Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről

Hatályos: 2012. 03. 15


(Egységes szerkezet)[1]Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet


A rendelet célja


1. §.


(1)   A rendelet célja az önkormányzati tulajdon

       a.) folyamatos védelme,

       b.) a vagyonelemek használata, és működtetése során értékük megőrzése,

       c.) növelésének előmozdítása.(2)   A szabályozás célja továbbá az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapok megteremtése, a rendelkezésre álló tulajdon eredményes és hatékony működtetésével.Az önkormányzat vállalkozása


2. §.


(1)  Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete saját felelősségére vállalkozási tevékenységet folytathat, de kötelező alapellátási feladatait, azok ellátásához szükséges anyagi eszközöket és azok mellé rendelt tartalékokat vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti.

       A felsoroltakon túl megmaradó anyagi eszközeivel, ingatlanaival, más vagyoni értékű jogaival saját gazdálkodási felelősségére rendelkezhet.


(2)  A képviselő-testület magára nézve kötelezőnek tartja azt, hogy nem vehet részt olyan vállalkozásban, amelyben felelőssége meghaladja vagyoni hozzájárulása mértékét.


A rendelet hatálya


3. §.


(1)  E rendelet hatálya kiterjed Babócsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő:

 1. ingatlanokra,
 2. ingó vagyontárgyakra,
 3. vagyoni értékű jogokra,
 4. értékpapírokra,
 5. társasági részesedésekre.


(2)  E rendelet hatálya kiterjed a (3) bekezdésben foglaltak kivételével az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon elidegenítésére, megterhelésére, használatba vagy bérbeadására és bármilyen más módon történő hasznosítására, ideértve az önkormányzati vagyon kezelésbe adását és vagyontárgyak megszerzését is.


(3)  E rendelet hatálya Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartásában működő költségvetési szervek költségvetési gazdálkodását csak az e rendeletben szabályozott kérdések tekintetében érinti.

II. fejezet

Az önkormányzati vagyon és nyilvántartása

Az önkormányzati vagyon minősítése


4. §.


(1)[2]  Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon része a törzsvagyon, mely     forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon.

Az üzleti vagyon forgalomképes.


(2)[3] Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyont e rendelet 1.  melléklete, a korlátozottan forgalomképes vagyont e rendelet 2. melléklete, az üzleti vagyont e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A „Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I.” elnevezésű projekt által érintett vagyontárgyat a projekt befejezéséig (az előírt utánkövetési idő végéig) az önkormányzat a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak között tartja nyilván.


(4)  Az önkormányzat tulajdonában lévő ingó vagyontárgyakból korlátozottan forgalomképesek a ROP-os pályázaton elnyert alábbi eszközök:

 • Topáz karszékek,
 • íróasztalok.


(5)[4] Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon az önkormányzat törzsvagyonából nem kerül meghatározásra. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása


5. §.


(1)   Az önkormányzat vagyonát - az önálló és részben önálló önkormányzati költségvetési szervek jelentési és nyilvántartási kötelezettségei teljesítését - a körjegyzőségi hivatal tartja nyilván, - a rendelkezésre álló KATA-WIN számítógépes szoftver segítségével - valamennyi, a tárgyban hatályos jogszabályi előírást, így különösen a számviteli törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletei előírásait figyelembe véve.


(2)   Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon és annak változásai a hatályos jogszabály szerint vezetett ingatlan vagyon kataszterben kerülnek nyilvántartásra.


(3)   A kataszter elkészítéséről, folyamatos vezetéséről, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok tulajdonjogi, vagy az ingatlanok jogi helyzetének változásával összefüggő döntést követő intézkedések megtételéről a körjegyzőségi hivatal gondoskodik.


(4) Ha az önkormányzat vagyona új ingatlan vagyontárggyal gyarapodik, a szerzésre vonatkozó döntéssel egyidejűen vagy a szerzést követő képviselő-testületi ülésen kell dönteni a vagyontárgy minősítésére vonatkozóan e rendelet mellékletének módosítására és kiegészítésére vonatkozó előterjesztés és a rendelet-tervezet alapján.


Az önkormányzati vagyon számbavétele, a vagyonleltár


6. §.


(1)   A vagyonleltárban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.


(2)   A vagyonleltár az önkormányzati vagyont:

 1. törzsvagyon és ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes és
 2. [5] üzleti vagyon

bontásban tartalmazza.


 (3) A vagyonleltár az egyes vagyoncsoportokon belül:


       a.) az ingatlanokat és a vagyoni értékű jogokat tételesen,

       b.) az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelőnként összesített mérleg szerinti értéken tartalmazza.


(4)   A vagyontárgyak forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatását kezdeményezheti:


 1. a települési képviselő,
 2. a képviselő-testület bizottsága,
 3. a polgármester.

       

(5)   A vagyontárgy forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatásáról - a jogszabályi korlátokon belül - a képviselő-testület minősített szótöbbséggel dönt.


(6)[6] A tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározását kétévente kell végrehajtani.Az önkormányzati vagyon értéke a hatáskörök és döntésre jogosultak köre meghatározása céljából


7. §.


(1)  A vagyonnal kapcsolatos döntésre jogosultak meghatározása szempontjából az e §-ban meghatározott értékek szerint kell  számításba venni a vagyontárgy értékét.


(2)   A vagyon tárgyának értékesítése és megterhelése esetén a vagyontárgy értékét:


       a.)   ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés, illetve ha rendelkezésre áll, 1 évnél nem régebbi értékbecslés, ennek felülvizsgált változata alapján;


       b.)   ingó vagyon esetében az önkormányzati számviteli politika alapján a könyv szerinti nyilvántartási értéken;(3)          Az önkormányzati vagyonnak nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, egyesülés, illetve közhasznú társaság részére történő szolgáltatásakor a vagyon csak a könyvvizsgáló által jóváhagyott értéken vehető figyelembe.


(4)          Vagyontárgynak a (2) bekezdésben meghatározottakon túli egyéb hasznosítása esetén a vagyontárgy értékén a 12 havi, ennél rövidebb idejű hasznosítása esetén 12 hónapra számított bérleti, használati díjat kell érteni.


(5)          Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.III. fejezet


Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásának közös szabályai


8. §.


(1)   Az önkormányzatot - a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.


(2)   A tulajdonosi jogokat az e rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat képviselő-testülete, valamint  a polgármester gyakorolja.


(3)   A tulajdonosi jogok gyakorlását a képviselőt-testület az önkormányzat vagyonkezelő szerveire e rendelet szerint ruházza át.


(4)   Az önkormányzati többségi tulajdonrésszel működő gazdasági társaságban, közhasznú társaságban a tulajdonosi képviseletet a polgármester vagy az általa megbízott személy (a továbbiakban: a polgármester) látja el .


Vagyonkezelő szervek, vagyonkezelő jogai, kötelességei


9. §.


(1)  Az önkormányzat vagyonkezelő szervei:


                - az önkormányzat költségvetési szervei;

                 - az önkormányzat vagyongazdálkodása szempontjából irányítást gyakorló, vezető költségvetési szerv, a Körjegyzőségi Hivatal, melynek vezetője a vagyongazdálkodás tekintetében a polgármester.(2)            Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői tevékenységért a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(3)            Az önkormányzat vagyonkezelő szerveit megilleti - a működés feltételeként rájuk bízott vagyonra vonatkozóan - az ingyenes használat joga.


(4)            Az önkormányzat vagyonkezelő szervei kötelesek a rájuk bízott vagyont megőrizni és a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni, hasznosítani és gyarapítani.


(5)            Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak, illetve kötelesek a működés feltételeként rájuk bízott vagyontárgyak:


 1. birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, a birtokvédelemre;
 2. bérbeadásra és egyéb hasznosításra, használat engedélyezésére;
 3. ingó vagyontárgyak szerzésére, elidegenítésére;
 4. közterhek viselésére.


(6)            Az önkormányzat vagyonkezelő szervei mint önálló jogi személyek saját nevükben és jogi személyiségük alapján tulajdont szerezhetnek. Az általuk megszerzett vagyon, annak megszerzését követően önkormányzati tulajdonná válik. Az intézményvezető köteles - ingatlan vagyon esetén - az önkormányzati tulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről gondoskodni.

Az intézmény vagyonkezelői joga nem terjed ki az általa használt ingatlan vagyon bármilyen módon történő tulajdon- változására és jogokkal való terhelésére.


(7)     A vagyonkezelő szervek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával és felújításával kapcsolatos feladatok ellátására.Speciális vagyonkezelő szervek


10. §.


(1)     Önkormányzati tulajdonban lévő vagyont használnak és kezelnek a 9. §-ban szabályozottakon túl a következők:


 1. Babócsa községben működő sportegyesületek,
 2. Babócsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
 3. Babócsáért Egyesület. 


 1. Babócsa községben működő sportegyesületek az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott mértékben, természetbeni juttatásként használják az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítményeket.


 1. Az (1) bekezdés b) - c) pontjaiban meghatározott szervek vagyonkezelői jogát és terjedelmét a képviselő-testület által jóváhagyott egyedi megállapodásokkal kell szabályozni.

IV. fejezet


Felajánlott vagyon elfogadása


11. §.


(1)   Vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a képviselő-testület határoz.


(2)   Ha a vagyon ingyenes vagy kedvezményes felajánlása az e rendeletben meghatározott vagyonkezelő részére történik, a felajánlás elfogadásához szükséges a vagyonkezelő nyilatkozata. A vagyonkezelő arról nyilatkozik, hogy képes-e a felajánlott vagyonhoz esetlegesen kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.


(3)   Ajándékként, örökségként nem fogadható el olyan vagyon, melynek ismert terhei elérik vagy meghaladják a vagyon értékét.


Önkormányzati követelésekről való lemondás,

követelések elengedése


12. §.


(1)   Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:


 1. csődegyezségi megállapodásban;
 2. bírói egyezség keretében;
 3. más települési önkormányzattal szembeni, együttműködési megállapodáson alapuló követelés esetében, ha annak érvényesítése a megállapodáson alapuló feladat ellátást és a kötelezett önkormányzat gazdálkodását veszélyezteti; 
 4. ha a követelés érvényesítése a kötelezett életvitelét bizonyítottan és számottevően ellehetetlenítené, mely során különösen kiskorú gyermekei fedél, lakás nélkül maradnának, s a kötelezett tartási kötelezettsége körébe tartozó hozzátartozói tartását nem tudná biztosítani.


(2)   A követelés elengedésére jogosultak eljárásuk során az (1) bekezdés c), d)  pontja esetében alaposan mérlegelik a kötelezett (adós) pénzügyi helyzetét. Az (1) bekezdésben felsorolt valamennyi esetben az adósság jellegével és az adós helyzetével összefüggően az alapos döntéshez szükséges minden iratot kötelesek beszerezni.

