Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 02. 17
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Általános indokolás
A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeleteket, mert a Társaság a Szabadságjogokért (a továbbiakban: TASZ) emberi jogi jogvédő civil szervezet közérdekű bejelentéssel fordult Kormányhivatalhoz.
A TASZ a megyében található több, konkrétan megnevezett önkormányzat rendeletének bizonyos rendelkezései vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 8. § (2) bekezdése, valamint a 143. § (4) bekezdés d) pontja alapján megalkotott, a közösségi együttélés alapvető szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletének törvényességi vizsgálatát, és törvényességi felhívás megtételét kérte.
Miután a TASZ beadványában foglalt megállapításokat törvényességi szempontból a Kormányhivatal áttekintette, a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeleteknek a magasabb szintű jogszabályokkal ellentétes, több önkormányzati rendeletben is elforduló szabályozási gyakorlatával kapcsolatban szakmai segítségnyújtást küldtek a jegyzőknek.
A TASZ beadványában szereplő, a Kormányhivatal által vitatott jogértelmezési kérdésekkel kapcsolatban állásfoglalás kéréssel is fordultak a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságához.
Időközben az Utcajogász Egyesület is közérdekű bejelentést küldött a Kormányhivatal részére a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletek miatt.
A fentiek alapján és az alábbi rendelkezések vonatkozásában a következőket állapította meg a Kormányhivatal a 2022. január 5-én küldött szakmai segítségnyújtásában:
1. 6. § (1) Az az ingatlanhasználó, aki ingatlana tisztántartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.” A Kormányhivatal javasolja a rendelkezést úgy módosítani, hogy az ingatlan tisztántartásának kötelezettsége ne vonatkozzon az épület, építmény belső területére, valamint nem célszerű a gyom-, illetve a gazmentesítés vagy irtás fogalmak használata.
2. 9. § (5) Aki a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő szigetek – rendeltetéstől eltérőn használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból kommunális hulladékot kivesz, és azt szétszórja, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el.” A Kormányhivatal szerinti szükséges ezen szakasz hatályon kívül helyezése, mivel a fentiekről törvény rendelkezik.
3. 10. § (1) Aki az állatok elhelyezésére szolgáló és a tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. (2) Aki az állattartásra szolgáló létesítmény tisztaságát nem biztosítja, azt nem takarítja, fertőtleníti, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen nem gondoskodik és az álltartás során a közegészségügyi, álltaegészségügyi és környezetvédelmi, természetvédelmi ide vonatkozó jogszabály rendelkezései nem tartja be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.” Hatályon kívül helyezése szükséges a Kormányhivatal szerint, mivel a fentiekről külön jogszabály rendelkezik, illetve bizonyos szakasza az Alaptörvénybe ütközik.
A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása kitért arra is, hogy az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
A Kormányhivatal törvényességi vizsgálata során megállapította, hogy az önkormányzati rendelet:
hatályon kívül helyezett jogszabályra hivatkozik – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálylát vesztette 2018. január 1jétől,
a közigazgatási szankciókról szóló 2017. évi CXXV. törvényben foglaltaknak nem felel meg,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben (a továbbiakban: Szabs. tv.) megtalálható tényállások miatt a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §ába ütköző párhuzamos jogalkotás tilalmába ütközik (köztisztasági szabálysértés, természetvédelmi szabálysértés, veszélyeztetés kutyával),
a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben is szabályozott tényállást szabályoz, átfogalmazva (rongálás, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, környezetkárosítás, kegyeletsértés),
a a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénnyel párhuzamos jogalkotást valósít meg (a közszolgáltatás körében keletkező hulladék gyűjtésére, kezelésére vonatkozó rendelkezések, a „hulladékkezeléssel kapcsolatos magatartások” alcím),
felhatalmazás nélkül szabályoz az önkormányzati utakra vonatkozó tiltó, korlátozó jelzések megsértése kapcsán, amely nincs összhangban a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPMBM együttes rendelettel, sérti a Szabs. tv. 219. §-t és 224. §-t, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendeletben foglaltakat, valamint nem felel meg a Jat. §-ában foglaltaknak,
nincs összhangban a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény rendelkezéseivel („Hirdetményekkel kapcsolatos magatartások” alcím az önkormányzati rendeltben).
Tekintettel arra, hogy a fentiek értelmében több ponton is szükséges a rendelet módosítása, így célszerűbb a jövőben egy új rendelet megalkotása, és a jelenleg hatályban lévő közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörének gyakorlása során azt tapasztalta, hogy a megyében számos olyan hatályos, az állattartásról szóló önkormányzati rendelet található meg a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendeletek felületén, amelyek nincsenek összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal.
Az utóbbi években az állattartással kapcsolatban számos jogszabályváltozásra került sor, ennek ellenére a vonatkozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata többségében nem történt meg.
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
A jegyzőnek gondoskodnia kell többek között az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységében nem illeszkedő jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, vagy módosításáról.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat ebtartásról szóló rendelete még 2000. évben került megalkotásra, és azóta nem került módosításra, javasolt a rendelet hatályon kívül helyezése, mivel a benne lévő szabályozások törvénysértők, és nem felelnek meg a magasabb szintű jogszabályokban foglaltaknak.
A fentiekre tekintettel elkészítésre került a közösségi együttélés alapvető szabályairól és az ebtartásról szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet tervezetnek társadalmi hatása nincs.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetnek környezeti, egészségi követelménye nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére azért van szükség, hogy megszüntetésre kerüljön a jelenleg fennálló törvénysértő állapot.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály megalkotása nem jár a feltételek módosításával, a meglévő szervezetrendszer és tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítása elegendő.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az ebtartásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 2. §-hoz
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.