Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12
Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése 143.591.858 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Működési bevételek: 143.591.858 Ft
Felhalmozási bevételek: 0 Ft
Összesen: 143.591.858 Ft
A kiadási oldalon: Működési kiadások: 143.591.858 Ft
Felhalmozási kiadások: 0 Ft
Összesen: 143.591.858 Ft
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján került összeállításra.
Bevételek:
2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 96.908.179 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
26.182.930 Ft,
tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
26.658.410 Ft
,
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 25.163.682 Ft,
A Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6.117.504 Ft
,
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8.870.000 Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
Működési célú költségvetési támogatások
3.915.653 Ft
, amely a polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése című támogatást tartalmazza.
Az működési bevételek között terveztük a következő bevételeket: koncesszióból származó bevétele, kamatbevételek, szolgáltatási bevételek, működési bevételek.
Az adóbevételeinket a várható befizetések alapján terveztük idén is.
2022-ben is részt veszünk a közmunkaprogramban, a költségvetés tartalmazza az előző évről áthúzódó program kiadásait-bevételeit, illetve a 2022.07.31.-ig történő 8 fő foglalkoztatásának kiadásait, támogatási bevételeit. A program utófinanszírozású, a hatósági szerződésnek megfelelően 90%-os a támogatás.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 51.526.435 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, képviselő-testületi tagok, a közalkalmazott, a részmunkaidőben foglalkoztatottak és s megbízási díjak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 5.348.260 Ft-ot kalkuláltunk. A tervezett összegek pontosítása szükséges, mivel az előterjesztés elkészítéséig nem voltak ismertek a béradatok.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 39.164.996 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 14.700.000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
Az egyéb működési célú támogatások tartalmazzák a közös fenntartású intézményeknek átadott hozzájárulások összegét:
Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 411 153 Ft,
Niklai Mézengúz Óvoda 26 658 410 Ft,
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 653 069 Ft,
Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 862 170 Ft,
Somogyjád – Fogorvosi ellátás 100 000 Ft.
A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.
- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásól szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján:
24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelt-tervezet indokolásában ismertetni kell.
24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi elhívással élhet.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Általános rendelkezéseket tartalmaznak.
A 3. §-hoz
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza, részletezve.
A 4–6. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteire vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 7. §-hoz
Az előirányzat felhasználási ütemtervre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 8–10. §-hoz
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmaz.
A 11. §-hoz és a 12. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.