Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 08- 2022. 12. 09

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.08.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Kormányzati funkciók

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése


011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

074011

Foglalkozás – egészségügyi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság - egészségügyi gondozás

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatás

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése


082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

082094

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés