Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezésről

Hatályos: 2016. 01. 01- 2020. 08. 16Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:[1]Általános rendelkezések1.§. (1) Jelen rendelet célja: a temetőknek és a temetkezés rendjének helyi sajátosságokkal összhangban történő szabályozása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Babócsa község közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú temetőkre.

(3) A Babócsa 034.hrsz. alatt működő köztemető tulajdonosa a települési önkormányzat.

(4)[2] A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat gondoskodik közalkalmazott foglalkoztatásával.


A köztemető tárgyi és infrastrukturális létesítményei2.§. (1) A 034.hrsz-ú alatti temetőben:

            - temetőhöz vezető – gépjárművel is járható szilárdburkolatú út,

            - kerítés,

            - illemhely

            - vízvételi lehetőség,

            - hulladéktárolására konténeres gyűjtők és szállítás,

            - halott hűtő berendezés,

            - ravatalozó.

(2) Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.

(3) A temetői illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.

(4) A ravatalozó és a hűtő berendezés használatáért díjat nem állapít meg az ÖnkormányzatTemető használat és igénybevétel szabályai3.§. (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanusítani, az etnikai, vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést, valamint a szertartások rendjét sértő tevékenységtől, vagy magatartástól.

(2) Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.

(3) A köztemetőben világi és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt tartható.

(4) A temetőt nyitvatartási időben bárki látogathatja.

(5) A temető nyitva tartása: március 1. – november 8. között                     06-20 óráig

                                             november 9.- február 28 . között                     07-08 óráig.

(6) A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitva tartásáról és rendjéről.

(7) A temető területére gépjárművel kizárólag a következők hajthatnak be:

            - a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű,

            - a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű,

            - azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges, nagyméretű eszközöket,

              anyagokat szállítanak.

      A behajtást az üzemeltető engedélyezi és ellenőrzi.A temető rendje4.§. (1) A temetőben végzendő minden olyan munkát, ami sírgondozáson, díszítésen, virágosításon, síremlék elhelyezésen túl adódik (pl. faültetés, pad elhelyezés) – a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.

(2) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.

(3) A temetőben gyertyát, mécsest égetni a tűzvédelmi előírások betartásával szabad.

     A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos!

(4) A temető területére állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével -  tilos!

(5) A temetőből virágot, vagy a sírokra elültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével viheti ki a temetési hely felett rendelkezni jogosult.

(6) A temetőben elhelyezett kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítésre szolgáló eszközöket, tárgyakat, anyagokat megrongálni tilos!

(7) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.

(8) A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolni tilos,- azt az arra kijelölt tároló helyre kell vinni.

(9) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési, vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető engedélyével szabad. Az építési, bontási hulladékot a keletkezéstől számított 1 napon belül el kell szállítani.

(10) Hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni tilos!

(11) A sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni tilos!Temetési helyek szabályai5.§. (1) A temető területén koporsós temetésre szolgáló temetési helyek:

                        - egyes sírhely,

                        - kettes sírhely,

                        - kettes sírbolt,

                        - négyes sírbolt.

(2) A hamvakat tartalmazó urnákat temetőn belül az alábbi temetési helyekre lehet elhelyezni:

                        - e célra kialakított urnafalba,

                        - koporsós sírhelybe, rátemetéssel

                        - sírboltba rátemetéssel.

(3) Az elhunytat az eltemetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni.6.§. (1) Temetési hely előre nem váltható, másra nem ruházható át.

(2) Egy koporsós sírhelybe 1 koporsós rátemetés és 2 urna rátemetés, vagy 4 urna rátemetés történhet.

(3) Urnát urnatartóban – kizárólag zárt és rögzített állapotban – a sír felületére is el lehet helyezni.Sírhelyek, síremlékek méretezése7.§. (1) Sírhely mérete:


                        - egyes sírhely: szélesség 100 cm, hosszúsága 210 cm, mélysége 200 cm,

                        - kettős sírhely: szélessége 200 cm, hosszúsága 210 cm, mélysége 200 cm,

                        - gyermek sírhely: szélessége 90 cm, hosszúsága 150 cm, mélysége 200 cm.


Meglévő sorokban a temetési helyek egymástól való távolsága max. 100 cm.

Meglévő sorok közti távolság: max. 100 cm.

Újonnan kialakítandó sorok közti távolság: 100 cm.

