Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26
Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. módosítását.
A 2021. évi előirányzatok a következő sorok esetén módosulnak:
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai + 9.072.010, Ft
Működési célú támogatások + 28.501.739, Ft
Felhalmozás célú támogatások + 9.978.849, Ft
Közhatalmi bevételek + 2.116.091,Ft
Működési bevételek + 5.691.341, Ft
Felhalmozási bevételek + 3.300.000, Ft
Működési célú átvett pénzeszközök + 109.296, Ft
Finanszírozási bevételek 17.230.310,- Ft
Összesen: + 41.539.016,- Ft
Kiadások
Személyi juttatások + 11.230.671, Ft
Munkaadókat terhelő járulékok + 1.101.300, Ft
Dologi kiadások + 9.011.281, Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 500.000,- Ft
Egyéb működési kiadások + 4.097.217, Ft
Beruházások + 9.419.196, Ft
Felújítások + 7.179.351, Ft
Összesen: + 41.539.016,- Ft
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: nincs, a jogszabályi környezethez igazodást szolgálja.
- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetési rendelet megalkotását követő előirányzat változások átvezetését célozza.
- környezeti, egészségi következménye: nincsenek.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem számottevő.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a törvényi rendelkezések értelmében az előirányzatok változásával a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 2. §-hoz
A mellékletek módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.