Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 425.509.204 Ft bevétellel, és 425.509.204 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni

1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

47 855 062

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 200 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

900 000

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

800 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

423 300

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 065 400

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

55 243 762

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 725 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 611 500

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

17 336 500

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

72 580 262

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 993 892

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 811 024

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

8 861 024

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 035 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

727 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 762 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

3 130 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

3 250 000

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

750 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

7 130 000

33

Vásárolt élelmezés

K332

8 429 440

34

Bérleti és lízing díjak

K333

1 100 000

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

38

Egyéb szolgáltatások

K337

12 550 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

30 209 440

40

Kiküldetések kiadásai

K341

0

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

0

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

11 026 765

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

45

Kamatkiadások

K353

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

11 126 765

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

51 959 229

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 720 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

8 720 000

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

998 725

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

998 725

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 103 638

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

300 000

74

Tartalékok

K513

200 000

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

6 602 363

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

787 402

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

65 354 331

80

Részesedések beszerzése

K65

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

17 858 267

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

84 000 000

84

Ingatlanok felújítása

K71

149 606 299

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

40 393 701

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

190 000 000

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

421 855 746

2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

30 317 160

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 200 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

800 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

323 300

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 380 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

34 020 460

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 725 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 611 500

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

17 336 500

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

51 356 960

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 234 863

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 311 024

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

7 311 024

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

890 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

612 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 502 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

2 620 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

2 400 000

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

640 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

5 660 000

33

Vásárolt élelmezés

K332

8 429 440

34

Bérleti és lízing díjak

K333

1 100 000

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

800 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

38

Egyéb szolgáltatások

K337

11 050 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

27 039 440

40

Kiküldetések kiadásai

K341

0

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

0

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 317 165

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

45

Kamatkiadások

K353

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

9 367 165

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

45 219 629

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 720 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

8 720 000

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

998 725

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

998 725

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 103 638

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

300 000

74

Tartalékok

K513

200 000

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

6 602 363

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

787 402

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

65 354 331

80

Részesedések beszerzése

K65

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

17 858 267

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

84 000 000

84

Ingatlanok felújítása

K71

149 606 299

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

40 393 701

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

190 000 000

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

391 133 815

3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 537 902

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 000 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

900 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 685 400

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

21 223 302

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

21 223 302

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 759 029

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 500 000

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 550 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

145 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

115 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

260 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

510 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

850 000

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

110 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

1 470 000

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

3 170 000

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

0

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 709 600

47

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

1 759 600

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

6 739 600

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

0

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

0

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

30 721 931

4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

30 029 049

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

26 788 410

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

24 734 160

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

7 514 850

05

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

32 249 010

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

10 224 644

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

99 291 113

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

26 268 915

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

125 560 028

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

109 200 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

109 200 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

5 600 000

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 600 000

29

Fogyasztási adók

B352

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

31

Gépjárműadók

B354

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

400 000

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

4 000 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

9 700 000

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 300 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

40

Ellátási díjak

B405

1 189 224

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 000

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

1 470 000

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

4 960 224

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

249 420 252

5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

30 029 049

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

26 788 410

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

24 734 160

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

7 514 850

05

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

32 249 010

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

10 224 644

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

99 291 113

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

26 268 915

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

125 560 028

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

109 200 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

109 200 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

5 600 000

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 600 000

29

Fogyasztási adók

B352

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

31

Gépjárműadók

B354

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

400 000

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

4 000 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

9 700 000

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 300 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

40

Ellátási díjak

B405

1 189 224

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 000

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

1 470 000

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

4 960 224

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

249 420 252

6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

0

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

0

7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 653 458

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

30 656 735

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

34 310 193

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

34 310 193

8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

176 088 952

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

176 088 952

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30 656 735

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

206 745 687

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

206 745 687

9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

176 023 756

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

176 023 756

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

176 023 756

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

176 023 756

10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

65 196

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

65 196

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30 656 735

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

30 721 931

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

30 721 931

11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

4

4

0

Niklai Mézengúz Óvoda

4

4

0

Önkormányzat

6

6

0

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

0

0

0

Igazgatás

0

0

0

Könyvtár

1

1

0

Közművelődés

0

0

0

Város és Községgazdálkodás

3

3

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

1

1

0

Falugondnoki tevékenység

1

1

0

Létszám összesen:

10

10

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.02.28.-ig

6

6

0

GINOP Út a munkaerőpiacra 2023.03.08.-ig

2

2

0

Létszám összesen:

8

8

0

12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

595 227

396 818

396 818

396 818

396 818

396 818

396 818

396 818

396 818

396 818

396 818

396 818

4 960 224

2.Közhatalmi bevételek

1 164 000

776 000

776 000

776 000

776 000

776 000

776 000

776 000

776 000

776 000

776 000

776 000

9 700 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

3 152 270

2 101 513

2 101 513

2 101 513

2 101 513

2 101 513

2 101 513

2 101 513

2 101 513

2 101 513

2 101 513

2 101 513

26 268 915

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

11 914 934

7 943 289

7 943 289

7 943 289

7 943 289

7 943 289

7 943 289

7 943 289

7 943 289

7 943 289

7 943 289

7 943 289

99 291 113

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

109 200 000

0

0

0

0

0

0

109 200 000

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

0

0

0

0

176 088 952

0

0

0

0

0

0

0

176 088 952

9.Bevételek (1-8):

16 826 430

11 217 620

11 217 620

11 217 620

187 306 572

120 417 620

11 217 620

11 217 620

11 217 620

11 217 620

11 217 620

11 217 620

425 509 204

Kiadások

10.Működési kiadások

18 277 104

12 184 736

12 184 736

12 184 736

12 184 736

12 184 736

12 184 736

12 184 736

12 184 736

12 184 736

12 184 736

12 184 736

152 309 204

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

114 000 000

0

0

0

76 000 000

0

0

0

190 000 000

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

49 800 000

0

0

0

33 200 000

0

0

0

83 000 000

13.Tartalék

0

0

0

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

0

200 000

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

18 277 104

12 184 736

12 184 736

12 284 736

175 984 736

12 284 736

12 184 736

12 184 736

121 384 736

12 184 736

12 184 736

12 184 736

425 509 204

13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi előirányzat

A Berzsenyi Dániel Emlékház Infrastruktúrális fejlesztésére, felújítására

190 000 000

2022-2024

190 000 000

Összesen

190 000 000

190 000 000

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi előirányzat

Berzsenyi Dániel Emlékházban új állandó kiállítás létrehozása

83 000 000

2022-2024

83 000 000

Hídgyűrű beépítése - Méhészeti Múzeum és a Mezei Virág Közösségi Ház közti területen

1 000 000

2023

1 000 000

Összesen

84 000 000

0

84 000 000