Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26 - 2022. 05. 27

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.26.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 184.473.436,- Ft bevétellel, és 184.473.436,- Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

37 425 092

43 835 739

6 410 647

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

2 694 181

2 694 181

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

686 321

686 321

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

1 000 000

800 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

100 000

100 000

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

600 000

227 000

-373 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 021 400

2 617 461

596 061

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

40 346 492

51 160 702

10 814 210

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 564 820

8 562 620

997 800

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 990 300

4 360 500

-629 800

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

48 461

48 461

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

12 555 120

12 971 581

416 461

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

52 901 612

64 132 283

11 230 671

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 704 282

7 805 582

1 101 300

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

62 000

62 000

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 273 000

12 313 493

3 040 493

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 335 000

12 375 493

3 040 493

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

550 000

913 404

363 404

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

929 000

684 952

-244 048

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 479 000

1 598 356

119 356

28

Közüzemi díjak

K331

7 600 000

5 181 354

-2 418 646

29

Vásárolt élelmezés

K332

6 711 472

7 088 548

377 076

30

Bérleti és lízing díjak

K333

900 000

950 000

50 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 010 000

1 908 819

-101 181

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

200 000

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

7 446 394

14 798 110

7 351 716

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

24 867 866

30 126 831

5 258 965

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 435 895

10 020 287

584 392

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

296

296

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

91 948

99 727

7 779

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

9 527 843

10 120 310

592 467

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

45 209 709

54 220 990

9 011 281

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

14 900 000

14 400 000

-500 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

14 900 000

14 400 000

-500 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

2 566 560

3 417 720

851 160

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

2 566 560

3 417 720

851 160

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 507 640

2 007 640

500 000

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

2 974 446

2 774 446

70

Tartalékok

K513

250 000

221 611

-28 389

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

4 524 200

8 621 417

4 097 217

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

4 892 594

4 892 594

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

251 968

251 968

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 570 392

13 264 838

2 694 446

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 794 606

4 374 794

1 580 188

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

13 364 998

22 784 194

9 419 196

80

Ingatlanok felújítása

K71

1 417 323

7 070 355

5 653 032

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

382 677

1 908 996

1 526 319

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

1 800 000

8 979 351

7 179 351

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

139 404 801

180 943 817

41 539 016

2. melléklet

2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

23 320 604

31 838 711

8 518 107

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

1 641 549

1 641 549

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

1 000 000

800 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

100 000

100 000

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

200 000

200 000

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

789 800

789 800

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

23 820 604

35 570 060

11 749 456

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 564 820

8 562 620

997 800

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 990 300

4 318 500

-671 800

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

48 461

48 461

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

12 555 120

12 929 581

374 461

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

36 375 724

48 499 641

12 123 917

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 236 098

5 408 111

1 172 013

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 623 000

10 699 214

2 076 214

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

8 623 000

10 699 214

2 076 214

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

405 000

818 885

413 885

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

814 000

614 000

-200 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 219 000

1 432 885

213 885

28

Közüzemi díjak

K331

6 130 000

4 475 312

-1 654 688

29

Vásárolt élelmezés

K332

6 711 472

7 088 548

377 076

30

Bérleti és lízing díjak

K333

900 000

950 000

50 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 800 000

1 800 000

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

200 000

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

7 244 506

12 939 021

5 694 515

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

22 985 978

27 452 881

4 466 903

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 714 455

9 470 710

756 255

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

296

296

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

86 948

86 948

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

8 801 403

9 557 954

756 551

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

41 629 381

49 142 934

7 513 553

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

14 900 000

14 400 000

-500 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

14 900 000

14 400 000

-500 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

2 566 560

3 417 720

851 160

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

2 566 560

3 417 720

851 160

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 507 640

2 007 640

500 000

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

2 974 446

2 774 446

70

Tartalékok

K513

250 000

221 611

-28 389

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

4 524 200

8 621 417

4 097 217

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

4 892 594

4 892 594

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

251 968

251 968

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 570 392

12 587 049

2 016 657

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 794 606

4 191 791

1 397 185

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

13 364 998

21 923 402

8 558 404

80

Ingatlanok felújítása

K71

1 417 323

7 070 355

5 653 032

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

382 677

1 908 996

1 526 319

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

1 800 000

8 979 351

7 179 351

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

116 830 401

156 974 856

40 144 455

3. melléklet

3. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 104 488

11 997 028

