Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.26.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 169.330.023 Ft-ban, bevételi főösszegét 169.403.224 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2021. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

37 425 092

43 835 739

43 835 739

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

2 694 181

2 694 181

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

686 321

686 321

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

1 000 000

800 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

100 000

100 000

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

600 000

227 000

171 900

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 021 400

2 617 461

2 617 461

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

40 346 492

51 160 702

50 805 602

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 564 820

8 562 620

8 562 620

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 990 300

4 360 500

3 760 500

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

48 461

48 461

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

12 555 120

12 971 581

12 371 581

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

52 901 612

64 132 283

63 177 183

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 704 282

7 805 582

7 789 121

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

62 000

62 000

48 970

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 273 000

12 313 493

11 683 684

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 335 000

12 375 493

11 732 654

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

550 000

913 404

833 449

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

929 000

684 952

640 510

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 479 000

1 598 356

1 473 959

28

Közüzemi díjak

K331

7 600 000

5 181 354

4 543 234

29

Vásárolt élelmezés

K332

6 711 472

7 088 548

6 778 548

30

Bérleti és lízing díjak

K333

900 000

950 000

917 595

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 010 000

1 908 819

1 888 617

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

200 000

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

7 446 394

14 798 110

14 122 089

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

24 867 866

30 126 831

28 250 083

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 435 895

10 020 287

8 499 137

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

296

296

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

91 948

99 727

36 616

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

9 527 843

10 120 310

8 536 049

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

45 209 709

54 220 990

49 992 745

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

14 900 000

14 400 000

13 940 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

14 900 000

14 400 000

13 940 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

2 566 560

3 417 720

3 417 720

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

2 566 560

3 417 720

3 417 720

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 507 640

2 007 640

1 981 349

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

2 974 446

2 974 446

70

Tartalékok

K513

250 000

221 611

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

4 524 200

8 621 417

8 373 515

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

4 892 594

4 892 594

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

251 968

125 984

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 570 392

13 264 838

13 183 344

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 794 606

4 374 794

4 325 918

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

13 364 998

22 784 194

22 527 840

80

Ingatlanok felújítása

K71

1 417 323

7 070 355

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

382 677

1 908 996

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

1 800 000

8 979 351

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

139 404 801

180 943 817

165 800 404

2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

23 320 604

31 838 711

31 838 711

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

1 641 549

1 641 549

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

1 000 000

800 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

100 000

100 000

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

200 000

200 000

144 900

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

789 800

789 800

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

23 820 604

35 570 060

35 214 960

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 564 820

8 562 620

8 562 620

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 990 300

4 318 500

3 718 500

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

48 461

48 461

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

12 555 120

12 929 581

12 329 581

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

36 375 724

48 499 641

47 544 541

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 236 098

5 408 111

5 391 650

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 623 000

10 699 214

10 069 405

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

8 623 000

10 699 214

10 069 405

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

405 000

818 885

738 930

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

814 000

614 000

569 558

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 219 000

1 432 885

1 308 488

28

Közüzemi díjak

K331

6 130 000

4 475 312

3 837 192

29

Vásárolt élelmezés

K332

6 711 472

7 088 548

6 778 548

30

Bérleti és lízing díjak

K333

900 000

950 000

917 595

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 800 000

1 800 000

1 787 436

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

200 000

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

7 244 506

12 939 021

12 263 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

22 985 978

27 452 881

25 583 771

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 714 455

9 470 710

7 997 382

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

296

296

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

86 948

86 948

33 834

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

8 801 403

9 557 954

8 031 512

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

41 629 381

49 142 934

44 993 176

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

14 900 000

14 400 000

13 940 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

14 900 000

14 400 000

13 940 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

2 566 560

3 417 720

3 417 720

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

2 566 560

3 417 720

3 417 720

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 507 640

2 007 640

1 981 349