       (Így különösen: jövedelemigazolások, az üggyel kapcsolatos szerződések, számlák, pénzügyi mérlegek, más hatóságok, szervek határozatai, ítéletei, döntései, tulajdoni lapok, együtt élő személyek megállapítása, ellátásra szoruló közös háztartásban élő hozzátartozók megállapítása, stb.) A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján alapos mérlegelés után lehet a követelésről lemondás (a tartozás elengedés) kérdésében dönteni.


(3)   Vagyonkezelők közül a  Babócsa község Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői 50.000 Ft erejéig mondhatnak le az önkormányzatot (intézményüket) illető követelésről.(4)   A képviselő-testület mondhat le a követelésről (engedheti el a tartozást) 50.000 Ft-ot meghaladó összeg esetén.


(5)   Minden követelésről való lemondásra jogosult a követelésről részben vagy egészben  mondhat le. Teljes mértékben vagy részben el lehet tekinteni a késedelmi kamatok megfizetésétől  is.


(6)   Minden követelésről való lemondás  elbírálására és döntésére jogosult megállapodhat a kötelezettel (az adóssal) a követelés behajtása és beszedhetősége érdekében értéket képező és az önkormányzat számára hasznosuló szolgáltatás teljesítésében. Köthető részletfizetési vagy a követelés beszedését, teljesülését biztosító más polgári jogi szerződés is (így különösen beszámítási megállapodás, tartozás átvállalás, kezesi szerződés, zálogjogi szerződés, stb.).


V. fejezet


Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal


A forgalomképtelen törzsvagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása


13. §.


(1)   A forgalomképtelen törzsvagyon nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, vállalkozásba nem apportálható, nem lehet követelés biztosítéka és tartozás fedezete.


(2)   A forgalomképtelen vagyon elsősorban határozott idejű bérlettel, vagy eseti - egyszeri vagy többszöri visszatérő és előre meghatározható időtartamra vonatkozó - bérleti vagy használati szerződéssel hasznosítható.

       Használati szerződésnek minősül az olyan megállapodás is, amely során a használó vállalja az önkormányzati tulajdonú vagyontárgy felújítását, és folyamatos jó karban tartását a használat fejében.


(3)   A forgalomképtelen vagyon hasznosítása során gondoskodni kell a vagyontárgyak hasznosítására vonatkozó megállapodások, szerződések megkötéséről, valamint tulajdonosi jognyilatkozatok megtételéről. 


(4)   A forgalomképtelen, valamint a korlátozottan forgalomképes  törzsvagyont érintő  koncessziós pályázat, vagy közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló pályázat kiírásáról és elbírálásáról a képviselő-testület dönt.
A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása


14. §.


(1)   E rendeletben meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, bérleti vagy használati jogának átengedéséről, bármely megterheléséről - hitel biztosítékaként fedezetbe adást kivéve - vagy gazdasági társaságba való bevitelről

 1. 100.000 Ft értékhatárig a polgármester;
 2. 100.000 Ft értékhatár felett a képviselő-testület határoz.(2)   Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy - jogszabályi tilalom folytán - hitel vagy önkormányzat által kibocsátott kötvény fedezetéül nem adható.


(3) A korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó ingatlanok elidegenítéséről, cseréjéről, más önkormányzatnak és szervnek történő átadásáról, a vagyonkezelői jog átadásáról a képviselő-testület esetenként - a pénzügyi bizottság véleményezését követően - minősített szótöbbséggel dönt.


Az üzleti vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása[7]


15. §.


(1)[8] Ingatlan megszerzéséről, valamint üzleti vagyontárgy gazdasági társaságba történő beviteléről a képviselő-testület dönt.

       A képviselő-testület jognyilatkozatait a polgármester aláírásával teszi meg.


(2)[9] Az önkormányzat által fenntartott önkormányzati költségvetési szervek vezetői, mint vagyonkezelők, a képviselő-testület éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint gondoskodnak az önkormányzati költségvetési szervek működéséhez szükséges üzleti vagyontárgyak, eszközök beszerzéséről és állaguk fenntartásáról.


(3)[10]       Az üzleti vagyontárgy elidegenítéséről, vételéről, cseréjéről, az elővásárlási jog gyakorlásáról és terheléséről a képviselő-testület dönt.


(4)   Az önkormányzati vagyon elidegenítésével, megterhelésével és az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos szerződéseket a polgármester írja alá.


16. §.


(1)[11]       Üzleti vagyontárgy egyéb módon történő hasznosításáról (a bérbe adást ide nem értve) a képviselő-testület dönt.


(2)   Az (1) bekezdésben szabályozott vagyongazdálkodási kérdésekben létrejött jogügyleteket tartalmazó iratokat (szerződéseket) a polgármester írja alá.


(3)[12]       Üzleti vagyonnak minősülő ingatlan – ide nem értve az Áht. 108. § (1) bekezdésében meghatározott forgalmi értékű ingatlant - pályázati eljárás nélkül - legfeljebb 6 havi (1 alkalommal további 1-szer 6 hónapra meghosszabbítható) átmeneti hasznosításáról, rendkívül indokolt esetben a polgármester dönt. Felhatalmazása az üresen álló, nem hasznosuló vagyontárgyak állagmegóvását, és az ingatlan-vagyonból bevétel szerzését szolgálja. 


(4)   A képviselő-testület dönt minden elidegenítési, terhelési, biztosítékba adási, jelzáloggal terhelés kérdésében  és az elővásárlási jog biztosítása ügyében.

VI. fejezet


Egyes jogügyletek megkötésére irányadó speciális szabályok


17. §.


(1)   Az önkormányzat  tulajdonában lévő vagyontárgyak üzemeltetésére a képviselő-testület - a vonatkozó külön jogszabályi rendelkezések betartása mellett - koncessziós pályázatot, vagy közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló pályázatot írhat ki.


(2)   A pályázatot a képviselő-testület írja ki és bírálja el. A képviselő-testület jognyilatkozatait e körben - a testület döntése alapján - a polgármester írja alá. Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a polgármester felügyeli a megkötött szerződés teljesítését.


18. §.


Tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatot a képviselő-testület adhat, a döntés alapján a nyilatkozatot a polgármester írja alá.19. §.


(1)   Beépítetlen ingatlan bérbeadása esetén a bérleti szerződés feltételeit a képviselő-testület állapítja meg. A vagyon hasznosítására pályázónak e feltételrendszert ismernie kell, mint szerződési ajánlatot, s e feltételek ismerete mellett dönti el, pályázik-e, s az elnyert pályázat alapján az ismert feltételekkel szerződést kíván-e kötni. A feltételeket a pályázati kiírások tartalmazzák.


(2)   Az (1) bekezdésben meghatározottakat a nem lakás célú helyiségek bérbeadásánál is alkalmazni kell.


20. §.


(1)   Mezőgazdasági célra alkalmas ingatlan haszonbérbe adás útján is hasznosítható.


(2)   A haszonbérleti szerződés legrövidebb időtartama 1 év, haszonbérleti szerződés határozatlan időtartamra nem köthető. A szerződés időtartamának meghatározásánál a képviselő-testület hatályos községrendezési szabályozási tervét és helyi építési szabályairól szóló helyi rendeletét, előírásait kell figyelembe venni.


21. §.


       A vagyontárgyak elidegenítésénél, illetve hasznosításánál fizetési eszközként az önkormányzat készpénzt fogadhat el.VII. fejezet


Az önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati vagyonnal

kapcsolatos bevételei


22. §.


(1)   Az önkormányzat költségvetési szerveinek joga és lehetősége a vagyonkezelésükben, vagy használatukban lévő ingatlanok, egyéb eszközök és szellemi kapacitások ésszerű, az alaptevékenységet nem sértő hasznosítása, és ezzel többletbevétel elérése.

       Az eredményességért és a jogszerűségért a költségvetési szerv vezetője felel.


(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységből származó bevétel az intézményt illeti meg.


VIII. fejezet


Az önkormányzat vagyonához kapcsolódó egyéb rendelkezések


23. §.


Az önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület tagjai több mint felének igen szavazatával dönt a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatban:

 1. gazdasági-  és közhasznú társaság alapításáról;
 2. közalapítvány létrehozásáról, alapítványról, társadalmi szervezethez való, az önkormányzat vagyonát is érintő csatlakozásról;
 3. gazdasági- és közhasznú társaságban fennálló részesedésnek, üzletrésznek az értékesítésre kijelöléséről, pénzbeli és apport befektetésről;
 4. kötvénykibocsátásról;
 5. kezességvállalásról;
 6. bankgarancia kérésről és bankgarancia biztosítás fedezeteként szolgáló keretbiztosítéki jelzálog szerződésről;


IX. fejezet


Eljárási szabályok


24. §.


(1)   Az önkormányzati vagyon megszerzése, elidegenítése vagy hasznosítása kérelemre, vagy hivatalból indulhat.


(2)   Az (1) bekezdésben írt eljárást kezdeményezheti a:

 1. képviselő-testület;
 2. képviselő;
 3. bizottság(ok);
 4. polgármester.


(3)   Az önkormányzati vagyon elidegenítése és hasznosítása pályázati eljárás útján történik.

        A pályázati kiírás feltételeit, beépítetlen ingatlan esetében a beépítési kötelezettségre, a beépítési kötelezettség meghosszabbítására vonatkozó előírásokat a képviselő-testület határozza meg.

       Az önkormányzat által értékesített beépítetlen ingatlan visszavásárlásának kérdésében a képviselő-testület dönt.(4)   Állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek kezdeményezése alapján induló pályáztatás esetén a kezdeményező hasznosítási ötletének védelmét - kérelmére - biztosítani kell.

       Két egyforma, azonos értékű pályázat benyújtásakor az ötletgazda elsődlegességének elve érvényesül.


(5)  A szerződéskötés költsége ingatlan értékesítés esetén a forgalmi érték bruttó 1 %-a, de legalább bruttó 15.000 Ft, egyéb szerződések esetén a vagyontárgy értékének bruttó 1 %-a, de legalább bruttó 7.000 Ft, melyet a szerződés aláírásakor kell megfizetni.


25. §.


