Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 23

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.23.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 562.986.948 Ft bevétellel, és 562.986.948 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni

1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

47 855 062

58 363 784

10 508 722

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 200 000

1 250 518

-949 482

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

900 000

1 032 715

132 715

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

800 000

1 300 000

500 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

423 300

423 300

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 065 400

3 065 400

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

55 243 762

65 435 717

10 191 955

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 725 000

12 725 000

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 611 500

5 534 726

923 226

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

17 336 500

18 259 726

923 226

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

72 580 262

83 695 443

11 115 181

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 993 892

8 883 229

889 337

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

0

-50 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 811 024

10 151 029

1 340 005

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

8 861 024

10 151 029

1 290 005

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 035 000

997 577

-37 423

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

727 000

715 135

-11 865

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 762 000

1 712 712

-49 288

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

3 130 000

3 608 840

478 840

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

3 250 000

2 494 087

-755 913

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

750 000

733 581

-16 419

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

7 130 000

6 836 508

-293 492

33

Vásárolt élelmezés

K332

8 429 440

10 442 625

2 013 185

34

Bérleti és lízing díjak

K333

1 100 000

1 100 000

0

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

1 075 591

75 591

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

4 510 197

4 510 197

38

Egyéb szolgáltatások

K337

12 550 000

12 615 991

65 991

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

30 209 440

36 580 912

6 371 472

40

Kiküldetések kiadásai

K341

0

196 795

196 795

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

0

196 795

196 795

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

11 026 765

10 612 215

-414 550

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

45

Kamatkiadások

K353

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

104 332

4 332

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

11 126 765

10 716 547

-410 218

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

51 959 229

59 357 995

7 398 766

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 720 000

10 837 000

2 117 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

8 720 000

10 837 000

2 117 000

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

998 725

5 803 343

4 804 618

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

998 725

5 803 343

4 804 618

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 103 638

3 103 638

-2 000 000

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

300 000

7 014 315

6 714 315

74

Tartalékok

K513

200 000

90 951 326

90 751 326

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

6 602 363

106 872 622

100 270 259

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

787 402

787 402

0

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

196 409

196 409

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

65 354 331

66 051 805

697 474

80

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

17 858 267

18 046 585

188 318

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

84 000 000

85 082 201

1 082 201

84

Ingatlanok felújítása

K71

149 606 299

161 106 299

11 500 000

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

40 393 701

43 498 701

3 105 000

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

190 000 000

204 605 000

14 605 000

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

0

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

421 855 746

559 333 490

137 477 744

2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

30 317 160

40 514 052

10 196 892

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 200 000

601 504

-598 496

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

800 000

1 300 000

500 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

323 300

323 300

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 380 000

1 380 000

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

34 020 460

44 118 856

10 098 396

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 725 000

12 725 000

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 611 500

5 534 726

923 226

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

17 336 500

18 259 726

923 226

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

51 356 960

62 378 582

11 021 622

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 234 863

6 124 200

889 337

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 311 024

8 647 422

1 336 398

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

7 311 024

8 647 422

1 336 398

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

890 000

890 000

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

612 000

612 000

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 502 000

1 502 000

0

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

2 620 000

3 608 840

988 840

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

2 400 000

2 494 087

94 087

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

640 000

640 000

0

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

5 660 000

6 742 927

1 082 927

33

Vásárolt élelmezés

K332

8 429 440

10 442 625

2 013 185

34

Bérleti és lízing díjak

K333

1 100 000

1 100 000

0

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

800 000

800 000

0

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

4 510 197

4 510 197

38

Egyéb szolgáltatások

K337

11 050 000

8 331 162

-2 718 838

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

27 039 440

31 926 911

4 887 471

40

Kiküldetések kiadásai

K341

0

196 795

196 795

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

0

196 795

196 795

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 317 165

9 982 198

665 033

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

45

Kamatkiadások

K353

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

100 744

50 744

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

9 367 165

10 082 942

715 777

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

45 219 629

52 356 070

7 136 441

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 720 000

10 837 000

