűtésére használom fel.Pusztakovácsi, ……………… Kérelmező aláírása A kérelemhez csatolni szükséges a jogosultságot igazoló okiratot, postai szelvényt, nyilatkozatot. A kérelemhez csatolni szükséges az ellátást igazoló határozat másolatát

2. melléklet

Átvételi elismervény
Alulírott ……………………………… Pusztakovácsi, …………………………..utca ……..sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 6/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként………………. m3mennyiségű tűzifát átvettem. Pusztakovácsi, ……………………………… átvevő