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

2 974 446

2 974 446

70

Tartalékok

K513

250 000

221 611

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

4 524 200

8 621 417

8 373 515

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

4 892 594

4 892 594

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

251 968

125 984

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 570 392

12 587 049

12 505 555

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 794 606

4 191 791

4 142 915

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

13 364 998

21 923 402

21 667 048

80

Ingatlanok felújítása

K71

1 417 323

7 070 355

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

382 677

1 908 996

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

1 800 000

8 979 351

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

116 830 401

156 974 856

141 909 930

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 104 488

11 997 028

11 997 028

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

1 052 632

1 052 632

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

686 321

686 321

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

400 000

27 000

27 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 021 400

1 827 661

1 827 661

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

16 525 888

15 590 642

15 590 642

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

42 000

42 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

42 000

42 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

16 525 888

15 632 642

15 632 642

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 468 184

2 397 471

2 397 471

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

62 000

62 000

48 970

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

650 000

1 614 279

1 614 279

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

712 000

1 676 279

1 663 249

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

145 000

94 519

94 519

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

115 000

70 952

70 952

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

260 000

165 471

165 471

28

Közüzemi díjak

K331

1 470 000

706 042

706 042

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

210 000

108 819

101 181

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

201 888

1 859 089

1 859 089

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 881 888

2 673 950

2 666 312

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

721 440

549 577

501 755

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

12 779

2 782

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

726 440

562 356

504 537

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

3 580 328

5 078 056

4 999 569

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

677 789

677 789

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

183 003

183 003

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

860 792

860 792

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

22 574 400

23 968 961

23 890 474

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

24 336 855

24 401 903

24 401 903

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22 566 150

23 947 700

23 947 700

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

25 140 440

25 518 419

25 518 419

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

7 327 032

5 998 722

5 998 722

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 870 000

8 870 000

8 870 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

8 575 743

8 575 743

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

88 240 477

97 312 487

97 312 487

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 583 317

40 085 056

17 157 368

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

99 823 794

137 397 543

114 469 855

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

9 978 849

9 978 849

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

9 978 849

9 978 849

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

4 700 000

5 301 392

5 301 392

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 500 000

3 773 213

3 773 213

28

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

150 000

150 000

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

2 650 000

3 923 213

3 773 213

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

291 486

291 486

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

7 400 000

9 516 091

9 366 091

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

200 000

200 000

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 100 000

3 853 854

3 878 279

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

650 000

2 155 567

2 639 671

39

Ellátási díjak

B405

448 200

448 200

493 960

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

34 016

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

4 250

4 250

1 087

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

4 250

4 250

1 087

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

0

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

40 800

49

Egyéb működési bevételek

B411

5 000

3 436 920

7 437 031

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

4 407 450

10 098 791

14 524 844 Ft

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

600 000

600 000

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

2 700 000

2 700 000

54

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

3 300 000

3 300 000

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

80 000

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

109 296

119 296

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

0

109 296

199 296

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

0

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

111 631 244

170 400 570

151 838 935

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

24 336 855

24 401 903

24 401 903

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22 566 150

23 947 700

23 947 700

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

25 140 440

25 518 419

25 518 419

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

7 327 032

5 998 722

5 998 722

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 870 000

8 870 000

8 870 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

8 575 743

8 575 743

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

88 240 477

97 312 487

97 312 487

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 583 317

40 085 056

17 157 368

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

99 823 794

137 397 543

114 469 855

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

9 978 849

9 978 849

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

9 978 849

9 978 849

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

4 700 000

5 301 392

5 301 392

