Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete még nem került módosításra.
A képviselő-testület a 2023. január 31. napján megtartott nyílt, soros ülésén a 130/2023. (I.31.) számú határozatával felkérte a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását készítse elő olyan formában, hogy mind az egyszeri, mind pedig a rendkívüli települési támogatások elbírálása a képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a polgármester hatáskörébe kerüljön.
Magyarország biztonságát szolgál egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény a következők szerint módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt: változott a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál a viszonyítás alap, mely a jövőben nem az öregségi nyugdíj, hanem az ún. szociális vetítési alap lesz. A változás oka, hogy a korábbi elsősorban a nyugdíjszakágazat mutatószáma, a szociális vetítési alap pedig a szociális területen veszi majd figyelembe a szakterület sajátosságait. A szociális vetítési alap összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével, azaz 28.500 Ft.
Ebben a rendeletben van szabályozva többek között a térítési díj mértéke is, amit módosítani szükséges, mivel az ATROPLUSZ Közétkeztetési és Szolgáltató Kft. úgy rendelkezett, hogy idén is megemeli az árakat.
A fentiek alapján elkészítésre került a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezete, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: az egyszeri és rendkívüli települési támogatások iránti kérelmek gyorsabban elbírálásra kerülnek, rövidül az eljárás időtartama.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetben foglaltaknak jelentős közvetlen költségvetési hatása nincs.
- környezeti, egészségi következménye: nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: minimális adminisztratív teher jelentkezik.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelet módosításával rövidül a kérelmek elbírálásának ideje, valamint korrigálásra kerülnek a térítési díjak. A módosítás elmaradása esetén továbbra is a képviselő-testületnek kell döntenie a beérkező kérelmekről, valamint a régi áron kerül kiszámlázásra az étkezés.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítás a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A polgármester hatáskörében lévő döntések kibővítéséről rendelkezik.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
Módosító rendelkezést tartalmaz arról, hogy az egyszeri és a rendkívüli települési támogatás polgármesteri hatáskörbe kerül
A 4. §-hoz
A térítési díjak módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
Az 5. §-hoz
A „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész „a szociális vetítési alap” szövegre való módosításáról rendelkezik.
A 6. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.