Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 02

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.02.
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A pályázati felhívások jelentős hányada esetében támogatási kérelem benyújtására nemcsak a helyi önkormányzatok, hanem civil szervezetek (egyesületek, alapítványok stb.) is pályázhatnak, alkalmanként sikeresebben, mint a helyi önkormányzatok, illetve a kiválasztási kritériumoknak eleve a civil szervezetek felelnek meg.
Amennyiben a pályázatok civileknek szóló felhívásai utófinanszírozásban valósulnak meg, a projekt fizikai befejezését követően nyílik meg a lehetőség a pénzügyi befejezésre, a kifizetési igénylés benyújtására. A civil szervezetek azonban nem rendelkeznek elegendő saját erővel a megnyert pályázatok megvalósításra, szükséges e tekintetben is a támogatásuk. A támogatási feltételek megfelelő korlátok közé szorítása – ilyen tipikusan az önkormányzati feladatellátást segítő pályázatok támogatása – a biztosítéka, hogy az adott visszatérítendő támogatás a rendeletben meghatározott célt szolgálja.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a civil szervezetek további jogcímen is támogatásban részesülnek, mivel a rendelet-tervezet azokat a civileket támogatja, akik az önkormányzati feladatellátást segítő pályázatokon nyernek vissza nem térítendő támogatást.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs. A rendelet végrehajtása során nyújtott támogatás vissza kell téríteni a támogatási összeg számlájára utalást követően.
- környezeti, egészségi következménye: a civil szervezet alapító okiratában vagy a pályázati felhívásban meghatározott cél függvénye.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb terhet ró a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira egyrészt a kérelmek előkészítése, illetve a támogatási szerződések adminisztrálása miatt.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a civil szervezetek jelentős vissza nem térítendő támogatástól esnének el, mivel nem rendelkeznek megfelelő forrással az elnyert pályázatok megvalósítására.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Meghatározza a támogatás feltételrendszerét, formáját, a benyújtás szabályait, és a támogatási összeg átutalására, illetve visszautalására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 2. §-hoz
A támogatási szerződés kötelező kikötéseit tartalmazza.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.