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 500 000

3 773 213

3 773 213

28

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

150 000

150 000

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

2 650 000

3 923 213

3 773 213

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

291 486

291 486

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

7 400 000

9 516 091

9 366 091

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

200 000

200 000

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 100 000

3 853 854

3 878 279

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

650 000

2 155 567

2 639 671

39

Ellátási díjak

B405

448 200

448 200

493 960

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

34 016

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

1 085

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

1 000

1 000

1 085

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

0

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

40 800

49

Egyéb működési bevételek

B411

0

3 431 920

7 434 069

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

4 399 200

10 090 541

14 521 880 Ft

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

600 000

600 000

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

2 700 000

2 700 000

54

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

3 300 000

3 300 000

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

80 000

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

109 296

119 296

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

0

109 296

199 296

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

0

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

111 622 994

170 392 320

151 835 971

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

3 250

3 250

2

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

3 250

3 250

2

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

5 000

5 000

2 962

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

8 250

8 250

2 964

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

8 250

8 250

2 964

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 529 619

3 529 619

3 529 619

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

22 566 150

23 952 932

23 952 932

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

26 095 769

27 482 551

27 482 551

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

26 095 769

27 482 551

27 482 551

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi
előirányzat

2021.évi
módosított előirányzat

2021.évi
teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

31 303 176

14 072 866

14 072 866

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

31 303 176

14 072 866

14 072 866

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

3 491 423

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

22 566 150

23 952 932

23 952 932

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

53 869 326

38 025 798

41 517 221

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

53 869 326

38 025 798

41 517 221

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi
előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021.évi
teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

31 303 176

14 065 087

14 065 087

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

31 303 176

14 065 087

14 065 087

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

3 491 423

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

31 303 176

14 065 087

17 556 510

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

31 303 176

14 065 087

17 556 510

10. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021.évi teljesítés

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

7 779

7 779

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

7 779

7 779

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

22 566 150

23 952 932

23 952 932

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

22 566 150

23 960 711

23 960 711

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

22 566 150

23 960 711

23 960 711

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős
(4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

5

5

0

Niklai Mézengúz Óvoda

5

5

0

Önkormányzat

8

7

1

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

1

0

1

Igazgatás

0

0

0

Könyvtár

1

1

0

Város és Községgazdálkodás

4

4

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

1

1

0

Falugondnoki tevékenység

1

1

0

Létszám összesen:

13

12

1

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.02.28.-ig

11

11

0

Létszám összesen:

11

11

0

12. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

1 742 981

1 161 988

1 161 988

1 161 988

1 161 988

1 161 988

1 161 988

1 161 988

1 161 988

1 161 988

1 161 988

4 653 411

18 016 267

2.Közhatalmi bevételek

1 123 931

749 287

749 287

749 287

749 287

749 287

749 287

749 287

749 287

749 287

749 287

749 287

9 366 091

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

59 296

0

0

70 000

10 000

10 000

20 000

0

10 000

10 000

10 000

199 296

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

11 677 498

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

7 784 999

97 312 487

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

2 058 884

1 372 589

1 372 589

1 372 589

1 372 589

1 372 589

1 372 589

1 372 589

1 372 589

1 372 589

1 372 589

1 372 589

17 157 368

6.Felhalm.-i célú bev.

50 000

50 000

50 000

50 000

2 750 000

50 000

10 028 849

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

13 278 849

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

1 688 744

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

1 125 829

14 072 866

9.Bevételek (1-8):

18 342 039

12 303 988

12 244 692

12 244 692

15 014 692

12 254 692

22 233 541

12 264 692

12 244 692

12 254 692

12 254 692

15 746 115

169 403 224

Kiadások

10.Működési kiadások

20 722 327

11 461 805

11 461 805

11 461 805

11 461 805

11 461 805

11 461 805

11 461 805

11 461 805

11 461 805

11 461 805

11 461 805

146 802 183

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.Beruházási kiadások

0

0

703 910

13 865 000

193 475

0

0

752 900

5 944 294

510 469

367 792

190 000

22 527 840

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

20 722 327

11 461 805

12 165 715

25 326 805

11 655 280

11 461 805

11 461 805

12 214 705

17 406 099

11 972 274

11 829 597

11 651 805

169 330 023

13. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi teljesítés

0

0

0

Összesen

0

0

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi teljesítés

MFP-TFB-2020 Tanya- és Falugondnoki buszok beszerzése

14 964 998

2020-2021

13 275 000

Berzsenyi Pihenőpark kialakítása

7 182 979

2020-2021

7 182 979

Tárgyi eszköz beszerzés Falugondnoki szolgálat részére (Fűkasza, Fűnyíró gép, Baromfikopasztó)

