Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 02- 2023. 02. 03

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.02.02.

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet a következő fejezettel egészül ki:

„III/A. Fejezet

Önkormányzati feladatellátást elősegítő pályázat megvalósításához nyújtandó támogatás

9/A. § A képviselő-testület összeghatárra való tekintet nélkül támogatást nyújthat az olyan önkormányzati feladatellátást elősegítő pályázatok megvalósításához, melyek utófinanszírozással kerülnek megvalósításra.

9/B. § A támogatás formája: visszatérítendő támogatás.

9/C. § A támogatás folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását.

9/D. § (1) A támogatás folyósítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét,

b) a pályázat megnevezését,

c) a pályázat keretei között megvalósítani kívánt, az önkormányzati feladatellátást elősegítő beruházást, felújítást stb.,

d) az igényelt támogatás összegét,

e) a támogatás igénybevételének várható időpontját,

f) a támogatás visszafizetésének várható időpontját.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a benyújtott pályázati dokumentációt,

b) a pályázat befogadását igazoló okiratot,

c) támogatói okiratot.

9/E. § A támogató által nyújtott támogatás összegét a pályázati forrás támogatott részére történő megérkezését követő 5 napon belül vissza kell utalni a támogató részére.

9/F. § (1) A támogató és a támogatott az e rendelet 5. melléklete szerinti támogatási szerződést kötnek a támogatást megállapító képviselő-testületi döntést követő 10 napon belül.

(2) A támogatási összeg átutalására a támogatási szerződés aláírását követő 10 napon belül kerül sor.”

2. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Támogatási szerződés önkormányzati feladatellátást elősegítő pályázat megvalósításához
amely létrejött
egyrészről a Nikla Község Önkormányzat, képviselője ……………………...….. polgármester (címe: 8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 51.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
másrészről
Szervezet neve: ……………….…………….., mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott)
Székhely: ………………………………………………………………………………………..
Levelezési cím: …………………………………………………………………………………
Adószám: ……………………………………………………………………………………….
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás átutalásra kerül: ……………….…………….
Az önkormányzati feladatellátást elősegítő pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy neve ………………………………………………………………………………….……………......
Támogató és Támogatott (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének a(z) ……../20…. (…...) számú határozatban rögzített döntése szerint a Támogatott pályázati célja megvalósításához ……………. Ft, azaz ……………………… Forint visszatérítendő támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A nyújtott támogatás az alábbiakra használható fel: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

3. A kifizetés és a visszafizetés átutalással történik az e rendeletben meghatározottak szerint.

4. Jelen támogatási szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyibe a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatás adóját, úgy a támogatást köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére a Ptk. 6.48. §-ban meghatározott késedelmi kamattal terhelten visszafizetni.

6. A Szerződő Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat értelmezték, és a Támogatási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.


…………………………….. ………………………………..
Támogatott Támogató
Kelt: Nikla, 20…év…hó…..nap Kelt: Nikla, 20…év….hó….nap”