2 117 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

8 720 000

10 837 000

2 117 000

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

998 725

5 803 343

4 804 618

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

998 725

5 803 343

4 804 618

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 103 638

3 103 638

-2 000 000

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

300 000

7 014 315

6 714 315

74

Tartalékok

K513

200 000

90 951 326

90 751 326

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

6 602 363

106 872 622

100 270 259

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

787 402

787 402

0

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

196 409

196 409

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

65 354 331

65 354 331

0

80

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

17 858 267

17 858 267

0

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

84 000 000

84 196 409

196 409

84

Ingatlanok felújítása

K71

149 606 299

161 106 299

11 500 000

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

40 393 701

43 498 701

3 105 000

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

190 000 000

204 605 000

14 605 000

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

0

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

391 133 815

527 369 883

136 236 068

3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 537 902

17 849 732

311 830

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 000 000

649 014

-350 986

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

900 000

1 032 715

132 715

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

100 000

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 685 400

1 685 400

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

21 223 302

21 316 861

93 559

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

21 223 302

21 316 861

93 559

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 759 029

2 759 029

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

0

-50 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 500 000

1 503 607

3 607

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 550 000

1 503 607

-46 393

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

145 000

107 577

-37 423

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

115 000

103 135

-11 865

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

260 000

210 712

-49 288

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

510 000

0

-510 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

850 000

0

-850 000

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

110 000

93 581

-16 419

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

1 470 000

93 581

-1 376 419

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

275 591

75 591

38

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500 000

4 284 829

2 784 829

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

3 170 000

4 654 001

1 484 001

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

0

0

0

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 709 600

630 017

-1 079 583

47

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

3 588

-46 412

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

1 759 600

633 605

-1 125 995

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

6 739 600

7 001 925

262 325

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

0

0

0

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

0

0

0

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

697 474

697 474

80

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

188 318

188 318

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

0

885 792

885 792

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

0

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

30 721 931

31 963 607

1 241 676

4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

30 029 049

30 030 049

1 000

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

26 788 410

31 996 248

5 207 838

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

24 734 160

25 698 151

963 991

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

7 514 850

8 917 069

1 402 219

05

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

32 249 010

34 615 220

2 366 210

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

10 224 644

11 211 644

987 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

5 833 320

5 833 320

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

390 467

390 467

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

99 291 113

114 076 948

14 785 835

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

26 268 915

41 056 246

14 787 331

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

125 560 028

155 133 194

29 573 166

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

109 200 000

218 400 000

109 200 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

109 200 000

218 400 000

109 200 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

5 600 000

5 600 000

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 600 000

7 075 446

3 475 446

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

400 000

400 000

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

4 000 000

7 475 446

3 475 446

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

9 700 000

13 175 446

3 475 446

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 300 000

2 300 000

0

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

1 678 532

1 678 532

40

Ellátási díjak

B405

1 189 224

1 189 224

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 001

1

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 000

1 001

1

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

1 470 000

1 473 876

3 876

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

4 960 224

6 642 633

1 682 409

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

500 000

500 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

500 000

500 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

3 810 000

3 810 000

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

4 026 795

4 026 795

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

7 836 795

7 836 795

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

249 420 252

401 688 068

152 267 816

5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

30 029 049

30 030 049

1 000

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

26 788 410

31 996 248

5 207 838

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

24 734 160

25 698 151

963 991

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

7 514 850

8 917 069

1 402 219

05

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

32 249 010

34 615 220

2 366 210

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

10 224 644

11 211 644

987 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

5 833 320

5 833 320

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

390 467

390 467

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

99 291 113

114 076 948

14 785 835

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

