Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26
Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Nikla Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:
a bevételeket: 169.403.224 Ft,
melyből: - Önkormányzatok működési támogatásai 97.312.487,-Ft,
- Egyéb működési célú. tám. bevételei 17.157.368,Ft,
- Felhalmozási célú támogatások 9.978.849,Ft,
- Közhatalmi bevételek 9.366.091,Ft,
- Működési bevételek 14.524.844,Ft,
- Felhalmozási bevételek 3.300.000,Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök 199.296,Ft,
- Előző évi maradvány igénybevétele 14.072.866,Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.491.423,Ft,
a kiadásokat: 169.330.023,-Ft.
melyből: - Személyi jellegű kiadások 63.177.183,-Ft,
- Munkaadót terhelő járulékok 7.789.121,Ft,
- Dologi kiadások 49.992.745,Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.940.000,Ft,
- Egyéb működési célú kiadások 8.373.515,Ft,
- Beruházások 22.527.840,Ft,
- Felújítások 0,Ft,
- Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 3.529.619 Ft.
A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat, Lakossági Víz- és Csatorna pályázat), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.
2021-ben is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.
Az önkormányzat 2021. évben a következő felhalmozási célú támogatásokban részesült:
- 9.978.849, - Ft - MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, a tényleges beruházás 2022-re húzódik át,
- 600.000, - Ft – Ingatlan értékesítés (részletekben történik a fizetés),
- 2.700.000, - Ft – Gépjármű értékesítés (volt Tanyagondnoki busz).
A személyi jellegű kiadásokra 63.177.183- Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak, a munka törvénykönyves és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, továbbá a megbízási díjakat.
A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 92 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi működési célú támogatások kerültek átadásra:
Bursa Hungarica ösztöndíj 100.000, Ft,
Mesztegnyő Környéki Önk.T.(Szoc.Int,) 896.600, Ft,
Egyéb civil Egyesületek, Alapítványok támogatása 300.546, Ft,
SomogyjádFogászati Társulás 99.291, Ft,
Marcali Kistérség 642.950, Ft.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 13.940.000 Ft-ot tesznek ki.
A felújítási és beruházási kiadásokat részletezve a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.
- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.
A 3–13. §-hoz
A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.
A 14. §-hoz
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 15. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.