(1)[13]       A pályázati rendszer – a 25 millió forint forgalmi értéket meg nem haladó vagyontárgy esetében – nem terjed ki:

       a.)   a pályázat útján bérbe adott határozott idejű bérleti szerződések bérleti idejének   meghosszabbítására;

       b.)   kisajátításnál csere ingatlan biztosítására;

       c.)   telekhatár rendezésre, ideértve a telekhatár kitűzés hiányosságaiból eredő földfoglalásokat,      telek-kiegészítéseket;

       d.)   idegen tulajdonú al- és felépítmények alatti földterület hasznosítására vagy idegen tulajdonú földterületen lévő al- és vagy felépítmények hasznosítására;

       e.)   mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek haszonbérbe adására;

       f.)   állami feladatot ellátó állami szerv elhelyezésére;

       g.)   az 1989. évi II. tv. hatálya alá tartozó szervezet helyiség igényének kielégítésére;

       h.)   ha a hasznosítandó ingatlan (helyiség) közérdekű célt és az önkormányzat által ellátott oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális feladat megoldását szolgálja, vagy más önkormányzati feladatellátást szolgál, és e feladatellátás érdekében a feladat átvételére megállapodás készül;

       i.)[14]          ha az önkormányzat  közérdekű célra, vagy kötelező, illetve szabadon vállalt feladata ellátása érdekében az ingatlan meghatározott célra történő hasznosítását tartja indokoltnak;

       j.)    jogszabályi rendelkezés vagy szerződés alapján elővásárlási vagy elő bérleti vagy elő haszonbérleti jogosultsággal rendelkező részére történő vagyonhasznosításkor,

       k.)   más önkormányzat, vagy intézménye,  vagy az önkormányzat helyett az önkormányzat feladatát feladat ellátási megállapodás alapján ellátó szervezet vagy személy részére történő, feleslegessé vált, de használható ingóvagyon ellenértékkel, vagy ellenérték nélküli átadására.

       l.)   az önkormányzati vagyon apportálására (gazdasági társaságba, közhasznú társaságba       nem pénzbeli hozzájárulásként történő biztosítására).


26. §.


(1)   A pályázati eljárás nyílt és meghívásos, zárt pályázati eljárás formájában történhet. Munkahelyteremtő beruházás létrehozása, városi ellátás szolgáltatás javítás céljait szolgáló, továbbá ipari termelő, kereskedelmi, stb. tevékenységek esetében zárt pályázati eljárás is lefolytatható.


(2)   A pályázati kiírás lehet eseti, lehet változatlan feltételekkel ismételt, és lehet folyamatos határidejű pályázati kiírás.


 27. §.


(1)   A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell (értelemszerűen):

a.) a vételár, a bérleti, a használati díj alsó határát, a licit konkrét ügyben történő alkalmazásának lehetőségét és licitálás esetén az elbírálás rendjét, a vételár, a bérleti díj, a használati díj megfizetésének módját, a vételárból, a bérleti, a használati díjból érvényesített vagy érvényesíthető kedvezményeket, támogatások feltételeit;

       b.)   a használati jog megszerzésének legalacsonyabb, területegységre megállapított értékét, (telkek esetén a közművesítettségi fokot és fekvést);

       c.)   a helyiség rendeltetésszerű használata érdekében a pályázó által elvégzendő munkák   meghatározását és annak elszámolási módját;

       d.)   a bérlet, használat  időtartamát, határozott, vagy határozatlan idejét, konkrét időpontot, feltételt megjelölve;

       e.)   szerződés megszűnésekor a bérlőt, használót terhelő helyreállítási        kötelezettséget;

       f.)   helyiség (telek) címét, helyrajzi számát, az alapterület nagyságát, műszaki jellemzőket, ingatlanra vonatkozó tulajdonosi (vagyonkezelői) jogosultságot, ajánlott vagy kötelező         funkciót, ajánlott vagy kötelező tevékenységi kört vagy üzletkört;

       g.)   bérleti díj alsó határát,  és a bérleti díj emelésének feltételeit, szabályait;

       h.)   a pályázati kiírásnál a szükséges esetben a szerződés teljesítésére meghatározott, a Ptk-ba foglalt biztosítékokat;

       i.)    a fizetendő bérleti díjat (alsó határos jelleggel), vagy a területegységre meghatározott     bérleti díjat;

       j.)    felhívást arra vonatkozó nyilatkozat tételre, hogy a pályázati kiírásban foglalt        feltételeket a pályázó tudomásul veszi és elfogadja;

       k.)   tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy licites vagy zárt borítékos eljárás esetén a nyertes kiválasztása milyen szempontok szerint történik;

       l.)    felhívást a pályázati ajánlat benyújtásának tartalmi feltételeire, helyére és idejére

       m.) a pályázati tárgyalás helyét, idejét;

       n.)   a pályázati anyag  díjazás ellenében történő átvétele lehetőségét (esetenként);

       o.)   az elbírálás szempontjait.


(2)   A pályázatot írásban kell benyújtani.


(3)   A pályázatnak tartalmaznia kell:


       a.)   a pályázó nevét, személyi adatait, címét;

       b.)   hozzájárulását a pályázat körében személyes adatai kezeléséhez;

       c.)   a pályázó jelenlegi tevékenységének megnevezését, a tervezett tevékenységét, a tervezett felhasználás célját, nyilatkozatát a pályázati feltételekre és azok elfogadására;

       d.)   nyilatkozatokat arra, hogy  nincs köztartozása (vám, jövedék, állami, önkormányzati adó tartozása, állami pénzügyi alapokkal, állami célelőirányzatokkal kapcsolatos köztartozása), valamint nincs a nagyatádi önkormányzattól bérelt vagy használt ingatlanra vonatkozó bérleti vagy használati díj tartozása, szerződés csak azzal köthető, aki a fenti igazolásokat a szerződés-kötést megelőzően benyújtja;

       e.)   a tevékenység végzésére jogosító engedélyek (cégbejegyzés, cégbírósági igazolás) hiteles másolatát, vállalkozói igazolvány bemutatását, vagy hiteles másolatát, továbbá, ha a tevékenység végzése engedélyhez kötött, a tevékenység végzésére feljogosító engedély hiteles másolatát;

f.)   ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges cégkivonatot, aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát, a szerződés-kötést megelőzően.


(4)   Ingatlan, ingatlanrész bérbeadása esetén a bérleti jogot a pályázók közül az szerzi meg, aki a pályázók közül a legmagasabb bérleti díj fizetésére tesz ajánlatot. Ha a pályázati eljárásban szolgáltató és nem szolgáltató tevékenység együtt versenyez, a pályázati versenytárgyaláson a bérleti jogot a bérleti díj licitalaphoz képest arányaiban magasabb bérleti díj megfizetését vállaló ajánlattevő nyeri el. Ingatlan elidegenítése esetén az szerezheti meg az ingatlan tulajdonjogát, aki legkedvezőbb vételárat ajánlja. Ettől eltérni akkor lehet, ha egyéb szempontokra is figyelemmel összességében gazdaságilag és településpolitikailag előnyösebb ajánlat is érkezett.

       Ingatlan bérbeadására kiírt pályázat esetén, ha az kétszer eredménytelen volt, az ingatlan ajánlatkérési felhívás keretében is hasznosítható, melyre a tevékenységi kör és az ajánlott bérleti díj megjelölésével lehet pályázatot benyújtani.


28. §.


(1)   Az önkormányzati vagyon elidegenítésére vonatkozó pályázatok előkészítésére és értékelésére szakértői munkacsoport is létrehozható. Létrehozásáról az elidegenítési döntés meghozatalára jogosult dönt.


(2)   A szakértői munkacsoport - létrehozása esetén - minimum 3 tagú.  Javaslatát egyszerű szótöbbséggel hozza meg, és ajánlásáról, az ajánlatok értékeléséről - a pályázatok kézhezvételét követő legkésőbb 5 napon belül - jegyzőkönyvet készít.


29. §.


(1)   A pályázóktól a döntés előkészítés részeként - szükség esetén - információkat és referenciákat szerez be a döntés adminisztratív előkészítését végző körjegyzőségi hivatal.


(2)   A pályázati bírálat eredményességéről az ajánlattevőket az elbírálást követő legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni kell.


(3)   A szerződésekről nyilvántartást kell vezetni.


X fejezet


A piaci értékesítésű lakások elidegenítésének szabályai30. §.(1)   Piaci úton értékesíthetők az üres lakások.


(2)   A képviselő-testület  az értékesítési döntését megelőzően - mérlegeli, hogy az üres lakásra, lakásokra szociális vagy közérdekű lakásigény kielégítése érdekében szükség van-e.

       Ha a mérlegelés során úgy foglalt állást, hogy az üres lakásra a fenti célokból nincs szükség, a lakás piaci értékesítésre történő kiírásában a képviselő-testület eredeti létszámához viszonyított többségi szavazattal dönt. A döntést a (5) bekezdésben foglalt tartalommal kell meghozni.


(3)     Az értékesítésre kiíráshoz előzetesen a lakás beköltözhető forgalmi értékének megállapítását el kell végeztetni.


(4)   Az értékesítés nyilvános pályázati eljárás útján történik.


(5)   A pályázati kiírás tartalmazza:


       -   licit minimum árként az ingatlan beköltözhető forgalmi értékét a testületi döntésének megfelelően,


       -   az ingatlan pontos adatait, tulajdoni lap számát, hrsz-át, területét, stb.,


       -   a lakás alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát, műszaki jellemzőket, (felújítás, tényleges műszaki állapot).


       -   a bánatpénz mértékét, amely az ingatlan vételárának 5 %-a arra az esetre, ha a pályázatot elnyerő saját hibájából az adás-vételi szerződést nem köti meg,


-   a pályázat benyújtásának helyét, idejét,


       -   a pályázati tárgyalás helyét, idejét,


       -   felhívást arra, hogy a licitáláson azok vehetnek részt, aki vállalják a licitáláson kialakult vételár egy összegben, készpénzben történő megfizetését,


-   felhívást arra, hogy a tulajdonjogot az nyeri el, aki a licitálási eljárás során a legmagasabb ajánlatot tette a vételárra,


-   a pályázat kifüggesztésének időtartamát, amely 15 napnál kevesebb nem lehet,


       -   a pályázó felhívását arra, hogy a pályázati ajánlatában nyilatkoznia kell arra is, hogy a kiírásban foglalt feltételeket teljes terjedelemben elfogadja.


31. §.


(1)   A pályázati tárgyalást ezen rendelet szabályai szerint kell lefolytatni.


(2)   Ha a pályázat eredménytelen, az ismételt kiírásról változatlan feltételekkel a képviselő-testület dönthet.


(3)   Eredményes pályázat esetén Körjegyzőségi Hivatal ismételt előterjesztést tesz a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a képviselők eredeti létszámához viszonyított többségi szavazattal dönt a vevő személyéről; és az ingatlan vételáráról készpénzfizetés mellett.


(4)   A képviselő-testület döntését követően az adás-vételiszerződést a polgármester írja alá.

32. §.


(1)   A lakott lakások piaci értékesítési eljárására és döntéshozatali rendjére az üres lakásokra vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a vételár megfizetése kizárólag készpénzfizetés mellett történhet. Részletfizetés és egyéb kedvezmény nem adható.


(2)   A lakott lakás licitálási kiinduló minimum eladási ára a lakás beköltözhető forgalmi értékének 80 %-a.Alkalmazandó szabályok a lakások forgalmi értélének megállapításához

és a vételár kialakításához


33. §.