Újonnan kialakítandó sorokban a sírhelyek egymástól való távolsága: 100 cm.

(2) A temetőben sírbolt építési engedély alapján és csak felépítményként létesíthető. Az engedély meglétét az építési munka megkezdésekor az üzemeltető köteles ellenőrizni.

A sírbolt építésének kivitelezési munkái csak az üzemeltető hozzájárulásának birtokában kezdhetők meg.

(3) Urnasírhely 60 cm magas, 60 cm széles, 60 cm mély. Urnatartó belső mérete: min. 30x30 cm.

(4) A temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) használható, létesíthető. Amennyiben a síremlék mérete 120 cm-nél magasabb, azt az elhelyezést megelőzően legalább 15 nappal korábban a temető üzemeltetőjének útján az építési hatóságnak is be kell jelenteni. Amennyiben az építési hatóság 15 napon belül nem nyilatkozik, egyetértését megadottnak kell tekinteni. A nyilatkozat beszerzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.Díszsírhelyek8.§. (1) Babócsa Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a település érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelyre – a sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartásával – az elhunyt özvegye is rátemethető.

(4) A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhaltak hozzátartozói, - ilyenek hiányában – a polgármester megbízásából – az önkormányzat költségére – az üzemeltető köteles gondoskodni.

(5) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.


Kegyeleti közszolgáltatás feltételei és díjai9.§. (1) [3]

(2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog megváltásáért díjtételeket állapít meg az Önkormányzat, azonban a díjak megfizetésétől eltekint. (1.sz. melléklet)

(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek (sírköves, kőműves, stb.) temető fenntartási hozzájárulási díjat állapít meg az Önkormányzat a közterület foglalás, illetőleg vízhasználat miatt. (1.sz. melléklet).  A vállalkozó köteles a díjat befizetni a munkálatok befejezésének bejelentésével egyidejűleg.

(4) A temetőben temetkezési közszolgáltatást végző vállalkozónak a rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni a temetői létesítmények és üzemeltetői szolgáltatások igénybe vételéért. E díjfajtát a temetkezési szolgáltatást végző üzemeltető köteles megfizetni.

(5) A díjak mértékét az Önkormányzat képviselő-testülete – a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg és évente felülvizsgálja.Temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek rendje10.§.  (1) A temetőben munkáját végző vállalkozó (temetkezési szolgáltató, sírköves, stb.) tevékenysége során az e rendeletben, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben, valamint a Vhr-ben foglaltakat köteles betartani.

(2) [4]

Szabálysértési rendelkezések[5]11.§. [6].Záró rendelkezések12.§.[7] (1) E rendelet 2007. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 7/2000.(IX.21.) és a módosításáról szóló 3/2004.((IV.30.) rendelet hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozottak szerint, helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

(4)[8] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Babócsa, 2007. szeptember 12.Tulok Mónika sk.                                                              Péter István sk.

                            körjegyző                                                                       polgármesterA rendelet kihirdetve: 2007. szeptember 14-én.                        Tulok Mónika sk.

                            Körjegyző


Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.


Babócsa, 2015. december 16.
                                                                                              Tulok Mónika

                                                                                                     jegyző
1. melléklet a 14/2015.(XII.8.) önkormányzati rendelethez[9]


A temető használatával kapcsolatban alkalmazott díjak
- sírhely feletti rendelkezési jog megváltása                                              10 000 Ft


- sírhely újraváltása 25 évre                                                                       10 000 Ft- temetkezési szolgáltatást végzők által fizetendő

  a temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított

  szolgáltatások igénybevételének díja                                                       3 000 Ft/elhalt


- temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő

  temető fenntartási hozzájárulás díja                                                       3 000 Ft/nap/sírhely[1]

Módosította: 14/2015.(XII.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. január 1-től.

[2]

Módosította: 14/2015.(XII.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. január 1-től.


[3]

Hatályon kívül helyezte: 14/2015.(XII.8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016. január 1-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte: 14/2015.(XII.8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016. január 1-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte: 12/2012.(V.25.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. május 26-tól.

[6]

Hatályon kívül helyezte: 12/2012.(V.25.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. május 26-tól.

[7]

Módosította: 14/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályos: 2009. szeptember 15-től.

[8]

Beiktatta: 14/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályos: 2009. szeptember 15-től.


[9]

Módosította: 14/2015.(XII.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. január 1-től.