26 268 915

41 056 246

14 787 331

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

125 560 028

155 133 194

29 573 166

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

109 200 000

218 400 000

109 200 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

109 200 000

218 400 000

109 200 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

5 600 000

5 600 000

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 600 000

7 075 446

3 475 446

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

400 000

400 000

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

4 000 000

7 475 446

3 475 446

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

9 700 000

13 175 446

3 475 446

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 300 000

2 300 000

0

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

1 678 532

1 678 532

40

Ellátási díjak

B405

1 189 224

1 189 224

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

0

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 000

1 000

0

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

1 470 000

1 470 000

0

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

4 960 224

6 638 756

1 678 532

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

500 000

500 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

500 000

500 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

3 810 000

3 810 000

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

4 006 795

4 006 795

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

7 816 795

7 816 795

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

249 420 252

401 664 191

152 243 939

6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

1

1

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

1

1

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

3 876

3 876

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

0

3 877

3 877

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

20 000

20 000

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

20 000

20 000

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

0

23 877

23 877

7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 653 458

3 653 458

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

30 656 735

31 877 275

1 220 540

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

34 310 193

35 530 733

1 220 540

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

34 310 193

35 530 733

1 220 540

8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

176 088 952

161 298 880

-14 790 072

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

176 088 952

161 298 880

-14 790 072

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30 656 735

31 877 275

1 220 540

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

206 745 687

193 176 155

-13 569 532

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

206 745 687

193 176 155

-13 569 532

9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

176 023 756

161 236 425

-14 787 331

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

176 023 756

161 236 425

-14 787 331

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

176 023 756

161 236 425

-14 787 331

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

176 023 756

161 236 425

-14 787 331

10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

65 196

62 455

-2 741

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

65 196

62 455

-2 741

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30 656 735

31 877 275

1 220 540

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

30 721 931

31 939 730

1 217 799

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

30 721 931

31 939 730

1 217 799

11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős
(4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

4

4

0

Niklai Mézengúz Óvoda

4

4

0

Önkormányzat

6

6

0

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

0

0

0

Igazgatás

0

0

0

Könyvtár

1

1

0

Közművelődés

0

0

0

Város és Községgazdálkodás

3

3

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

1

1

0

Falugondnoki tevékenység

1

1

0

Létszám összesen:

10

10

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

7

0

GINOP Út a munkaerőpiacra 2023.03.08.-ig

2

2

0

Létszám összesen:

9

9

0

12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

797 116

531 411

531 411

531 411

531 411

531 411

531 411

531 411

531 411

531 411

531 411

531 411

6 642 633

2.Közhatalmi bevételek

1 581 054

1 054 036

1 054 036

1 054 036

1 054 036

1 054 036

1 054 036

1 054 036

1 054 036

1 054 036

1 054 036

1 054 036

13 175 446

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

940 415

626 944

626 944

626 944

626 944

626 944

626 944

626 944

626 944

626 944

626 944

626 944

7 836 795

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

13 689 234

9 126 156

9 126 156

9 126 156

9 126 156

9 126 156

9 126 156

9 126 156

9 126 156

9 126 156

9 126 156

9 126 156

114 076 948

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

4 926 750

3 284 500

3 284 500

3 284 500

3 284 500

3 284 500

3 284 500

3 284 500

3 284 500

3 284 500

3 284 500

3 284 500

41 056 246

6.Felhalm.-i célú bev.

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

109 250 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

109 200 000

218 900 000

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

0

0

0

0

161 298 880

0

0

0

0

0

0

0

161 298 880

9.Bevételek (1-8):

21 984 568

14 673 045

14 673 045

14 673 045

175 971 925

123 873 045

14 673 045

14 673 045

14 673 045

14 673 045

14 623 045

123 823 045

562 986 948

Kiadások

10.Működési kiadások

21 881 811

14 587 874

14 587 874

14 587 874

14 587 874

14 587 874

14 587 874

14 587 874

14 587 874

14 587 874

14 587 874

14 587 874

182 348 421

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

114 000 000

0

0

0

76 000 000

14 605 000

0

0

204 605 000

12.Beruházási kiadások

0

90 069

885 000

0

49 800 000

0

0

91 440

33 269 900

0

60 000

885 792

85 082 201

13.Tartalék

10 914 159

7 276 106

7 276 106

7 276 106

7 276 106

7 276 106

7 276 106

7 276 106

7 276 106

7 276 106

7 276 106

7 276 106

90 951 326

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

32 795 970

21 954 049

22 748 980

21 863 980

185 663 980

21 863 980

21 863 980

21 955 420

131 133 880

36 468 980

21 923 980

22 749 772

562 986 948

13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi módosított előirányzat

A Berzsenyi Dániel Emlékház Infrastruktúrális fejlesztésére, felújítására

204 605 000

2022-2024

204 605 000

Összesen

204 605 000

204 605 000

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi módosított előirányzat

Berzsenyi Dániel Emlékházban új állandó kiállítás létrehozása

83 000 000

2022-2024

83 000 000

Hídgyűrű beépítése - Méhészeti Múzeum és a Mezei Virág Közösségi Ház közti területen

1 000 000

2023

1 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

196 409

2023

196 409

Összesen

84 196 409

0

84 196 409

1

A 3. § a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.