(1) Az önkormányzati lakások beköltözhető forgalmi értéke megállapításánál forgalmi érték növelő tényezőként az alábbiakat kell figyelembe venni:


       a.)   az ingatlan központi belterületi fekvése,


       b.)   az ingatlanok bolthoz, orvosi rendelőhöz, kereskedelmi és szolgáltató szervezetekhez, oktatási, kulturális intézményekhez, igazgatási szervekhez való közelsége, közlekedési helyzete és közlekedési lehetőségei, teljes közműellátottsága,


       c.)   az épület jellemzői alapján:

              -   1970. után épült,

       -   15 éven belül részleges vagy teljes felújítással érintett ingatlan, - egyedi (gáz parapet) fűtéses ingatlan,

      -   az ingatlanon garázs van, vagy a lakással egybeépített garázs van, amelyet a bérlő használ.


(2) Az önkormányzati lakások beköltözhető forgalmi értéke megállapításánál forgalmi érték csökkentő tényezőként az alábbiakat kell figyelembe venni:

     -      az inatlan nem a város belső részén, hanem peremterületen, külterületen. zárt­kertben    fekszik,

       -   az ingatlan bolthoz, orvosi rendelőhöz, kereskedelmi és szolgáltató szervezetekhez, oktatási, kulturális intézményektől való jelentős távolsága,

       -   közlekedési helyzete rossz,

       -   közművekkel csak kis mértékben ellátott,

       -   az épület 1970. előtt épült, az épület korát figyelembe kell venni,

       -   az épület 15 éven belül teljesen vagy részlegesen felújítva nem volt,


34. §.


(1) A lakások vételárának megállapítása előkészítéseként az előterjesztést készítőnek tisztáznia kell a bérlő által végzett és meg nem térült értéknövelő beruházások helyzetét és értékét.(2)   Értéknövelő beruházásnak minősül:

       a bérlő által elvégzett olyan átalakítási, korszerűsítési munka, vagy munkák, amely a lakás komfortfokozatát növelte, vagy a lakás használhatóságát növelő egyéb építési munkák voltak, kivéve azokat a karbantartási feladatokat, amelyeket a bérlőnek kellett elvégeznie.


35. §.


A 34. §-ban szabályozott meg nem térült értéknövelő beruházások értékét elsősorban számlával kell igazolni. Számla hiányában a meg nem térült értéknövelő beruházások értékét műszaki értékbecsléssel kell megállapítani.


36. §.


(1)   A vételárat a következőképpen kell kialakítani:

     a lakás ingatlanforgalmi értékbecslésben megjelölt beköltözhető forgalmi értékét csökkenteni kell a 34. §-ban szabályozott és meg nem térült értéknövelő beruházás értékével.


(2)  A meg nem térült értéknövelő beruházás összegét üres lakás piaci értékesítése esetén nem lehet beszámítani.


37. §.


 A beköltözhető forgalmi értékből a 34.§. szerint leszámított meg nem térült értéknövelő beruházás után megmaradó összeg a vételár.

      

XI. fejezet


Helyiségbérletre vonatkozó szabályok


38. §.


(1)   A bérbeadó üres, nem lakás céljára szolgáló helyiséget alkalomszerűen rendszeresen visszatérő időpontokra vonatkozóan, határozott időre, illetve feltételtől függően adhat bérbe.


(2)   A határozott időre szóló bérleti jogviszonyok estén a bérlet időtartama – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - maximum 3 év lehet.


(3) A bérleti jogviszony határozott időtartamának mértékét a képviselő-testület a (2) bekezdéstől eltérően állapíthatja meg a nyilvános pályázati vagy közbeszerzési eljárás alapján az önkormányzat vagy az eljárás nyertese által létesített és az önkormányzat által kijelölt célra hasznosítandó helyiségre vagy más vagyontárgyra vonatkozóan.


(3)   Ingatlanok (beépített és beépítetlen területek is) az (1) bekezdésben foglaltak szerint adhatók bérbe.


(4)   A bérbeadás feltételeit a pályázati kiírásban kell meghatározni.


Bérbeszámítással végezhető munkák


39. §


(1)   Fennálló bérleti jogviszonyok esetén a bérlő és a bérbeadó megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a bérbeadó helyett - a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozása érdekében - előre meghatározott és tételesen költségelt munkákat bérbeszámítással elvégezheti. A tételes költségeit tételesen, számlával kell igazolnia.


(2)   Az elvégzett munkák értéke csak a bérleti díjba számítható be.


(3)   A megállapodásban nem rögzített többletmunkák költségei a bérbe nem számíthatók be, és annak megtérítésére a bérlő igényt nem tarthat.


(4)   A bérlő nem tarthat igényt a konkrét, általa végzendő tevékenység érdekében végzett munkáival kapcsolatos költségei megtérítésére. A helyiség tevékenységi körhöz kapcsolódó kialakítása költségeit a bérlő viseli.Befogadás, bérlőtársi jogviszony, bérleti jog átruházás,

csere és albérletbe adás feltételei


40. §


(1)   Bérlőtársi, bérleti szerződés azokkal köthető, akik a helyiség bérleti jogát együtt pályázták meg és nyerték el. Az önkormányzat a bérlőtársi szerződés fentieken túli létesítéséhez, további bérlőtárssal való bővítéséhez nem járul hozzá.


(2)   Bérlőtársi jogviszony az (1) bekezdésben megjelölt esetben akkor köthető, ha a leendő bérlő (bérlőtárs) tevékenysége a másik fél tevékenységét nem zavarja.


(3)   Nem adható hozzájárulás olyan, a (2) bekezdésben szabályozott megállapodáshoz, ahol a tevékenységek együtt végzését jogszabály tiltja.


(4)   Nem adható hozzájárulás, ha a leendő bérlőtársak a helyiség használatát csak annak megosztásával tudnák - egymás tevékenységét nem zavarva - használni.


(5)   Nem adható hozzájárulás továbbá akkor sem, ha a leendő bérlőtársaknak nyugdíj és egészségbiztosítási járulék tartozása, állami adótartozása, vagy önkormányzati adótartozása, továbbá bérleti jogviszonyból eredő bármilyen tartozása van.


(6)   A befogadáshoz csak abban az esetben adható hozzájárulás, ha a bérlő által végzett, és a befogadni kívánt személy által folytatni kívánt tevékenység együttes gyakorlását jogszabály nem tiltja, és a befogadott személy vállalja, hogy a bérlő szerződésének megszűnése esetén cserehelyiségre nem tart igényt és a helyiséget a szerződés megszűnésekor elhagyja .


(7)   Nem adható befogadáshoz hozzájárulás, ha a befogadandónak és/vagy a befogadónak nyugdíj vagy egészségbiztosítási járulék tartozása, állami adóhatósági, vagy önkormányzati adótartozása van, továbbá, ha a bérleti jogviszonyból eredő bármilyen tartozása van.


(8)   Bármilyen önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség-bérleményre vonatkozóan, - függetlenül a bérbeadó személyétől - a befogadásra, az albérletbe adásra és a bérlőtársi jogviszonyra vonatkozó kérelmet Körjegyzőségi Hivatalban kell előterjeszteni, megfelelő határidőben.


(9) A kérelemhez mellékelni kell:


a.)   a tevékenység együtt folytatását engedélyező valamennyi hatóság erre vonatkozó jogerős döntését, vagy előzetes nyilatkozatát;

       b.)   a befogadandó és a bérlőtárs, valamint a bérlő és a leendő albérlő személyi adatait;

       c.)   vállalkozói tevékenységükre vonatkozó engedélyező iratokat, cégkivonatot;

       d.)   a kérelmező(k) nyilatkozatát arra, hogy TB járulék tartozása, állami, önkormányzati adótartozása, önkormányzattól bérelt vagy használt ingatlanra vonatkozó bérleti, vagy       használati díj tartozása nincs;

       e.)   a befogadandó és az albérlő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a bérlő bérleti      jogviszonya megszűnésekor a helyiséget elhagyja és cserehelyiségre nem tart igényt;

       f.)   a bérlőtársi szerződés megkötésére irányuló jóváhagyási eljárásban együttes írásbeli

              kérelmet kell előterjeszteni, csatolni kell továbbá a leendő bérlőtárs nyilatkozatát arra            vonatkozóan, hogy a jogszabályban és az eredeti bérlő bérleti szerződésében      meghatározott tartalommal bérlőtársi szerződést köt;

       g.)   a bérlő köteles a vonatkozó szerződését becsatolni.41. §.


       Az önkormányzat a határozott idejű helyiségbérleti jogviszony átruházásához nem járul hozzá.


42. §.


       A helyiség bérleti jogát elcserélni nem lehet.43. §.


       Önkormányzati nem lakás célú helyiség albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.44. §.


(1) A fennálló bérleti szerződések alapján a bérelt helyiségekben a bérlő a tevékenységét csak hozzájárulás esetén módosíthatja, változtathatja meg, egészítheti ki, az e rendeletben foglalt feltételekkel.


(2) A bérlő a tevékenység módosítására vonatkozó kérelmet a körjegyzőségi hivatalnál nyújthatja be, a kérelemről a képviselő-testület dönt.

A bérleti díj megállapításának szabályai


45. §.


(1)   A nem lakás célú helyiségek bérleti díját és a díj évenkénti emelésének módját és mértékét a képviselő-testület irányadó szabályként évente állapítja meg. A pályázati felhívásban közzétételre kerülő alap bérleti vagy használati díj mértékéről a hasznosítási feltételek meghatározásakor a hasznosító dönt.


(2)  A bérleti díj függhet a helyiségben végzett tevékenységtől is.


(3)   A bérleti díj változásának módját a szerződésekben ki kell kötni. A bérleti díj a pályázati kiírásban és a szerződésben foglaltak szerint módosul.  


46. §.


(1)   A mezőgazdasági művelésű ingatlanok irányadó bérleti díját a képviselő-testület évente határozza meg.


(2)   A képviselő-testület által megállapított bérleti díj a pályázati kiírásban és a szerződésben foglaltak szerint módosul.


Bérleti szerződés elemei


47. §.


(1)   A pályázati kiírásban meghatározottakon túl a bérleti szerződés általában a következő feltételeket tartalmazhatja:

       -   a tevékenység az üzletben, helyiségben csak akkor kezdhető el, ha a bérlő a szükséges

            jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik;

       -   a bérleti díj mértékét, megfizetésének módját, eljárását;

 • a helyiség működésével kapcsolatos rezsiköltségek viselésének és megfizetésének módját;

       -   annak a meghatározását, hogy a bérlő a helyiséget kizárólag milyen célra használhatja és felhívást arra, hogy a tevékenységi kör helyiségen belüli megváltoztatásához hatósági engedély és a pályázatot kiíró jóváhagyása szükséges;

       -   a bérlő karbantartási kötelezettségének felsorolása;

       -   a bérlő a helyiség átalakítására, korszerűsítésére csak a felek külön megállapodása                            alapján jogosult;

       -   a bérlő a helyiségbe más személyt csak a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be;

       -   a bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után köteles az eredeti állapotot visszaállítani,

            vagy az általa felszerelt berendezéseket az állag sérelme nélkül leszerelheti és elviheti,

            a visszahagyott berendezésekért és a helyiségekre fordított beruházásokért ellenértéket

            nem igényelhet;

       -   a pályázati kiírás szerint a szerződés teljesítésének biztosítékait;

       -   a bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után másik helyiségre nem tarthat igényt;

       -   a szerződés melléklete a helyiség átadás-átvételi jegyzőkönyve;

       -   a fentieken túl hivatkozást arra, hogy a nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1993. évi LXXVIII. törvény és a helyi rendeletek előírásait kell alkalmazni.


