Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (XI.7.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2009. 01. 01- 2014. 12. 31

(egységes szerkezetben)Babócsa Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény ( a továbbiakban : Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a magánszemélyek kommunális adójáról, a következő rendeletet alkotja:A rendelet hatálya


1. §.


A rendelet hatálya kiterjed Babócsa Községi Önkormányzat illetékességi területére.


Adókötelezettség


2. §.


Adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.Az adó alanya


3. §.


(1)[1] Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a

      2. §-ban megjelölt építmény, vagy földrészlet tulajdonosa, nem magánszemély

      tulajdonában álló lakás bérlője.

(2)[2] Ha az építményt vagy földrészletet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű

      jog terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy

      megállapodása (nyilatkozat) szerinti személy, megállapodás hiányában a vagyonértékű

      jog jogosultja az adózó.

(3) Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(4) Eltérő megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.
Adómentesség


4. §.


 Mentes az adó az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet.Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése


5. §.


Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére az Htv. 25. §-ában foglaltak az irányadóak.
Az adó mértéke


6. §.[3] [4] [5]


Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 6 000 Ft.

Az adóbevallás és az adó megfizetése


7. §.


(1) Az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül az adóhatóságnál

      írásban kell bejelentést tenni az e célra szolgáló nyomtatványon.

(2) Nem kell újabb adóbevallást tenni az (1) bekezdésben foglalt esetben mindaddig, ameddig

      az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

(3) Az adózó a magánszemély kommunális adóját két egyenlő részletben az adóév március

     15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti be késedelmi pótlékmentesen.
Záró rendelkezések


8. §.


(1)  E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény, és az adózás rendjéről szóló, többször módosított,

      2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2)  Ez a rendelet  2009. január 1. napján lép hatályba.

(3)  E rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a helyben szokásos módon

       hirdetőtáblára helyezésével a körjegyző gondoskodik.Babócsa, 2008. november 6.
                     Péter István sk.                                                            Tulok Mónika sk.

                       polgármester                                                                      körjegyzőA rendelet kihirdetve: 2008. november 7.


                                                                 Tulok Mónika sk.

                                                                        körjegyző
Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.Babócsa, 2014. február 14.
                                                                  Tulok Mónika

                                                                       jegyző
[1] Módosítja: 20/2009.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2009. december 28-tól.

[2] Módosítja: 20/2009.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2009. december 28-tól.


[3] Módosította: 16/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2011. január 1-től.

[4] Módosította: 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. január 1-től.

[5] Módosította: 12/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.