Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 04. 01 - 2022. 04. 01

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

2022.04.01.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdéseiben, a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában, a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az ellátás általános szabályai

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Nikla Község Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)–(3) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdésében megjelölt személyekre, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdés szerinti jogosultakra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) család: a Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogalom,

b) közeli hozzátartozó: a Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fogalom,

c) egyedül élő: a Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti fogalom,

d) háztartás: a Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti fogalom,

e) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti fogalom,

f) tartózkodási hely: az Nytv. szerinti fogalom,

3. Szociális ellátások rendszere

3. § (1) A képviselő-testület az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtja:

a) pénzbeli és természetbeni szociális ellátások:

aa) egyszeri települési támogatás

ab) rendkívüli támogatás

ac) temetési támogatás

ad) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesség

ae) rendszeres települési támogatás

b) Szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások:

ba) tanyagondnoki szolgálat

bb) étkeztetés,

bc) házi segítségnyújtás,

bd) család- és gyermekjóléti szolgálat

be) gyermekétkeztetés,

bf) bölcsődei ellátás.

(2) Az (1) bekezdés b) pont bc), bd) pontjában felsorolt ellátásokat a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása (a továbbiakban: MKÖT) által fenntartott Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 8716 Mesztegnyő, Vörösmarty u. 26. (a továbbiakban: MSZGYI) által biztosítja.

(3) Az (1) bekezdés b) pont be) pontban meghatározott ellátást az Atroplusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft. (9800 Vasvár, József Attila utca 23-25.) közétkeztetési szolgáltatásán keresztül biztosítja.

(4) Az (1) bekezdés b) pont bf) pontban meghatározott ellátást a Marcali Kistérség Többcélú Társulása a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali Dózsa György u. 9. (továbbiakban: SZESZK) intézményén keresztül biztosítja.

(5) Az (1) bekezdés bc) pontban meghatározott ellátások igénybevételére, a fizetendő díjakra vonatkozó rendelkezéseket Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés bf), szerinti ellátás igénybevételére, a fizetendő díjakra vonatkozó rendelkezéseket Marcali Város Önkormányzatának rendelete tartalmazza.

4. Eljárási rendelkezések

4. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani.

(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása a MKÖT keretében fenntartott intézmény útján történik, akkor az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet a MSZGYI vezetőjénél kell írásban előterjeszteni.

(3) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van. A lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családtagjainak jövedelemviszonyairól szóló Szt. 4. § (1) bekezdés a) pont szerinti jövedelemről az igazolásokat, melynek irányadó időszakára az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésben meghatározottakat kell figyelembe venni.

(5) A jogosultsági feltételek megállapításához a (4) bekezdésben szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

5. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. § a) pontjában szereplő adatait, valamint az egységes szociális nyilvántartásról szóló törvényben szereplő adatokat,

b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

(2) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.

(3) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja.

6. § (1) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint az adat, igazolás a hivatal által beszerezhető.

(2) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Amennyiben a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél a Gyvt. 130. § (1) bekezdés szerinti helyszíni szemlét kell tartani.

(4) Nem kell a (2) bekezdést alkalmazni, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

7. § (1) A kérelmekhez csatolandó iratok megnevezését és a támogatások igényléséhez szükséges jövedelemnyilatkozat tartalmát a (2) bekezdés szerinti kérelem nyomtatványok tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmek tartalmának meghatározása:

a) egyszeri települési támogatás iránti kérelem: 2. melléklet

b) rendkívüli támogatás iránti kérelem: 2. melléklet

c) temetési támogatás iránti kérelem: 2. melléklet

d) rendszeres települési támogatás iránti kérelem: 2. melléklet

5. Hatásköri szabályok

8. § (1) A képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni települési támogatás esetén a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra is.

(2) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt az alábbi pénzbeli és természetbeni települési támogatásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről:

a) a rendelet 13. § szerinti temetési támogatás,

b) a rendelet 15. § szerinti rendszeres települési támogatás,

c) a rendelet 17. § szerinti étkeztetés.

