Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 04. 01
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
Általános indokolás
Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelete szabályozza a törvényi felhatalmazások alapján adható települési támogatások formáját, igénybevételének szabályait és mértékét, továbbá a hatásköröket, valamint az alapszolgáltatásokat és a fizetendő térítési díjakat.
A fentiekre való tekintettel elkészítésre került a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezete.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet tervezetben foglaltak alapján a kérelmezők száma megnövekedhet, nagyobb társadalmi réteget érint.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetben foglaltaknak a szociális állami normatíva keretéből kell gazdálkodni, jelentős költségvetési hatása van. A kérelmezők tekintetében a pénzbeli és természetbeni támogatások komoly segítséget jelenthetnek a családok mindennapi életében, vagy alkalmanként megnövekedett kiadásaik rendezésében.
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetben foglaltak lehetővé teszik az életkörülmények szinten tartását.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a kérelmek döntésre való előkészítése és a döntések várható nagyságrendje alapján számottevő adminisztratív teher jelentkezik.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelet megalkotása a képviselő-testület kötelezettsége, tekintetbe véve a rendelet tervezetben foglalt ellátások kötelező biztosítását. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a rászorultak ellátás nélkül maradnának.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet megalkotása a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályáról rendelkezik.
A 2. §-hoz
A rendelet értelmező rendelkezéseit tartalmazza.
A 3. §-hoz
A rendeletbe foglalt szociális ellátások rendszeréről rendelkezik
A 4–7. §-hoz
A rendelet eljárási rendelkezéseit tartalmazza.
A 8–10. §-hoz
A rendelet hatásköri szabályairól rendelkezik.
A 11. §-hoz
A rendelet alapján adható egyszeri települési támogatás szabályait tartalmazza.
A 12. §-hoz
A rendelet alapján adható rendkívüli települési támogatás szabályait tartalmazza.
A 13. §-hoz
A rendelet alapján adható temetési támogatás szabályait tartalmazza.
A 14. §-hoz
A rendelet alapján adható köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés szabályait tartalmazza.
A 15. §-hoz
A rendelet alapján adható rendszeres települési támogatás szabályait tartalmazza.
A 16. §-hoz
A rendeletbe foglalt szociális alapszolgáltatások rendszeréről rendelkezik
A 17. §-hoz
A rendelet alapján adható étkeztetés szabályait tartalmazza.
A 18. §-hoz
A rendelet alapján fizetendő személyi térítési díj, és annak csökkentésének, elengedésének eseteit, módját szabályozza.
A 19. §-hoz
A rendeletbe foglalt házi segítségnyújtás ellátás módját tartalmazza.
A 20. §-hoz
A rendeletbe foglalt családsegítés ellátás módját tartalmazza.
A 21. §-hoz
A rendeletbe foglalt gyermekjóléti alapellátások módját tartalmazza.
A 22. §-hoz
A rendeletbe foglalt gyermekek napközbeni ellátásának módját tartalmazza.
A 23. §-hoz
A rendeletbe foglalt gyermekétkeztetés ellátásának módját tartalmazza.
A 24. §-hoz
Rendelkezik a folyamatban lévő ügyekről, a rendelet kihirdetésének módjáról.
A 27. §-hoz, a 26. §-hoz és a 25–27. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.