Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2022. 09. 15

Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális intézményi térítési díjakról

2022.09.15.

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi Ill. törvény 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális intézményi térítési díjakról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat által fenntartott valamennyi élelmezési tevékenységet folytató intézményre és az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.

Az intézményi térítési díj

2. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezésköltségnek egy ellátottra jutó napi összege.Az önkormányzat intézménye által működtetett konyha útján nyújtott és onnan igénybe vett étkeztetésre vonatkozóan az intézményi térítési díjat az 1. melléklet alapján állapítja meg.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások napi személyi térítési díjának intézményi mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kötelezett által a 2. § (2) bekezdés alapján fizetendő térítési díj összegéről (a továbbiakban: személyi térítési díj) az önkormányzat az ellátás igénybevétele előtt írásban értesíti az ellátást igénylőt.

(4) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt.151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell.A normatív (kötelező) kedvezményeken túl az önkormányzat átvállalja a gyermekétkeztetés keretében fizetendő térítési díjakat.

3. § A térítési díjak beszedéséről az ellátást nyújtó illetékes önkormányzati intézmény élelmezésvezetője gondoskodik. Az étkezés térítési díja az ellátást nyújtó bevétele.

4. § Az önkormányzat a személyi térítési díj 50 %-áig terjedő térítési díjkedvezményt, vagy térítési díjmentességet adhat, különösen akkor, ha az igénybe vevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, különösen: elemi kárt szenvedett, egészségében állapotrosszabbodás következett be,családi körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt az ellátott a térítési díjat nem tudja átmenetileg megfizetni.

Záró rendelkezések

5. § (2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, továbbá a 29/1993.(II.17.) Kormányrendeletben és Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális szolgáltatásról szóló 7/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete az irányadó.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Térítési díj

Óvoda 3x étkezés

570

Iskolai tízórai

130

Iskolai ebéd

420

Iskolai uzsonna

110

Vendég ebéd

750

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. ÁFA mértéke a mindenkor érvényben levő ÁFA előírásai szerint.

2. melléklet

1. Étkeztetés szállítás nélkül: Szolgáltatási önköltség, Ellátottak száma a 2022. évi terv alapján: 32 fő, Étkeztetés önköltsége a 2022. évi terv alapján: 9.163.200 Ft Ellátási napok száma (2022. évi költségvetési törvény alapján): 249 nap Szolgáltatási önköltség számításának képlete:étkeztetés önköltsége/ellátottak száma/ellátási napok száma, azaz9.163.200 Ft/32 fő/249 nap = 1.150,-Ft/ebéd Szolgáltatási önköltség: 1.150 Ft/ebéd

1.1. Normatív támogatás Alap normatíva (2022. évi költségvetési törvény alapján): 67.810 Ft/fő, Étkezési napok száma (2022. évi költségvetési törvény alapján): 249 nap. Egy ebédre jutó normatív támogatás számításának képlete:alap normatíva/étkezési napok száma, azaz 67.810 Ft/249 nap = 272,3 Ft/fő Egy ebédre jutó normatív támogatás 272,3 Ft/fő

1.2. Intézményi térítési díj 750,-Ft. Az intézményi térítési díj összegéből az önkormányzat kategóriák szerint az alábbi összeget vállalja át: I. csoport 275 Ft, II. csoport 205 Ft, III. csoport 100 Ft Megjegyzés: I.kategória: az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg (42.750,- Ft), II. kategória: az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-300 %-a között van (42.751-85.500,-Ft), III. kategória: az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja (85.501 Ft-tól ) Személyi térítési díjak: IV. kategória 374 Ft+101 Ft ÁFA = 475 Ft, V. kategória 429 Ft+116 Ft ÁFA = 545 Ft, VI. kategória 512 Ft+138 Ft ÁFA = 650 Ft, Az étel helyben fogyasztásáért, vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybevett étkezési napok szorzata.Az étel kiszállításának költségét az önkormányzat vállalja át.