(2) A szerződés tartalmazza, hogy a bérlőnek a bérleti díjat milyen módon és időben kell megfizetni.


(3) A használati szerződés is tartalmazza a használati díj megfizetésének módját és idejét.Az önkormányzati vagyon bérlőinek kötelezettségei


48. §.


(1)   A bérlő köteles gondoskodni:


       a.)   a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről;

       b.)   a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény karbantartásáról;

       c.)   a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetve

              cseréről;

       d.) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő        kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben;

       e.)   az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és megvilágításáról, a nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze;

       f.)   a közüzemi díjak viselése a bérlő kötelessége;

       g.)   a bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor rendeltetésszerű használatra                                 alkalmas állapotban köteles a bérbeadó birtokába visszaadni.


(2) Ezeket a rendelkezéseket valamennyi önkormányzati vagyont hasznosító szervnek és bérlőnek alkalmaznia kell. A használati jog biztosítása esetén a használóra is a bérlő kötelességeit kell alkalmazni.


A bérleti jogviszony megszűnésének szabályai


49. §.


(1)   A bérleti jogviszony megszűnik, ha:

       a.)   a felek a  bérleti szerződést közösen megszüntetik;

       b.)   a  szerződésben meghatározott idő lejártával;

       c.)   a helyiség megsemmisülésével;

       d.)   az arra jogosult felmondásával;

       e.)   a bérlő természetes személy meghal, és a helyiségre vonatkozó bérleti jog folytatására jogosult a bérlő halálát követő legalább 15 napon belül nem jelenti be igényét a bérleti jog folytatására;

       f.)   gazdasági társaság, illetőleg a nem gazdasági társaság formájában működő jogi személy bérlő jogutód nélkül megszűnik, ;

       g.)   a bérlőnek a helyiségben végzett tevékenységéhez szükséges engedélyét visszavonták, vagy azt a bérlő visszaadta;

       h.)   a bérlőt a Magyar Köztársaság területéről kiutasították;

       i.)    a bérlő helyiségbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti.


Felmondás esetei


50. §.


(1)   A bérbeadó a helyiségre határozott időre kötött bérleti szerződést a többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 24. § (1) bekezdés a.)-e.) pontjai alapján felmondhatja.


(2)   Lényeges kötelezettségszegésnek minősül különösen:

       -   befogadás be nem jelentése;

       -   tilalom ellenére vagy hozzájárulás nélküli befogadás;

       -   tilalom ellenére  albérletbe adás;

       -   tilalom ellenére  elcserélés;

       -   építési engedéllyel végezhető munka engedély nélküli végzése, továbbá bármely építési  munka bejelentés nélküli végzése;

       -   a bérlő által végzendő,  karbantartási munkák végzésének elmulasztása;

       -   a helyiségben a tevékenység engedély nélküli végzése;

  -   bármely, e rendeletben szabályozott adat igazolására vonatkozó kötelezettség elmulasztása, valótlan vagy hamis adat szolgáltatása;

       -   a bérbeadó külön szolgáltatásként biztosított szolgáltatása ellenértékének meg nem fizetése.


Használati jog megszűnésének esetei


51. §.


(1)   A határozott idejű használati jog megszűnik:

-   a felek közös megegyezésével,

       -   a határozott idő lejártával,

       -   a használatba adott vagyon megsemmisülésével,

       -   bármelyik fél egyoldalú nyilatkozatával, 30 napos határidővel,

       -   a használót terhelő kötelezettségek elmulasztása esetén a használatba adó egyoldalú nyilatkozatával, 30 napos határidővel.


Jogcím nélküli helyiséghasználat


52. §.


(1)   Ha a nem lakás célú helyiség használója a helyiség használatára érvényes jogcímet nem szerzett, vagy érvényes jogcíme bármilyen ok folytán megszűnt, jogcím nélküli helyiség használónak minősül.


(2)   A jogcím nélküli helyiséghasználó köteles a helyiséget kiüríteni, és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.


(3)   Mindaddig, amíg a használó a helyiséget a bérbeadónak vissza nem adja, használati díjat köteles fizetni.


(4) A helyiség használati díj mértéke jogcím nélküli helyiséghasználat esetén

       -   a második hónapot követő első hónapban a helyiségbér 200 %-a;

       -   minden ezt követő hónapban újabb 100 %-kal emelkedik.


Határozott idejű bérletek lejárta esetén követendő eljárás


53. §.


(1)  Az 52. § rendelkezéseit kell alkalmazni a nem lakás célú helyiség fogalmi körébe nem tartozó, más önkormányzati vagyon érvényes jogcím nélküli használata esetén, a következő eltéréssel: a nem lakás célú helyiség vagyonon túli önkormányzati vagyon jogcím nélküli használata esetén az egyébként fizetendő bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű használati díjat kell fizetni.


(2) A nem lakás célú helyiségekre vonatkozó bérleti jog – pályázati eljárás mellőzésével – a bérlő kérésére a bérlet lejárta előtt írásban benyújtott kérelem alapján meghosszabbítható.


 Pályázat közzététele


54. §.


(1)   A pályázati hirdetményt az alábbi helyeken lehet közzétenni:

       -   a körjegyzőségi hivatal hirdetőtábláján;

       -   a községi hirdetőtáblákon;

       -   a hasznosítandó helyiségben, vagy az intézmény hirdetőtábláján, bejáratán általában 30 napig - ennél rövidebb és hosszabb határidő is megállapítható -  közzé kell tenni.


(2)   Esetenként országos vagy megyei sajtóban is megjelentethető rövidített formában. 


55. §.


(1)   Az e rendelet szerinti bérleti jog átruházásából, befogadásból, albérletbe adásból és bérlőtársi jogviszony keletkezéséből származó bevételek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára folynak be.


(2)   Az intézményi vagyonhasznosításból származó bevétel az azt hasznosító intézmény költségvetési bevétele. A bevétel felhasználásáról az intézmény a vonatkozó jogszabályi előírások alapján dönt.


(3)   A szerződés teljesítésének pénzbeli biztosítékait az ingatlant hasznosító költségvetési szerv letéti számlájára kell elhelyezni.


(4)   A befolyó éves helyiségbérleti és használati díjak 20 %-át - a helyiségvagyon bérbeadót terhelő felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkáinak fedezetéül - elkülönítetten kell kezelni.


Bérleti és használati díjak megfizetésének módja


56. §.


(1)   A bérleti és használati díjakat a bérbeadó számlája alapján általában havonta kell megfizetni, ettől eltérő fizetési határidő is megállapítható.  


(2)   Az eseti, meghatározott napra vagy egy hónapnál rövidebb időtartamra szóló bérleti, használati díjak fizetésének módjában a felek szabadon állapodnak meg. Hatályba léptető rendelkezések


57. §.


(1)   E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.


(2)   E rendelet rendelkezései az e rendelet hatálybalépését követően létrejött  jogviszonyokra vonatkozik.


(3)   E rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlatának szabályozásáról szóló 9/1993.(X.22.), valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 4/1994 (VI.20.), valamint az e rendeletet módosító 13/2005 (XI.1.)  rendeletek.


(4) E rendelet kihirdetéséről hirdetőtáblára helyezéssel a körjegyző gondoskodik.


(5)[15] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. Irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Babócsa, 2008. február 21.


               Péter István  sk.                                                                 Tulok Mónika sk.

              polgármester                                                                            körjegyző
A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2008. február 27.                                                                                                            Tulok Mónika sk.

                                                                                                                     körjegyző


Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.


Babócsa, 2014. március 7.

                                                                                                                 Tulok Mónika

                                                                                                                     jegyző


          1. melléklet a 3/2008.(II.27.) önkormányzati rendelethez[16]


FORGALOMKÉPTELEN INGATLAN VAGYON

BABÓCSA


Hrsz                                       Megnevezés


12/       /           /                      Várdomb u .

12/       /           /                      Lakóutca

598/     3/         /                      Volt Sommsich kastély

673/     /           /                      Közút

1321/   /           /                      Zk.közút

04/       1/         /                      Közút

05/       /           /                      Közút

09/       /           /                      Árok

016/     2/         /                      Árok

017/     /           /                      Közút

030/     /           /                      Közút

033/     /           /                      Árok

034/     /           /                      Közút

036/     /           /                      Árok

038/     /           /                      Árok

050/     /           /                      Közút

052/     /           /                      Közút

054/     5/         /                      Közút

055/     /           /                      Közút

063/     /           /                      Árok

065/     /           /                      Árok

066/     /           /                      Közút

071/     /           /                      Közút

075/     /           /                      Árok

078/     /           /                      Árok

082/     /           /                      Közút

084/     4/         /                      Közút

0139/   /           /                      Közút

0140/   7/         /                      Közút

0149/   /           /                      Árok

0150/   /           /                      Árok

0153/   /           /                      Árok

0157/   /           /                      Közút

0159/   /           /                      Közút

0164/   /           /                      Közút

0170/   /           /                      Közút

0175/   /           /                      Közút

000002/    2/   /                      Belvízelvezető árok

000002/    2/   /                      Belvízelvezető árok

000002/000/0/000                  Természetvédelmi terület

000007/          /                      Vízmű

000012/000/0/000                  Lakóutca

000018/    3/   /                      Járda

000018/    3/   /                      Járda

000018/    3/   /                      Várdomb u.