789 169

2021

789 169

Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása-pályázati keretből vásárplt tárgyi eszköz(Rendezvénysátor, notebook)

419 900

2021-2022

419 900

Összesen

23 357 046

0

21 667 048

14. melléklet

A Pénzeszközök változása 2021. évben

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1

Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én

23 727 618

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

23 558 653

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

168 965

4

Bevételek ( + )

156 120 626

5

Kiadások ( - )

170 262 674

6

Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én

9 585 570

7

Bankszámlák egyenlege

9 437 160

8

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

148 410

15. melléklet

Mérleg

Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

6 747 992

0

6 747 992

02

A/I/2 Szellemi termékek

263 869

0

263 869

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

7 011 861

0

7 011 861

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

837 114 396

0

837 114 396

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 770 294

0

18 770 294

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

61 944 424

0

79 468 557

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

917 829 114

0

935 353 247

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

110 000

0

110 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

110 000

0

110 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

110 000

0

110 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

924 950 975

0

942 475 108

29

B/I/1 Vásárolt készletek

46 500

0

46 500

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

46 500

0

46 500

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

46 500

0

46 500

47

C/II/1 Forintpénztár

168 965

0

148 410

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

168 965

0

148 410

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

23 558 653

0

9 437 160

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

23 558 653

0

9 437 160

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

23 727 618

0

9 585 570

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

5 747 982

0

4 909 263

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

3 707 655

0

3 707 655

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 169 718

0

330 999

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

870 609

0

870 609

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

543 133

0

543 133

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

543 133

0

543 133

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 291 115

0

5 452 396

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

14 487

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

14 487

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

36 000

0

67 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

36 000

0

81 487

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 327 115

0

5 533 883

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

344 787

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

11 795 510

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

12 140 297

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

-34 016

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

-34 016

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

19 546

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

19 546

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

19 546

0

12 106 281

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

955 071 754

0

969 747 342

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

291 532 428

0

291 532 428

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

532 298 558

0

532 298 558

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 293 496

0

8 293 496

180

G/IV Felhalmozott eredmény

123 074 442

0

102 841 283

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-20 233 159

0

16 195 163

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

934 965 765

0

951 160 928

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

373 311

0

373 311

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

1 430 359

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 803 670

0

373 311

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 529 619

0

3 491 423

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 529 619

0

3 491 423

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 529 619

0

3 491 423

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

1 174 000

0

1 174 000

234

H/III/1 Kapott előlegek

8 182 442

0

8 182 442

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

361 635

0

310 615

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

9 718 077

0

9 667 057

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

15 051 366

0

13 531 791

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 054 623

0

5 054 623

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 054 623

0

5 054 623

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

955 071 754

0

969 747 342

16. melléklet

Az önkormányzat vagyonkimutatása

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

924 950 975

942 475 108

101,89

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

7 011 861

7 011 861

100

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

6 747 992

6 747 992

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

6 747 992

6 747 992

100

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

263 869

263 869

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

263 869

263 869

100

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

917 829 114

935 353 247

101,91

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

837 114 369

837 114 396

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

113 754 053

113 754 053

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

697 035 420

697 035 420

100

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

26 324 923

26 324 923

100

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

18 770 294

18 770 294

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

17 536 531

17 536 531

100

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 233 763

1 233 763

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

61 944 424

79 468 557

128,29