-2 107 460

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

1 052 632

1 052 632

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

686 321

686 321

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

400 000

27 000

-373 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 021 400

1 827 661

-193 739

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

16 525 888

15 590 642

-935 246

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

42 000

42 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

42 000

42 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

16 525 888

15 632 642

-893 246

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 468 184

2 397 471

-70 713

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

62 000

62 000

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

650 000

1 614 279

964 279

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

712 000

1 676 279

964 279

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

145 000

94 519

-50 481

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

115 000

70 952

-44 048

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

260 000

165 471

-94 529

28

Közüzemi díjak

K331

1 470 000

706 042

-763 958

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

210 000

108 819

-101 181

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

201 888

1 859 089

1 657 201

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 881 888

2 673 950

792 062

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

721 440

549 577

-171 863

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

12 779

7 779

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

726 440

562 356

-164 084

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

3 580 328

5 078 056

1 497 728

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

677 789

677 789

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

183 003

183 003

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

860 792

860 792

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

22 574 400

23 968 961

1 394 561

4. melléklet

4. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

24 336 855

24 401 903

65 048

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22 566 150

23 947 700

1 381 550

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

25 140 440

25 518 419

377 979

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

7 327 032

5 998 722

-1 328 310

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 870 000

8 870 000

0

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

8 575 743

8 575 743

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

88 240 477

97 312 487

9 072 010

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 583 317

40 085 056

28 501 739

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

99 823 794

137 397 543

37 573 749

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

9 978 849

9 978 849

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

9 978 849

9 978 849

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

4 700 000

5 301 392

601 392

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 500 000

3 773 213

1 273 213

28

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

150 000

150 000

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

2 650 000

3 923 213

1 273 213

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

291 486

241 486

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

7 400 000

9 516 091

2 116 091

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

200 000

200 000

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 100 000

3 853 854

753 854

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

650 000

2 155 567

1 505 567

39

Ellátási díjak

B405

448 200

448 200

0

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

4 250

4 250

0

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

4 250

4 250

0

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

0

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

5 000

3 436 920

3 431 920

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

4 407 450

10 098 791

5 691 341 Ft

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

600 000

600 000

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

2 700 000

2 700 000

54

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

3 300 000

3 300 000

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

109 296

109 296

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

0

109 296

109 296

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

0

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

111 631 244

170 400 570

58 769 326

5. melléklet

5. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

24 336 855

24 401 903

65 048

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22 566 150

23 947 700

1 381 550

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

25 140 440

25 518 419

377 979

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

7 327 032

5 998 722

-1 328 310

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 870 000

8 870 000

0

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

8 575 743

8 575 743

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

88 240 477

97 312 487

9 072 010

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 583 317

40 085 056

28 501 739

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

99 823 794

137 397 543

37 573 749

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

9 978 849

9 978 849

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

9 978 849

9 978 849

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

4 700 000

5 301 392

601 392

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 500 000

3 773 213

1 273 213

28

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

150 000

150 000

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

2 650 000

3 923 213

1 273 213

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

291 486

241 486

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

7 400 000

9 516 091

2 116 091

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

200 000

200 000

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 100 000

3 853 854

753 854

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

650 000

2 155 567

1 505 567

39

Ellátási díjak

B405

448 200

448 200

0

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

0

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

1 000

1 000

0

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

0

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

0

3 431 920

3 431 920

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

4 399 200

10 090 541

5 691 341 Ft

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

600 000

600 000

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

2 700 000

2 700 000

54

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

3 300 000

3 300 000

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

109 296

109 296

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

0

109 296

109 296

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

0

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

111 622 994

170 392 320

58 769 326

6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi eltérés

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 529 619

3 529 619

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

22 566 150

23 952 932

1 386 782

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

26 095 769

27 482 551

1 386 782

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

26 095 769

27 482 551

1 386 782

7. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi
előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021.évi eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