9. § (1) A nem rendszeres támogatások kifizetése a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül a házipénztárból, folyószámlával rendelkezőnél átutalással történik.

(2) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a döntést követően a házipénztárból való azonnali kifizetés a támogatást megállapító határozatban előírtak alapján történhet.

10. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon nyilatkozzék.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Szt. 17. § - 24. § az irányadó.

II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni települési támogatások

6. Egyszeri települési támogatás

11. § (1) A képviselő-testület - rászorultságra való tekintettel pénzbeli, vagy természetbeni juttatásként - egyszeri települési támogatásban részesítheti azt:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b) egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(2) A támogatás összege legalább 1.000 Ft, maximum 30.000 Ft.

7. Rendkívüli települési támogatás

12. § (1) A képviselő-testület az Szt. 7. § (1) bekezdés alapján rendkívüli települési támogatást nyújt az Szt. 45. § (3)-(7) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint.

(2) A rendkívüli települési támogatás mértéke az 80.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) A támogatás pénzbeli vagy - ha a kérelem arra irányul – természetbeni támogatásként nyújtható.

8. Temetési támogatás

13. § (1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester- rászorultságra való tekintettel pénzbeli juttatásként - temetési támogatásban részesítheti azt a településen lakóhellyel rendelkező temetésre kötelezett személyt, vagy a településen lakóhellyel rendelkező temetésre nem kötelezett személyt, aki az elhunyt niklai lakos eltemettetéséről gondoskodik és

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét,

b) egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenhétszeresét.

(2) A támogatás összege 30.000 Ft.

(3) Nem állapítható meg a temetési támogatás, ha:

a) az igénylő a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részül,

b) köztemetés esetén.

(4) A temetési támogatás iránti kérelmet a temetést követő 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A kérelemhez csatolni kell az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, valamint a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla fénymásolatát.

9. Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesség

14. § (1) A képviselő-testület köztemetést biztosít az Szt. 48. §-ában foglaltak szerint.

(2) A képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól akkor mentesítheti:

a) ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, valamint vagyonnal nem rendelkezik, és a hagyaték csak hagyatéki teherből áll,

b) egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, valamint vagyonnal nem rendelkezik, és a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.

10. Rendszeres települési támogatás

15. § (1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester - a gyermek, fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli juttatásként - rendszeres települési támogatásban részesítheti azokat a középiskolás tanulókat, akinek a tanulmányi átlaga 4,0 feletti és

a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét,

b) egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét.

(2) A támogatás feltétele a hallgatói jogviszony igazolása, valamint a kérelemhez csatolni kell a bizonyítvány fénymásolatát.

(3) A szülő, törvényes képviselő vagy a 18. életévét betöltött fiatal felnőtt által benyújtott kérelem alapján támogatás annak a tanulónak adható, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezik.

(4) Amennyiben a támogatott az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik, úgy a támogatás az elköltözést követő hónaptól megszűnik.

(5) A támogatás összege havi 7.000 Ft.

(6) A szeptember 01. napjától január 31. napjáig tartó félévről kiállított bizonyítvány fénymásolatot a hozzá kapcsolódó kérelemmel együtt február 15. napjáig lehet benyújtani, a támogatás folyósítására február hónaptól június hónapig kerül sor.

(7) A február 01. napjától június 30. napjáig tartó félévről kiállított bizonyítvány fénymásolatot a hozzá kapcsolódó kérelemmel együtt július 15. napjáig lehet benyújtani, a támogatás folyósítására szeptember hónaptól január hónapig kerül sor.

(8) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban részesülő tanulók a támogatást nem igényelhetik.

III. Fejezet

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

11. Szociális alapszolgáltatások

16. § (1) Az önkormányzat személyes gondoskodásként az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) tanyagondnoki szolgáltatást önállóan térítésmentesen az önkormányzat tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint,

b) étkeztetést,

c) házi segítségnyújtást,

d) családsegítést.

(2) Az (1) bekezdés c)–d) pont szerinti ellátás igénybevételének, megszűnésének rendjét, a fizetendő térítési díjakat Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés c)–d) pont szerinti ellátás iránti kérelmet az MSZGYI vezetőjéhez kell benyújtani.

