Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.16.
Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése 425.509.204 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Működési bevételek: 151.509.204 Ft
Felhalmozási bevételek: 274.000.000 Ft
Összesen: 425.509.204 Ft
A kiadási oldalon: Működési kiadások: 151.509.204 Ft
Felhalmozási kiadások: 274.000.000 Ft
Összesen: 425.509.204 Ft
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján került összeállításra.
Bevételek:
2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 99.291.113 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
30.029.049 Ft,
tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, a polgármesteri illetmény támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
26.788.410 Ft
,
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
32.249.010 Ft
,
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
10.224.644 Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
Az működési bevételek között terveztük a következő bevételeket: kamatbevételek, szolgáltatási bevételek, működési bevételek.
Az adóbevételeinket a várható befizetések alapján terveztük idén is.
2023-ban is részt veszünk a közmunkaprogramban. A költségvetés csak az előző évről áthúzódó program kiadásait-bevételeit tartalmazza 6 fő tekintetében 2023.02.28.-ig, illetve a 2023.03.08.-ig történő 2 fő foglalkoztatásának kiadásait, támogatási bevételeit. A programok utófinanszírozásúak, a hatósági szerződésnek megfelelően 100%-os, illetve 75%-os a támogatás.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 51.356.960 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, képviselő-testületi tagok, a közalkalmazottak, a részmunkaidőben foglalkoztatottak, a közfoglalkoztatottak és a megbízási díjak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 5.234.863 Ft-ot kalkuláltunk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 45.219.629 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 8.720.000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
A felhalmozási kiadások között került tervezésre a Berzsenyi Dániel Emlékház két nyert pályázata, mindösszesen 273.000.000 Ft összegben.
Az egyéb működési célú támogatások tartalmazzák a közös fenntartású intézményeknek átadott hozzájárulások összegét:
Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 1.609.148 Ft,
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 1.963.108 Ft,
Niklai Mézengúz Óvoda 30.347.269 Ft,
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 321.382 Ft,
Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 1.100.000 Ft,
Somogyjád – Fogorvosi ellátás 110.000 Ft.
A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.
- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásól szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján:
24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelt-tervezet indokolásában ismertetni kell.
24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi elhívással élhet.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Általános rendelkezéseket tartalmaznak.
A 3. §-hoz
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza, részletezve.
A 4–6. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteire vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 7. §-hoz
Az előirányzat felhasználási ütemtervre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 8–10. §-hoz
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmaz.
A 11. §-hoz és a 12. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.