31 303 176

14 072 866

-17 230 310

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

31 303 176

14 072 866

-17 230 310

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

22 566 150

23 952 932

1 386 782

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

53 869 326

38 025 798

-15 843 528

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

53 869 326

38 025 798

-15 843 528

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021.évi eltérés

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

31 303 176

14 065 087

-17 238 089

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

31 303 176

14 065 087

-17 238 089

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

31 303 176

14 065 087

-17 238 089

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

31 303 176

14 065 087

-17 238 089

9. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021.évi eltérés

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

7 779

7 779

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

7 779

7 779

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

22 566 150

23 952 932

1 386 782

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

22 566 150

23 960 711

1 394 561

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

22 566 150

23 960 711

1 394 561

10. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

5

5

0

Niklai Mézengúz Óvoda

5

5

0

Önkormányzat

8

7

1

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

1

0

1

Igazgatás

0

0

0

Könyvtár

1

1

0

Város és Községgazdálkodás

4

4

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

1

1

0

Falugondnoki tevékenység

1

1

0

Létszám összesen:

13

12

1

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.02.28.-ig

11

11

0

Létszám összesen:

11

11

0

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

1 211 855

807 903

807 903

807 903

807 903

807 903

807 903

807 903

807 903

807 903

807 903

807 903

10 098 791

2.Közhatalmi bevételek

1 141 931

761 287

761 287

761 287

761 287

761 287

761 287

761 287

761 287

761 287

761 287

761 287

9 516 091

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

59 296

0

0

20 000

10 000

10 000

10 000

0

0

0

0

109 296

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

11 677 498

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

97 312 487

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

4 810 207

3 206 804

3 206 804

3 206 804

3 206 804

3 206 804

3 206 804

3 206 804

3 206 804

3 206 804

3 206 804

3 206 804

40 085 056

6.Felhalm.-i célú bev.

50 000

50 000

50 000

50 000

2 750 000

50 000

10 028 849

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

13 278 849

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

1 688 744

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

14 072 866

9.Bevételek (1-8):

20 580 235

13 796 119

13 736 823

13 736 823

16 456 823

13 746 823

23 725 672

13 746 823

13 736 823

13 736 823

13 736 823

13 736 823

184 473 436

Kiadások

10.Működési kiadások

18 325 187

12 216 791

12 216 791

12 216 791

12 216 791

12 216 791

12 216 791

12 216 791

12 216 791

12 216 791

12 216 791

12 216 791

152 709 891

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 979 351

0

8 979 351

12.Beruházási kiadások

0

0

703 910

13 865 000

193 475

0

256 354

752 900

5 944 294

510 469

367 792

190 000

22 784 194

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

18 325 187

12 216 791

12 920 701

26 081 791

12 410 266

12 216 791

12 473 145

12 969 691

18 161 085

12 727 260

21 563 934

12 406 791

184 473 436

12. melléklet

13. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi
módosított előirányzat

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása

9 978 849

2021-2022

8 979 351

Összesen

9 978 849

8 979 351

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi
módosított előirányzat

MFP-TFB/2020 Tanya- és Falugondnoki buszok beszerzése

14 964 998

2020-2021

13 275 000

Berzsenyi Pihenőpark kialakítása

7 182 979

2020-2021

7 182 979

Tárgyi eszköz beszerzés Falugondnoki szolgálat részére (Fűkasza, Fűnyíró gép, Baromfikopasztó)

1 045 523

2021

1 045 523

Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása-pályázati keretből vásárplt tárgyi eszköz(Rendezvénysátor, notebook)

419 900

2021-2022

419 900

Összesen

23 613 400

0

21 923 402