Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közművelődésről

Hatályos: 2022. 06. 30
a közművelődésről
Általános indokolás
A Kult.tv. 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi módosításai is jelentősen érintették a közművelődési területet, ezért szükségessé vált a helyi rendelet felülvizsgálata, mely alapján elkészült az új rendelet.
A Kult.tv. 76. – 78/I. §-ai határozza meg a települési önkormányzat közművelődési tevékenység támogatásával összefüggésben ellátandó feladatait, a feladatellátás formáit, módját:
76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások – a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő – megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a közművelődés 82–83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el.
(3) A közművelődési alapszolgáltatások:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
(4) Minden települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében
a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) fórumot szervez – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
(5) Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével – a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)–g) pontjai szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg.
77. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.
(3) A közművelődési intézmény és a közösségi színtér
a) segíti a közösségi tevékenységéket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét,
b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja,
c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,
d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel,
e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,
f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.
78/H. § (1) A közösségi színtér a települési, kerületi közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiségegyüttes, épület.
(2) A közösségi színtér formái:
a) a kizárólag közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínt biztosító közösségi színtér vagy
b) a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér.
(3) A közösségi színtér működtetése, továbbá a helyi közösségi művelődés szervezése és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a közösségi színtér fenntartója, működtetője szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.
…….
(5) A közösségi színtér elnevezésében szerepelnie kell a „közösségi színtér” vagy a „közösségi tér” kifejezés valamelyikének.
78/I. § (2) A települési önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként, vagy a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.
(3) A települési önkormányzat gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök esetén engedélyezi az általa fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, valamint tevékenységének évente legfeljebb 2 hónap időtartamú szüneteltetését. Ha a települési önkormányzat közművelődési megállapodás alapján biztosítja a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény működését, akkor évente 2 hónapon túli szüneteltetés esetén új közművelődési megállapodással biztosítja a településen a közművelődési alapszolgáltatásokat.
(4) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján:
a) meghatározza a közösségi színtér vagy a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait,
b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését,
c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket,
d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját.
Az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet a feladatellátás formájának a közösségi színteret határozza meg, tekintettel a Rendeletben meghatározott személyi, tárgyi és működési előírásokra:
- a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert foglalkoztat.
- közösségi színteret – illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét három napján, legalább napi 4 órában nyitva kell tartani, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti időszakot.
- a kifüggesztett nyitva tartástól eltérni évente legfeljebb három hónap időtartamban lehet úgy, hogy a feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal megelőzően a közösségi színtérnek helyet adó épületben közzéteszi.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet elfogadásával meghatározásra kerülnek a közművelődési feladatok, annak megvalósítási formái, módja, mértéke.
- gazdasági, költségvetési hatása: nincs.
- környezeti, egészségi következménye: nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: minimális adminisztratív teher jelentkezik.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az e célra nyújtott támogatás felhasználás feltételeinek az önkormányzat nem felelne meg, így a nyújtott támogatás visszafizetési kötelezettséget vonna maga után.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet megalkotása a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, a jelenlegi fenntartási költségek nem változnak, az esetleges többlet költségek forrása az állami támogatás, és a pályázatokkal elnyerhető támogatás.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet személyi hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 2–6. §-hoz
A közművelődési feladatokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz (feladat meghatározása, ellátásnak szervezeti keretei).
A 7. §-hoz
A közművelődési tevékenység irányítását, ellenőrzését tartalmazza.
A 8. §-hoz
A közművelődési feladatok finanszírozását határozza meg.
A 10. §-hoz és a 9. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.