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

61 944 424

79 468 557

128,29

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

110 000

110 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

110 000

110 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

110 000

110 000

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

46 500

46 500

100

I. Készletek

B/I

46 500

46 500

100

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

23 727 618

9 585 570

40,40

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

168 965

148 410

87,83

III. Forintszámlák

C/III

23 558 653

9 437 160

40,06

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

6 327 115

5 533 883

87,46

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

6 291 115

5 452 396

86,67

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

36 000

81 487

226,35

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

19 546

12 106 281

61 937,38

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

955 071 754

969 747 342

101,54

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

934 965 765

951 160 928

101,54

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

291 532 428

291 532 428

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

532 298 558

532 298 558

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

8 293 496

8 293 496

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

123 074 442

102 841 283

83,56

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-20 233 159

16 195 163

-80,04

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

15 051 366

13 531 791

89,90

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 803 670

373 311

20,70

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

3 529 619

3 491 423

98,92

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

9 718 077

9 667 057

99,47

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

5 054 623

5 054 623

100

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

955 071 754

969 747 342

101,54

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

10 330 000

10 330 000

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

5 352 420

5 352 420

100

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

1 301 928

-1 301 928

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

17. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1.

Telekadó

199 040

0

2.

Építményadó

328 036

0

3.

Gépjárműadó

0

0

4.

Magánszemélyek kommunális adója

4 774 316

0

5.

Helyi iparűzési adó

3 773 213

0

Összesen

9 074 605

-

18. melléklet

A 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2022. évre

2023.évre

2024.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

79 438 442

81 027 211

84 268 299

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

11 778 755

12 014 330

12 494 903

Közhatalmi bevételek

9 180 000

9 363 600

9 738 144

Működési bevételek

4 822 815

4 919 271

5 116 042

Működési célú átvett pénzeszközök

408 000

416 160

432 806

Működési célú előző évi pénzmaradvány

40 813 807

41 630 083

43 295 286

Működési célú bevételek összesen:

146 441 819

149 370 655

155 345 482

Személyi juttatások

55 293 300

56 399 166

58 655 133

Munkaadókat terhelő járulékok

9 077 071

9 258 612

9 628 957

Dologi kiadások

44 809 534

45 705 725

47 533 954

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 138 000

12 380 760

12 875 990

Egyéb működési célú kiadások

7 666 687

7 820 021

8 132 822

Értékpapír vásárlás

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

0

0

0

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

128 984 592

131 564 284

136 826 855

Finanszírozási kiadások összesen:

2 568 953

2 620 332

2 725 145

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

24 833 064

25 329 725

26 342 914

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

24 833 064

25 329 725

26 342 914

Beruházási kiadások

2 687 700

2 741 454

2 851 112

Felújítási kiadások

36 852 095

37 589 137

39 092 702

Felhalmozási célú kiadások összesen:

39 539 795

40 330 591

41 943 815

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

171 274 883

174 700 381

181 688 396

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

171 093 340

174 515 207

181 495 815

19. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Megnevezés

2021.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1

Helyi adó

7 400 000

9 516 091

9 366 091

2

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7

Saját bevételek összesen (1+….+6)

7 400 000

9 516 091

9 366 091

8

Hitel, kölcsön

0

0

0

9

Értékpapír

0

0

0

10

Váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

20. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2021. évi tény

Kiadások

2021. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

138 557 122

Működési célú kiadások

120 242 882

Működési bevételek

14 521 880

Személyi jellegű kiadások

47 544 541

Közhatalmi bevételek

9 366 091

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

5 391 650

Önkormányzatok működési célú támogatása

97 312 487

Egyéb működési célú támogatások

17 157 368

Dologi kiadások

44 993 176

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

199 296

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 940 000

Önkormányzat befizetései

3 417 720

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

4 955 795

Felhalmozási célú bevételek

13 278 849

Felhalmozási célú kiadások

21 667 048

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 300 000

Intézményi beruházások

21 667 048

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

9 978 849

Felújítások

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

21 667 048

Finanszírozási kiadások

27 482 551

Irányító szervi támogatások folyósítása

23 952 932

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

3 529 619

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

151 835 971

Kiadások összesen

169 392 481

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

14 065 087

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

3 491 423

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Bevételek mindösszesen

169 392 481

Kiadások mindösszesen

169 392 481

Működési célú bevételek összesen

156 113 632

Működési célú kiadások összesen

123 772 501

Felhalmozási célú bevételek összesen

13 278 849

Felhalmozási célú kiadások összesen

21 667 048