000023/000/0/000                  Belterületi árok

33/01                                      Basakert

32/01                                      Török kút

000755/000/   /                      Közút

000756/012/0/000                  Közút

000756/012/   /                      Rét utca

000756/012/   /                      Közút

000756/012/   /                      Közút

001811/          /                      Belvízelvezető árok

001811/  /       /                      Belvízelvezető árok

000023/000/0/000                  Belterületi árok

000034/          /                      Temető

000034/          /                      Hullaház

000034/          /                      Temető kerítés

000034/          /                      Temető kolumbárium

000042/          /                      Belvízelvezető árok

000042/          /                      Belvízelvezető árok

000054/000/0/000                  Lakóutca

000054/000/   /                      Dózsa utca

000054/000/   /                      Lakóutca

00054/000/     /                      Lakóutca

000077/  /       /                      Belvízelvezető árok

000077/   /      /                      Belvízelvezető árok

000103/000/0/000                  Lakóutca

000103/000/   /                      József utca

000103/000/   /                      Lakóutca

000103/000/   /                      Lakóutca

000113/000/0/000                  Vízelvezető árok

000113/000/0/000                  Vízelvezető árok

000120/000/0/000                  Belvízelvezető árok

000120/000/0/000                  Belvízelvezető árok

000127/          /                      Belvízelvezető árok

000127/          /                      Belvízeleveztő árok

000131/          /                      Belvízelvezető árok

000131/          /                      Belvízelvezető árok

000135/          /                      Belvízelvezető árok

000135/          /                      Belvízelvezető árok

000142/          /                      Belvízelvezető árok

000142/          /                      Belvízelvezető árok

000144/          /                      Belvízelvezető árok

000144/          /                      Belvízelvezető árok

000155/          /                      Basakert

000162/000/0/000                  Járda

000162/000    /                      Rákóczi utca

000162/000/   /                      Járda

000163/000/0/000                  Lakóutca

000163/000/   /                      Petőfi utca

000163/000/   /                      Lakóutca

000163/000/   /                      Lakóutca

000175/000/0/000                  Belvízelvezető árok

000175/000/0/000                  Belvízelvezető árok

000176/     /    /                      Tiszta vízű patak

000176/    /     /                      Tiszta vízű patak

000222/000/0/000                  Lakóutca

000241/000/0/000                  Lakóutca

000241/000/   /                      Lakóutca

000241/0000/ 0                      Lakóutca

000242/000/0/000                  Lakóutca

000242/000/   /                      Ady utca

000242/000/   /                      Ady utca

000242/000/   /                      Lakóutca

000263/000/0/000                  Lakóút

000263/000/   /                      Ady út

000263/000/   /                      Lakóút

000265/000/0/000                  Lakóutca

000265/000/   /                      Akácfa utca

000265/000/   /                      Lakóutca

000265/000/   /                      Lakóutca

000284/000/0/000                  Lakóutca

000284/000/   /                      Hársfa utca

000284/000/   /                      Lakóutca

000284/000/   /                      Lakóutca

000309/000/0/000                  Lakóutca

000309/000/   /                      Lakóutca

000356/000/0/000                  Járda

000356/000/   /                      Járda

000356/000/   /                      Zrinyi utca É.oldal

000358/000/0/000                  Járda

000358/000/   /                      Járda

000358/000/   /                      Zrinyi D.oldal

000373/000/0/000                  Lakóutca

000373/000/   /                      Lakóutca

000373/000/   /                      Lakóutca

000389/000/0/000                  Telep

000418/000/0/000                  Lakóutca

000418/000/   /                      Lakóutca

000418/000/   /                      Lakóutca

000419/004/0/000                  Közterület

000419/005/0/000                  Lakóutca

000419/005/   /                      Vasútsor

000419/005/   /                      Lakóutca

000419/006/0/000                  Lakóutca

000419/006/   /                      Kossuth  vasút között

000419/006/   /                      Lakóutca

000420/000/0/000                  Járda

000420/000/   /                      Járda

000420/000/   /                      Kossuth vasúti átjáró között

000485/000/0/000                  Lakóutca

000485/000/   /                      Pacsirta kerékpár és gyalogút

000485/000/   /                      Lakóutca

000505/000/0/000                  Járda

000505/000/   /                      Járda

000505/000/   /                      Kossuth Ny.oldal

000507/000/0/000                  Járda

000507/000/   /                      Járda

000507/000/   /                      Kossuth K.oldal

000579/000/0/000                  Forgalmi út

000579/000/   /                      Béke utca közút

000579/000/   /                      Béke utca K.oldal járda

000579/000/   /                      Béke utca Ny.oldal járda

000580/000/0/000                  Önkormányzati közút

000580/000/   /                      Szabadság tér

000580/000/   /                      Önkormányzati közút

000580/000/   /                      Önkormányzati közút

000580/000/0/000                  Buszváró

000580/000/0/000                  Buszváró

000582/000/0/000                  Járda

000582/000/   /                      Járda

000582/000/   /                      Járda Szabadság tér Ny.oldal

000583/000/0/000                  Járda

000583/000/   /                      Járda

000583/000/   /                      Szabadság tér É.oldal

000585/000/0/000                  Közút

000585/000/   /                      Várdomb utca É.oldal

000585/000/   /                      Közút

000592/   2/    /                      Török kút

000596/     /    /                      Járda

000596/    /     /                      Járda

000596/    /     /                      Szabadság tér kemping között

000601/003/0/000                  Önkormányzati közút

000601/003/   /                      Önkormányzati közút

000601/018/0/000                  Önkormányzati közút

000601/018/   /                      Sport utca

000601/018/   /                      Önkormányzati közút

000601/019/0/000                  Önkormányzati közút

000601/019/   /                      Fürdő utca

000601/019/   /                      Önkormányzati közút

000611/000/0/000                  Közút

000611/000/   /                      Közút

000611/000/   /                      Közút

000620/012/0/000                  Belvízelvezető árok

000620/012/0/000                  Belvízelvezető árok

000621/000/0/000                  Közút

000621/000/   /                      Sallai utca

000621/000/   /                      Közút

000674/000/0/000                  Közút

000674/000/   /                      Rinya utca

000674/000/   /                      Közút

000753/000/0/000                  Közút

000753/000/   /                      Közút

000753/000/   /                      Közút

000755/000/0/000                  Közút

                                                                    
   2. melléklet a 3/2008.(II.27.) önkormányzati rendelethez[17]


KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLAN VAGYON

BABÓCSA

Hrsz.                                     Megnevezés


      /     /          /                      Szennyvízszivattyú

     /      /           /                      Szennyvíz vezeték

     /      /           /                      Szennyvíz átemelő műtárgy

     /      /           /                      Szennyvíz átemelő gépek

 331/    /           /                      Bölcsöde, csecsemőgondozó

 331/    /           /                      Bölcsöde csecsemőgondozó

 331/    /           /                      Szeméttároló, kút, kerítés

0465/  6/         /                      Szennyvíztelep Barcs

0465/  6/         /                      Szennyvíztár.épitmény

0465/  6/         /                      Szennyvíztelep Barcs

000007/          /                      Vízmű

000007/          /                      Vízmű

000007/          /                      Vízmű

000012/   /      /                      Külterületi út

00012/    /       /                      Külterületi út

000012/   /      /                      Külterületi út

000013/   2/    /                      Szeméttelep

000014/     /    /                      Külterületi út

000014/    /     /                      Külterületi út

000018/  5/     /                      Általános iskola földterület

000018/  5/ 0  /                      Gábor Andor ált.iskola épülete

000018/  5/     /                      Óvoda épülete

000021/    /     /                      Külterületi út

000021/   /      /                      Külterületi út

000023/   /      /                      Kült.út

000023/   /      /                      Kült.út

000061/   /      /                      Kült.út

000061/   /      /                      Kült.út

000154/  5/     /                      Külter.út

000154/  5/     /                      Külter.út

000165/   /      /                      Orvosi rendelő földterület

000165/   /      /                      Orvosi rendelő épülete

000165/   /      /                      Orvosi rendelő építmények

000182/    /     /                      Dögkút

000264/000/0/000                  Közpark

000311/   /      /                      Víztározó torony területe

002001/   /      /                      Kült.út

002010/   /      /                      Kült.út

002010/   /      /                      Kült.út

002018/   /      /                      Kült.út

002018/   /      /                      Kült.út

002025/   /      /                      Kült.út

002025/   /      /                      Kült.út

002043/   /      /                      Kült.út

002043/   /      /                      Kült.út

000325/000/0/000                  Közterület

000329/     /    /                      Polgármesteri hivatal földterület

000329/     /    /                      Polgármesteri hivatal épület

000329/     /    /                      Polgármesteri hivatal építm.

000329/     /    /                      Polgármesteri hivatal építm.

000329/     /    /                      P.m.hivatal raktár

000329/     /    /                      Kút,szeméttároló, WC

000335/     /    /                      Gyógyszertár földterület

000335/     /    /                      Gyógyszertár épülete

000335/     /    /                      Gyógyszertár építmény(garázs)

000337/     /    /                      Óvoda földterület

000337/     /    /                      Óvoda épülete

000337/    /     /                      Óvoda építmény

000503/    1/   /                      Tüzoltószertár földterület

000503/    1/   /                      Tüzoltószertár épület

000547/     /    /                      Idősek klubja épület

000581/    1/   /                      Központi park földterület

000581/    1/   /                      Központi park zöldterület

000581/    1/   /                      Park kerítés

000581/    1/   +/                     Milleniumi szobor

000581/    2/   /                      Művelődési ház földterület

000581/    2/   /                      Művelődési ház épület

000581/    2/   /                      Művelődési ház épület

000581/    2/   /                      Műv.ház kút

000602/000/0/000                  Belvízelvezető árok

000602/000/0/000                  Belvízelvezető árok

000620/003/0/000                  Közút

000620/003/   /                      közút

000620/003/   /                      Közút

000626/     /    /                      Sallai út közpark

001045/    /     /                      Külterületi út

001045/    /     /                      Külterületi út

001349/     /    /                      Külterületi közút

001349/     /    /                      Külterületi közút

001364/    0/   /                      Kült.út

001364/    0/   /                      Kült.út

001381/    /     /                      Kült.közút

001381/     /    /                      kült.közút

001382/     /    /                      Külter.közút

001382/      /   /                      Külter.közút

001383/     /    /                      Külter.közút

001383/     /    /                      Kült.közút

001428/     /    /                      kült.út

001428/    /     /                      Kült.út

001638/     /    /                      Kült.út

001638/     /    /                      Kült.út

001661/     /    /                      Kült.út

001661/     /    /                      Kült.út

001904/     /    /                      Kült.út

001904/     /    /                      Kült.út

001912/     /    /                      Kült.út

001912/      /   /                      Kült.út

001922/     /    /                      Kült.út

001922/     /    /                      Kült.út

001934/      /   /                      Kült.út

001934/      /   /                      Kült.út

001945/      /   /                      Kült.út

001945/     /    /                      Kült.út

001955/     /    /                      Kült.út

001955/      /   /                      Kült.út

001962/      /   /                      Kült.út

001962/     /    /                      Kült.út

001970/     /    /                      Kült.út

001970/      /   /                      Kült.út

001982/     /    /                      Kült.út

001982/     /    /                      Kült.út

001986/     /    /                      Kült.út

001986/     /    /                      Kült.út

001993/     /    /                      Kült.út

001993/     /    /                      Kült.út

002001/     /    /                      Kült.út3. melléklet a 3/2008.(II.27.) önkormányzati rendelethez[18]

                                                                                                                       


ÜZLETI VAGYONNAK MINŐSÜLŐ INGATLAN VAGYON[19]

