Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezésről

Hatályos: 2020. 08. 17- 2023. 04. 30

Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezésről1

2020.08.17.

a temetőkről és temetkezésről

Hatályos: 2020. 08. 17
Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:[1]

(egységes szerkezetben)

Általános rendelkezések

1. § . (1) Jelen rendelet célja: a temetőknek és a temetkezés rendjének helyi sajátosságokkal összhangban történő szabályozása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Babócsa község közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú temetőkre.

(3) A Babócsa 034.hrsz. alatt működő köztemető tulajdonosa a települési önkormányzat.

(4) [2] A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat gondoskodik közalkalmazott foglalkoztatásával.

A köztemető tárgyi és infrastrukturális létesítményei

2. § . (1) A 034.hrsz-ú alatti temetőben:

- temetőhöz vezető – gépjárművel is járható szilárdburkolatú út,
- kerítés,
- illemhely
- vízvételi lehetőség,
- hulladéktárolására konténeres gyűjtők és szállítás,
- halott hűtő berendezés,
- ravatalozó.
(2) Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.
(3) A temetői illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.
(4) A ravatalozó és a hűtő berendezés használatáért díjat nem állapít meg az Önkormányzat
Temető használat és igénybevétel szabályai

3. § . (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanusítani, az etnikai, vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést, valamint a szertartások rendjét sértő tevékenységtől, vagy magatartástól.

(2) Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.

(3) A köztemetőben világi és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt tartható.

(4) A temetőt nyitvatartási időben bárki látogathatja.

(5) A temető nyitva tartása: március 1. – november 8. között 06-20 óráig

november 9.- február 28 . között 07-08 óráig.
(6) A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitva tartásáról és rendjéről.
(7) A temető területére gépjárművel kizárólag a következők hajthatnak be:
- a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű,
- a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű,
- azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges, nagyméretű eszközöket,
anyagokat szállítanak.
A behajtást az üzemeltető engedélyezi és ellenőrzi.
A temető rendje

4. § . (1) A temetőben végzendő minden olyan munkát, ami sírgondozáson, díszítésen, virágosításon, síremlék elhelyezésen túl adódik (pl. faültetés, pad elhelyezés) – a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.

(2) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.

(3) A temetőben gyertyát, mécsest égetni a tűzvédelmi előírások betartásával szabad.

A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos!
(4) A temető területére állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével - tilos!
(5) A temetőből virágot, vagy a sírokra elültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével viheti ki a temetési hely felett rendelkezni jogosult.
(6) A temetőben elhelyezett kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítésre szolgáló eszközöket, tárgyakat, anyagokat megrongálni tilos!
(7) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.
(8) A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolni tilos,- azt az arra kijelölt tároló helyre kell vinni.
(9) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési, vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető engedélyével szabad. Az építési, bontási hulladékot a keletkezéstől számított 1 napon belül el kell szállítani.
(10) Hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni tilos!
(11) A sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni tilos!
Temetési helyek szabályai

5. § . (1) A temető területén koporsós temetésre szolgáló temetési helyek:

- egyes sírhely,
- kettes sírhely,
- kettes sírbolt,
- négyes sírbolt.
(2) A hamvakat tartalmazó urnákat temetőn belül az alábbi temetési helyekre lehet elhelyezni:
- e célra kialakított urnafalba,
- koporsós sírhelybe, rátemetéssel
- sírboltba rátemetéssel.
(3) Az elhunytat az eltemetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni.

6. § . (1) Temetési hely előre nem váltható, másra nem ruházható át.

(2) Egy koporsós sírhelybe 1 koporsós rátemetés és 2 urna rátemetés, vagy 4 urna rátemetés történhet.

(3) Urnát urnatartóban – kizárólag zárt és rögzített állapotban – a sír felületére is el lehet helyezni.

