Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (XI.7.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2015. 01. 01Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §.[1]Adókötelezettség


2. §.


Adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.Az adó alanya


3. §.


(1)[2] [3] Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a

      2. §-ban megjelölt építmény, vagy telek tulajdonosa, nem magánszemély tulajdonában  

      álló lakás bérlője.

(2)[4] [5] Ha az építmény vagy telek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog  

      terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodása

     (nyilatkozat) szerinti személy, megállapodás hiányában a vagyonértékű jog jogosultja az

      adózó.

(3)[6] Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok,                       

      valamint valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott   

      megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és  

      kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

(4) Eltérő megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.
Adómentesség


4. §.[7]


 Mentes az adó alól az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése


5. §.


Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére az Htv. 25. §-ában foglaltak az irányadóak.
Az adó mértéke


6. §.[8] [9] [10]


Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 6 000 Ft.

Az adóbevallás és az adó megfizetése


7. §.[11]
Záró rendelkezések


8. §.


(1)  E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény, és az adózás rendjéről szóló, többször módosított,

      2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2)  Ez a rendelet  2009. január 1. napján lép hatályba.

(3)  E rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a helyben szokásos módon

       hirdetőtáblára helyezésével a körjegyző gondoskodik.Babócsa, 2008. november 6.
                     Péter István sk.                                                            Tulok Mónika sk.

                       polgármester                                                                      körjegyzőA rendelet kihirdetve: 2008. november 7.


                                                                 Tulok Mónika sk.

                                                                        körjegyző
Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.Babócsa, 2015. szeptember 3.

                                                                  Tulok Mónika

                                                                       jegyző[1]

Hatályon kívül helyezte: 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatálytalan: 2015. január 1-től.

[2]

Módosította: 20/2009.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2009. december 28-tól.

[3]

Módosította: 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015. január 1-től.

[4]

Módosította: 20/2009.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2009. december 28-tól.

[5]

Módosította: 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015. január 1-től.

[6]

Módosította: 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2015. január 1-től.

[7]

Módosította: 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2015. január 1-től.

[8]

Módosította: 16/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2011. január 1-től.

[9]

Módosította: 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. január 1-től.

[10]

Módosította: 12/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[11]

Hatályon kívül helyezte: 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatálytalan: 2015. január 1-től.