Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdéseiben, a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában, a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt az alábbi pénzbeli és természetbeni települési támogatásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről:)

„d) a rendelet 11. § szerinti egyszeri települési támogatás,
e) a rendelet 12. § szerinti rendkívüli települési támogatás.”

2. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester - rászorultságra való tekintettel pénzbeli, vagy természetbeni juttatásként - egyszeri települési támogatásban részesítheti azt:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át,

b) egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át.”

3. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester az Szt. 7. § (1) bekezdés alapján rendkívüli települési támogatást nyújt az Szt. 45. § (3)-(7) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint.”

4. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

b) 13. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

c) 13. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

d) 14. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

e) 14. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

f) 15. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

g) 15. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
TÉRÍTÉSI DÍJAK

1. Gyermekétkeztetés térítési díjai: Óvodás gyermekek: 1.559 Ft + ÁFA

a) Tízórai: 261 Ft + ÁFA

b) Ebéd: 1.036 Ft + ÁFA

c) Uzsonna: 261 Ft + ÁFA

2. Intézményi térítési díj: 796 Ft