12. Étkeztetés

17. § (1) Az önkormányzat a szociális rászorultaknak napi egyszeri meleg étkezést biztosít.

(2) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

a) életkor miatt azt a személyt, aki személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen gondoskodni nem tud,

c) fogyatékossága miatt azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 22. § alapján fogyatékossági támogatásban részesül, súlyos fogyatékosságát az Szt. 65. § (6) bekezdése szerint igazolja,

d) pszichiátriai- vagy szenvedélybetegsége miatt azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja,

e) hajléktalansága miatt azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, vagy akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a Hivatalnál lehet benyújtani.

(4) Az ellátás megállapításáról, annak megszüntetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(5) Az ellátás megszűnik és a jogosultságot meg kell szüntetni:

a) a jogosult halálával,

b) a jogosult kezdeményezésére,

c) ha a jogosult két hónapot meghaladóan nem veszi igénybe a szolgáltatást.

13. A fizetendő személyi térítési díj, és annak csökkentésének, elengedésének esetei, módjai

18. § (1) Ha az Szt. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díj összegét és a jövedelemtől függő személyi térítési díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a képviselő-testület évenként maximum két alkalommal vizsgálhatja felül és változtathatja meg.

(4) Minden évben a konkrét személyi térítési díj mértékének megállapításánál az igénybevevő jövedelmétől függően normatív személyi térítésidíj kedvezményben részesülhet. A személyi térítési díjat az ellátott jövedelmétől függő kedvezmény érvényesítésével kell megállapítani.

(5) A személyi térítési díj megállapítására az Szt. 116. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott az irányadó.

(6) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.27.) Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése szerint korrigálni kell.

14. Házi segítségnyújtás

19. § Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a 18. § (2)–(3) bekezdésekre figyelemmel az MSZGYI-n keresztül látja el.

15. Családsegítés

20. § Az önkormányzat a családsegítést a 18. § (2)–(3) bekezdésekre figyelemmel az MSZGYI útján látja el.

16. Gyermekjótéti alapellátások

21. § (1) Az önkormányzat személyes gondoskodásként - térítésmentesen - gyermekjóléti szolgáltatást az MSZGYI-n keresztül biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapítható személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének szabályait Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerint megállapítható ellátások iránti kérelmet az MSZGYI vezetőjéhez kell benyújtani.

17. Gyermekek napközbeni ellátása

22. § Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását bölcsődei ellátás keretében a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott SZESZK útján, valamint óvodai ellátás keretében a Nikla Község Önkormányzat által fenntartott Niklai Mézengúz Óvoda útján szervezi meg.

18. Gyermekétkeztetés

23. § (1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést természetbeni ellátásként biztosítja.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés ellátás iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani, az ellátásért fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére a Gyvt. 21/B. §-ában foglaltak az irányadók.

(4) A szünidei gyermekétkeztetés ellátás iránti kérelmet a Hivatalhoz kell benyújtani a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XI.29.) Kormányrendelet 7. melléklete szerinti nyomtatványon.

19. Átmeneti rendelkezések

24. § (1) A rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és annak végrehajtására kihirdetett magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

20. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

26. § Hatályát veszti a szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet.

27. § Hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 15/2015. (X.13.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

TÉRÍTÉSI DÍJAK

1. Gyermekétkeztetés térítési díjai 2019. évben: Óvodás gyermekek: 378 Ft + ÁFA

a) Tízórai: 76 Ft + ÁFA

b) Ebéd: 208 Ft + ÁFA

c) Uzsonna: 95 Ft + ÁFA

2. Vendégebéd ára: 591 Ft + ÁFA

3. Intézményi térítési díj: 530 Ft

2. melléklet

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1. Kérelmező neve: ………………………………………….…………………………………

2. Születési neve: .…………………….……………….………………………………………..

3. Anyja neve: ………………………………………………………………………………….

4. Családi állapota: ………………………...

5. Születési helye: ………………...……………, Ideje: ………..év……..…….hó……….nap

6. TAJ száma: ………………..…….…………..

7. Állampolgársága: …………………..………..

8. Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): ………..……………………

9. Az alábbi települési támogatást kérem megállapítani (kérjük a megfelelőt X-el jelölje):

9.1. ….. Egyszeri települési támogatás

9.2. ….. Rendkívüli települési támogatás (különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anyag gyermekének megtartásárhoz, stb.)

9.3. ….. Temetési támogatás (halálesetet követő 60 napon belül)

9.4. ….. Rendszeres települési támogatás

10. Bejelentett lakóhely (lakcímkártya szerint)

….........……………………..város………………………. út/utca/tér/köz ..………… szám ……….. épület/lépcsőház ……… emelet…………………ajtó.

11. Bejelentett tartózkodási helye (lakcímkártya szerint)

….........……………………..város………………………. út/utca/tér/köz ..………… szám ……….. épület/lépcsőház ……… emelet…………………ajtó.

12. Tényleges, életvitelszerű tartózkodási helye:

….........……………………..város………………………. út/utca/tér/köz ..…………… szám ……….. épület/lépcsőház ……… emelet…………………ajtó.

13. Az életvitelszerű tartózkodási helyén a tartózkodás jogcíme: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb: ………………………………...

14. A támogatás folyósítását, amennyiben bankszámlára kéri

14.1. számlavezető pénzintézet megnevezése: ……......................................................................

14.2. Pénzforgalmi számlaszáma: ..............................-...............................-................................

15. Kérelmező családtagjainak személyi adatai (férj, feleség, élettárs, kiskorú gyermek):

Név

Születési év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám

16. Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme(i):


A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

Házastárs (élettárs) jövedelme

Gyermek jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás

Vállalkozásból származó nettó jövedelem

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

Önkormányzat és állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás stb.)

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)


Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………............Ft/fő

17. A kérelem indoklása: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..………………….

18. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

19. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

20. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

21. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli

22. Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)

23. Kelt.: ………………………… Kérelmező/képviselő aláírása: …………………………..

24. TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL

24.1. Egyszeri települési támogatási kérelem indoklásában leírt élethelyzet jellegét igazoló dokumentum, irat (munkahely megszűnése esetén annak igazolása, kórházi kezelés zárójelentéssel történő igazolása, nyugdíjazás iránt benyújtott kérelem igazolása, stb.)

24.2 Rendkívüli települési támogatási kérelem indokolásában leírt élethelyzet jellegét igazoló dokumentumok, kiadásokhoz mellékelni kell (rendkívüli élethelyzetben lévő az, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához stb. –anyagi segítségre szorulnak):

24.1.1. várandóság alatti válsághelyzetét,

24.1.2. az iskoláztatással kapcsolatos többletkiadást és az iskolalátogatási igazolást,

24.1.3. gyermek fogadásának előkészítésével kapcsolatos többletkiadásokat,

24.1.4. nevelésbe vett gyermekével a kapcsolattartás költségéről, a családba való visszakerülésének költségének igazolását, valamint a gyámhivatal határozatát a nevelésbe vételről

24.2.5.hátrányos helyzet igazolásáról szóló döntést

24.2. Temetési támogatás megállapításához csatolni kell:

24.2.1. halotti anyakönyvi kivonat másolatát

24.2.2. kérelmező nevére kiállított eredeti temetési számla

24.3. Rendszeres települési támogatás megállapításához csatolni kell:

24.3.1. hallgatói jogviszony igazolása,

24.3.2. bizonyítvány fénymásolata.

24.4. Valamennyi támogatás típus esetében csatolni kell jövedelemigazolást, amely

24.4.1. Rendszeres jövedelem esetén kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról

24.4.2. Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támogatásban részesül, úgy a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési támogatás összegének igazolása

24.4.3. Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy nyugdíjas igazolvány

24.4.4. Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum

24.4.5. Gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolása bírói ítélet vagy nyilatkozat

24.4.6. Képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben kérjük a képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt meghatalmazás)”