Sírhelyek, síremlékek méretezése

7. § . (1) Sírhely mérete:

- egyes sírhely: szélesség 100 cm, hosszúsága 210 cm, mélysége 200 cm,
- kettős sírhely: szélessége 200 cm, hosszúsága 210 cm, mélysége 200 cm,
- gyermek sírhely: szélessége 90 cm, hosszúsága 150 cm, mélysége 200 cm.
Meglévő sorokban a temetési helyek egymástól való távolsága max. 100 cm.
Meglévő sorok közti távolság: max. 100 cm.
Újonnan kialakítandó sorok közti távolság: 100 cm.
Újonnan kialakítandó sorokban a sírhelyek egymástól való távolsága: 100 cm.
(2) A temetőben sírbolt építési engedély alapján és csak felépítményként létesíthető. Az engedély meglétét az építési munka megkezdésekor az üzemeltető köteles ellenőrizni.
A sírbolt építésének kivitelezési munkái csak az üzemeltető hozzájárulásának birtokában kezdhetők meg.
(3) Urnasírhely 60 cm magas, 60 cm széles, 60 cm mély. Urnatartó belső mérete: min. 30x30 cm.
(4) A temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) használható, létesíthető. Amennyiben a síremlék mérete 120 cm-nél magasabb, azt az elhelyezést megelőzően legalább 15 nappal korábban a temető üzemeltetőjének útján az építési hatóságnak is be kell jelenteni. Amennyiben az építési hatóság 15 napon belül nem nyilatkozik, egyetértését megadottnak kell tekinteni. A nyilatkozat beszerzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.

Díszsírhelyek

8. § . (1) Babócsa Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a település érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelyre – a sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartásával – az elhunyt özvegye is rátemethető.

(4) A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhaltak hozzátartozói, - ilyenek hiányában – a polgármester megbízásából – az önkormányzat költségére – az üzemeltető köteles gondoskodni.

(5) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

Kegyeleti közszolgáltatás feltételei és díjai

9. § . (1) [3]

(2) 10 A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog megváltásáért díjtételeket állapít meg az Önkormányzat, azonban a díjak megfizetésétől - az 1. számú melléklet 1. sorszámmal ellátott díjtételének kivételével - eltekint.

(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek (sírköves, kőműves, stb.) temető fenntartási hozzájárulási díjat állapít meg az Önkormányzat a közterület foglalás, illetőleg vízhasználat miatt. (1.sz. melléklet). A vállalkozó köteles a díjat befizetni a munkálatok befejezésének bejelentésével egyidejűleg.

(4) A temetőben temetkezési közszolgáltatást végző vállalkozónak a rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni a temetői létesítmények és üzemeltetői szolgáltatások igénybe vételéért. E díjfajtát a temetkezési szolgáltatást végző üzemeltető köteles megfizetni.

(5) A díjak mértékét az Önkormányzat képviselő-testülete – a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg és évente felülvizsgálja.

_____________________________________________________________________________
10 Módosította: 5/2020.(VIII. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. augusztus 17-től
Temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek rendje

10. § . (1) A temetőben munkáját végző vállalkozó (temetkezési szolgáltató, sírköves, stb.) tevékenysége során az e rendeletben, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben, valamint a Vhr-ben foglaltakat köteles betartani.

(2) [4]

Szabálysértési rendelkezések[5]

11. § . [6].

Záró rendelkezések

12. § .[7] (1) E rendelet 2007. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 7/2000.(IX.21.) és a módosításáról szóló 3/2004.((IV.30.) rendelet hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozottak szerint, helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

(4) [8] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 14/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

a temető használatával kapcsolatban alkalmazott díjak

s.sz.

díjtétel megnevezése

díjtétel mértéke

1.

Sírhely feletti rendelkezési jog megváltása az önkormányzat által telepített urnafalba történő urnafülkés temetési hely esetén

50 000 Ft

2.

egyéb – 1. sorszámmal ellátott pontban nem meghatározott - sírhely feletti rendelkezési jog megváltása

10 000 Ft

3.

temetkezési szolgáltatást végzők által fizetendő a temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja

3 000 Ft/elhunyt

4.

temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja

3 000 Ft/nap/sírhely

1

Az önkormányzati rendeletet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 1. napjával.