BABÓCSA

Hrsz                                                   Megnevezés

       /    /           /                                  Belterületi telekrés

      /     /           /                                  Állati hullaégető

    16/   2/        /                                  Üzletközpont földterület

    86/  /           /                                  Lakóház

  1034/  /         /                                  Zártkerti rét

  1357/ /           /                                  Zk. Kert

  1401/  /         /                                  Zk.kert

  1414/  /         /                                  Zk.kert

  1415/ /           /                                  Zk.kert

  1442/     /      /                                  Zk.erdő

 1443/    /        /                                  zk.erdő

  1473/            /                                  Zk.kert

  1493/     /      /                                  zk.szántó

  1494/            /                                  zk.kert

  1495/            /                                  Zk.kert

  1525/    /       /                                  Zk.kert

  1527/    /       /                                  Zk.kert

  1528/    /       /                                  Zk.kert

  1560/   /        /                                  Zk.kert

  1585/   /        /                                  Zk.szőlő

  1585/   /        /                                  Zk.szőlő

  1596/   /        /                                  Zk.szőlő

  1596/   /        /                                  Zk.szőlő

  1624/  /         /                                  Zk.szőlő

  1624/   /        /                                  Zk.szőlő

  1639/   /        /                                  Zk.erdő

  1640/   /        /                                  Zk.erdő

  1646/   /        /                                  Zk.erdő

  1650/   /        /                                  Zk.erdő

  1676/   /        /                                  Zk.redő

    018/   /        /                                  Gyep,erdő.szántó

    018/   /        /                                  Gyep,erdő,szántó

    018/   /        /                                  Gyep,erdő,szántó

  0141/   1/      /                                  Rét

  0163/  12/     /                                  Erdő

000001/          /                                  Prinke kastély földterület

000001/          /                                  Prinke kastély épület

000006/     /    /                                  Külterület rét

000010/000/0/000                             Belterületi kert

000011/000/0/000                             Belterületi szántó

000015/    2/   /                                  Lakóépület 2 lakásos

000015/    2/   /                                  Szolgálai lakás Szabadság tér 3.

000015/    2/   /                                  Kerítés

000015/    2/   /                                  Kút

000015/    3/   /                                  Szolgálati lakás 2 lakásos

000015/    3/   /                                  Várdomb.utca 2-4

000015/    3/   /                                  Kerítés

000017/     /    /                                  Szolgálati lakás 2 lakásos

000017/     /    /                                  Rákóczi u.1.

000017/     /    /                                  Lakóépület 2 lakásos

000018/002/   /                                  Belterület kert

000019/002/0/000                             Belterületi kert

000020/  17/   /                                  Külterületi szántó

000020/   20/  /                                  Külterületi szántó

000024/000/0/000                             Belterületi kert

000046/000/0/000                             Lakótelek

000050/000/0/000                             Lakótelek

000052/000/0/000                             Lakótelek

000053/000/0/000                             Építési telek

000055/000/0/000                             Belterületi kert

000056/000/0/000                             Belterületi kert

000084/000/0/000                             Építési telek

000163/    3/   /                                  Kült.erdő

000163/   14/  /                                  Külterületi gyep

000234/000/0/000                             építési telek

000235/0000/0/000                           Építési telek

000236/000/0/000                             építési telek

000237/000/0/000                             építési telek

000238/000/0/000                             Belterületi kert

000239/000/0/000                             Belterületi kert

000240/000/0/000                             Belterületi kert

000243/000/0/000                             Építési telek

000244/000/0/000                             Építési telek

000252/000/0/000                             Építési telek

000253/000/0/000                             Építési telek

000287/000/0/000                             Építési telek

000288/000/0/000                             Építési telek

000289/000/0/000                             Építési telek

000290/000/0/000                             Építési telek

000291/000/0/000                             Építési telek

000292/000/0/000                             Építési telek

000293/000/0/000                             Építési telek

000294/000/0/000                             Építési telek

000295/000/0/000                             Építési telek

000296/000/0/000                             Építési telek

000297/000/0/000                             Építési telek

000298/000/0/000                             építési telek

000299/000/0/000                             Építési telek

000300/000/0/000                             Építési telek

000301/000/0/000                             Építési telek

000302/000/0/000                             Építési telek

000303/000/0/000                             Építési telek

000304/000/0/000                             Építési telek

000305/000/0/000                             Építési telek

000306/000/0/000                             Építési telek

000307/000/0/000                             Építési telek

000308/000/0/000                             építési telek

000310/000/0/000                             Zöldterület

00032/000/0/000                               Közteület

00328/001/0/000                               Belterületi kert

000546/    /     /                                  Szolgálati lakás földterület

000546/    /     /                                  Béke utca 1. szolgálati lakás

000547/    /     /                                  Öregek Napközi Otthona földterület

000547/    /     /                                  Szolgálati lakás Béke utca 3.

000547/    /     /                                  Kerítés

000597/    /     /                                  Lakóépület földterület

000597/    /     /                                  Szabadság tér 6 lakás

000597/    /     /                                  fogorvosi rendelő, szolgálati lakás épület

000597/    /     /                                  WC,szeméttároló

000599/    /     /                                  Varroda földterület

000599/    /     /                                  Varroda épület (KMB iroda)

000601/   1/    /                                  Termálfürdő földterület

000601/   1/    /                                  Termálfürdő

000601/   1/    /                                  Járda termálfürdőhöz

000601/   1/    /                                  Medence, épület, kabinsor stb.

000601/   1/    /                                  ivóvízkút, hidrofor akna

000601/   1/    /                                  kerítés

000601/   1     1                                 WC, melegvízkutak,csatorna

000612/    /     /                                  Sportpálya földterület

000612/    /     /                                  Sportpálya épület

000756/001/0/000                             Építési telek

000756/002/0/000                             Építési telek

000756/005/0/000                             Építési telek

000792/000/0/000                             Építési telek

000794/000/0/000                             építési telekl

001015/000/0/000                              Zártkerti szántó

001024/000/0/000                             Zártkerti kert

001031/000/0/000                             Zártkerti szántó

001039/000/0/000                             Zártkerti kert

001049/000/0/000                             zártkerti erdő

001052/000/0/000                             zártkert szőlő

001052/000/0/000                             zártkert szőlő

001061/000/0/000                             zártkert szőlő

001061/000/0/000                             zártkert szőlő

001062/000/0/000                             zártkert erdő

001063/000/0/000                             zártkert erdő

001098/000/0/000                             zártkerti erdő

001104/000/0/000                             zártkerti kert

001115/000/0/000                             zártkert kert

001116/     /    /                                  zártkerti kert

001134/     /    /                                  Zártkert kert

001225/    /     /                                  Zártkerti szőlő

001226/    /     /                                  zártkerti szőlő

001227/    /     /                                  zártkerti szőlő

001231/    /     /                                  zártkert szőlő

001218/    /     /                                  zártkert szőlő

001338/    /     /                                  zártkert kert

001344/    /     /                                  zártkert szőlő

001350/     /    /                                  zártkert kert

001351/    /     /                                  zártkert kert

001379/    /     /                                  zártkert kert

001406/    /     /                                  zártkert kert

001407/     /    /                                  zártkert kert

001425/     /                /                      zártkert kert

001444/     /    /                                  zártkert erdő

001448/     /    /                                  zártkerti erdő

001450/     /                /                      zártkerti erdő

001452/     /    /                                  zártkerti erdő

001469/     /    /                                  zártkerti erdő

001478/     /    /                                  zártkert kert

001479/     /    /                                  zártkert kert

001480/     /    /                                  zártkert kert

001505/    /     /                                  zártkert kert

001507/    /     /                                  zártkert kert

001521/     /    /                                  zártkert szőlő

001535/     /    /           /                      zártkert kert

001563/     /    /                                  zártkert kert

001567/     /    /                                  zártkert gyep

001568/     /    /                                  zártkert kert

001581/     /    /                                  zártkerti szőlő

001582/    /     /                                  zártkerti szőlő

001609/    /     /                                  zártkert kert

001610/    /     /                                  zártkert kert

001611/    /     /                                  zártkert kert

001612/     /    /                                  zártkert kert

001613/000/0/000                             zártkert gyep

001614/000/0/000                             zártkert kert

001618/     /    /                                  zártkert kert

001619/    /     /                                  zártkert kert

001620/    /     /                                  zártkert kert

001631/    /     /                                   zártkert kert

001655/    /     /                                  zártkert erdő

001659/    /     /                                  zártkert erdő

001660/    /     /                                  zártkerti erdő

001662/    /     /                                  zártkert kert

001663/     /    /                                  zártkert kert

001664/    /     /                                  zártkert kert

001698/    /     /                                  zártkert erdő

001705/     /    /                                  zártkert erdő

001716/     /    /                                  zártkert erdő

001721/     /    /                                  zártkert kert

001722/     /    /                                  zártkert kert

001723/     /    /                                 zártkert kert

001726/     /    /                                  zártkert kert

001903/     /    /                                  zártkert kert

001916/     /    /                                  zártkert kert

001929/     /                /                      zártkert kert

001981/     /    /                                  zártkert erdő

001985/     /    /                                  zártkert szőlő

002002/      /   /                                  zártkert kert

002022/     /    /                                  zártkert gyümölcsös

002023/     /    /                                  zártkert gyep

002029/     /    /                                  zártkert kert

002101/     /    /                                  zártkert erdő

002168/     /    /                                  zártkert kert

002172/     /    /                                  zártkert kert

002174/     /    /                                  zártkert gyümölcsös,

002175/     /    /                                  zártkert gyep

                                                            

        

                                                  4. melléklet a 3/2008.(II.27.) önkormányzati rendelethez  [20] [21]FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATABabócsa Község Önkormányzata kezelésében lévő felesleges vagyontárgyak hasznosításával és selejtezésével összefüggő feladatait a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján a következők szerint szabályozza:I.


Á L T A L Á N O S   R É S Z1. A szabályzat hatálya


A szabályzat hatálya szervezetünk kezelésében lévő tárgyi eszközökre és készletekre terjed ki.


A szabályzatban leírtak alkalmazása szempontjából vagyontárgynak minősül minden olyan tárgyi eszköz és készlet, melynek nyilvántartását a

 •  mennyiségi és értékbeni, vagy
 •  mennyiségi

nyilvántartás keretében biztosítja szervezetünk, értékhatárra való tekintet nélkül, a számlarendben foglaltak szerint.


A szabályzat hatálya nem terjed ki:

a.) A szervezetünk használatában lévő, de tulajdonát nem képező idegen és ideiglenesen átvett vagyontárgyakra, tovább az épületnek, építménynek nem minősülő ingatlanok  (telkek) selejtezésére és hasznosítására, valamint a műemlék és műemlék jellegű vagyontárgyakra.

b.) Az ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére.2. Feleslegessé vált vagyontárgyak jellemzői


A szabályzatban leírtak alkalmazása szempontjából felesleges vagyontárgyaknak kell tekinteni mindazokat a tárgyi eszközöket és készleteket, amelyek:


 • a szervezetünk tevékenységéhez, működéséhez már nem szükségesek,
 • eredeti rendeltetésüknek már nem felelnek meg,
 • a feladatváltozás, átszervezés, megszűnés vagy egyéb ok miatt feleslegessé váltak,
 • a normalizált készletek mennyiségét lényegesen meghaladják,
 • rongálás, természetes elhasználódás, vagy erkölcsi avulás miatt rendeltetésszerűen már nem használhatóak,
 • szavatossági idejük lejárt.


Annak érdekében, hogy a felesleges vagyontárgyak hasznosítási eljárásába, valamint a selejtezési eljárásba bevont vagyontárgyak ne legyenek felcserélhetők az ilyen eljárással nem érintett vagyontárgyakkal, gondoskodni kell azok megjelöléséről, vagy elkülönített nyilvántartásáról.


A feleslegesnek minősített vagyontárgyak hasznosítása során először mindig azok értékesítését kell megkísérelni és csak annak sikertelensége után lehet azokat selejtezni.


Azonnali selejtezést csak akkor lehet elrendelni, ha a megsemmisítést (ártalmatlanná tételt) hatósági előírás kötelezővé teszi (pld.: lejárt gyógyszerek, fogyasztásra alkalmatlan ételek, stb.)
II.


FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSA


1. Feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása


A készletek, tárgyi eszközök feleslegesnek, vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak történő minősítésére

 • a költségvetési szerv vezetője, polgármester, körjegyző,
 • a leltárfelelős,
 • a személyi használatra kiadott eszközök estében az eszközöket használó dolgozók,
 • az immobil - egy év alatt készletmozgással nem érintett - készletekre vonatkozóan az analitikus nyilvántartást vezetők,

tehetnek javaslatot.2. A javaslattétel módja


A vagyontárgyak feleslegesnek, vagy használatra alkalmatlannak minősítésére javaslattételi joggal rendelkezők kötelesek javaslataikat a leltározás megkezdése előtt, minden év november 30. napjáig a vagyongazdálkodásért felelős személy részére megtenni.


A javaslatot jegyzékbe kell foglalni, melynek a következőket kell tartalmaznia:

 • az eszköz megnevezése, nyilvántartási száma,
 • mennyiségi egysége,
 • mennyisége,
 • a feleslegessé válás oka,
 • a használatból való kivonás időpontja,
 • a hasznosítás módjára vonatkozó javaslat,
 • a jegyzék készítésének időpontja,
 • a javaslatot tevő személy aláírása.

A feleslegessé válás okánál a külön kódjegyzékben meghatározott fogalmakat vagy kódszámokat kell beírni. A kódjegyzéket az 4/A. számú melléklet tartalmaz.


A hasznosítás módjánál „értékesítés” vagy „selejtezés” megjelölést kell alkalmazni.


Az arra jogosult személyek által összeállított javaslatokat a vagyongazdálkodásért felelős vezető összegyűjti, és azok felülvizsgálata, valamint az értékesítésre javasolt eszközök eladási árának kialakítását követően a javaslatokat előterjeszti jóváhagyásra.


A javaslatok felülvizsgálata keretében

 • ellenőrizni kell, hogy a feleslegessé válás oka megfelel-e a valóságnak,
 • szükség esetén szakértői véleményt kell beszerezni a feleslegessé válás okának egyértelmű megállapítása érdekében,
 • véleményezni kell a hasznosítás módjára tett javaslatokat.


A javaslatok, valamint az eladási ár jóváhagyására a polgármester és a körjegyző jogosult.

Az eladásra javasolt felesleges vagyontárgyak eladási árát az adott időpontban rendelkezésre álló legmegbízhatóbb adatokra támaszkodva kell megállapítani.


III.


A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSA


1. A hasznosítás formái


A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása történhet:

 • térítés ellenében, más gazdálkodó szerv részére,
 • terítés ellenében, magánszemély részére,
 • térítés nélküli átadással.


1.1. Gazdálkodó szervek részére történő értékesítés


a.) Értékhatár feletti vagyontárgyak értékesítése


A helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 500.000 Ft, értékhatár feletti vagyont elidegeníteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlattevő részére lehet.


Értékhatár feletti felesleges vagyontárgyak értékesítését az értékesíteni szándékozott mennyiség és a versenytárgyalás időpontjának megjelölésével - helyi vagy országos lapban, illetve más módon - nyilvánosan meg kell hirdetni.


A hirdetmény elkészítéséért a gazdálkodási ügyintéző felelős.


A közzététel módjáról és elrendeléséről az elkészített hirdetmény alapján a körjegyző dönt.


A megjelent hirdetést a versenytárgyalás jegyzőkönyvének mellékleteként meg kell őrizni. 


A lefolytatott versenytárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek legalább a következőket kell tartalmaznia:

 • a jelenlévők nevét,
 • a pályázók azonosító adatait, és eszközönkénti ajánlati összegeit,
 • a versenytárgyalás során - eszközönként, vagyontárgyanként - kialakított eladási árat,
 • a vevők azonosító adatait,
 • a vevők által vállalt fizetési feltételeket,
 • a jelenlévők aláírását.
b.) Értékhatár alatti vagyontárgyak értékesítése


Az  a.) pontban meghatározott értékhatár alatti vagyontárgyak értékesítése történhet

 • hasonló tevékenységet végző gazdálkodók megkeresésével,
 • hirdetés útján,
 • értékesítéssel foglalkozó szerv útján.


Ha a forgalmazással, értékesítéssel foglalkozó szervezet a továbbértékesítésre felajánlott vagyontárgy átvételéről írásban lemond, vagy megkeresésünkre a kért időponton belül nem válaszol, továbbá indokolatlanul alacsony vételárat kínál, a felesleges vagyontárgy magánszemély részére értékesíthető.


Az értékesítés módjáról, az értékesítő szerv ajánlatának elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a vagyonkezelő szerv vezetőjének javaslata alapján a körjegyző dönt.


1.2. A vagyontárgyak magánszemélyek részére történő értékesítésének szabályai


A feleslegesnek minősített vagyontárgyak tervezett értékesítését meg kell hirdetni.

A hirdetménynek legalább a következőket kell tartalmazni:

 • az értékesítésre szánt vagyontárgyak megnevezését,
 • az értékesítésre kijelölt vagyontárgyak elhasználódására, állagára vonatkozó jellemzők,
 • az eladási árat,
 • az értékesítés helyét,
 • az értékesítés időpontját.


A hirdetményt a helyben szokásos módon hirdetőtáblára ki kell függeszteni.


A meghirdetett vagyontárgyak csak a hirdetést követő 5 munkanap elteltével értékesíthetők.

A Körjegyzőség dolgozói a felesleges vagyontárgyak értékesítése tekintetében magánszemélynek minősülnek.


Magánszemély részére felesleges vagyontárgyat értékesíteni csak az értékesítéssel egyidejűleg teljesített készpénzfizetés ellenében lehet.1.3. Térítés nélküli átadás


Feleslegessé vált vagyont ingyenesen átruházni csak az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (2)  bekezdésében foglaltak szerint lehet.


Térítés nélküli átadás esetén tájékoztatni kell az átvevőt az átadott vagyontárgy nyilvántartás szerinti bruttó értékéről és az elszámolt értékcsökkenési leírás összegéről.2. Az értékesítés dokumentálása, bizonylatolása


Minden vagyontárgy értékesítéséről számlát kell készíteni. A számláknak meg kell felelni - a vonatkozó jogszabályokban foglalt - alaki és tartalmi követelményeknek.


Az értékesítés megtörténtét követően a változást át kell vezetni az analitikus nyilvántartáson, valamint a főkönyvi könyvelés értékesítéssel érintett főkönyvi számláján.
IV.


SELEJTEZÉS, MEGSEMMISÍTÉS


1. A selejtezési eljárás lefolytatása


A feleslegessé vált és értékesítésre, térítés nélküli átadásra nem került vagyontárgyakat - legkésőbb - a leltározás megkezdését megelőzően 10 nappal selejtezni kell. Leltározással egyidejűleg selejtezés nem folytatható.


A vagyontárgyak selejtezését körjegyző által kijelölt selejtezési bizottság végzi, a selejtezési eljárás keretében.


2. Selejtezési bizottság


A selejtezési bizottság elnökének és tagjainak kijelölése, illetve megbízása a körjegyző hatáskörébe tartozik. A bizottság - az elnökkel együtt - három főből áll.


A selejtezési bizottság elnökének és tagjainak megbízatása visszavonásig érvényes.


A selejtezési bizottság a felesleges vagyontárgyak selejtezését a vagyongazdálkodási részleg vezetője által összegyűjtött és a bizottság elnökének átadott jegyzékek alapján köteles elvégezni.
3. A selejtezés végrehajtása


3.1. A selejtezést megelőző feladatok


A selejtezési bizottság a II. fejezetben leírtak szerint összeállított jegyzékek alapján a selejtezést megelőzően köteles megvizsgálni, hogy:

 • a még használható vagyontárgyak értékesítésével (térítés mentes átadásával) kapcsolatos szükséges és lehetséges intézkedések megtörténtek-e,
 • a selejtezésre előkészített vagyontárgyak köre és mennyisége megegyezik-e a jegyzékben szereplő adatokkal.


3.2. Selejtezési jegyzőkönyv elkészítése


Mind az immateriális javak, mind a tárgyi eszközök, mind pedig a készletek selejtezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.


A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a selejtezési bizottság tagjainak javaslatát, amit a tagok aláírásukkal hitelesítenek.


A jegyzőkönyvben rendelkezni kell a kiselejtezett eszközök sorsáról.

A selejtezés során a bizottságnak javaslatot kell tenni arra, hogy:

 • a selejtezett eszközök hulladékként vagy haszonanyagként lehet-e értékesíteni,
 • a hulladékként vagy haszonanyagként nem értékesíthető készleteket meg kell semmisíteni,
 • a megsemmisítésre kerülő készletek megsemmisítése milyen módszerrel (összetörés, elégetés, darabolás, stb.) történjen.


A bizottság által a selejtezési eljárás során készített jegyzőkönyvben javasolt intézkedések (leértékelés, megsemmisítés) végrehajtására csak körjegyző jóváhagyása után kerülhet sor.


A selejtezési jegyzőkönyvet - évenkénti sorszámozással - négy példányban kell elkészíteni.


A jegyzőkönyv

 • kettő példányát meg kell küldeni a könyvelésnek,
 • egy példányát át kell adni a vagyongazdálkodási részleg vezetőjének,
 • egy példánya pedig a selejtezési bizottságnál marad.


A vagyonban bekövetkezett változásnak a főkönyvi könyvelésben és az analitikus nyilvántartásban történő átvezetését követően a könyvelésnek átadott két jegyzőkönyvi példányból egy példányt irattárba kell elhelyezni.
3.3. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezésénél használatos nyomtatványok


Az immateriális javak, és a tárgyi eszközök selejtezése során a következő szabvány nyomtatványokat kell használni:

 • B.11-90. r.sz. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve
 • B.11-91. r.sz. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek) tárgyi eszközök jegyzéke
 • B.11-92. r.sz. Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert tartozékok, alkatrészek, hulladék anyagok jegyzéke
 • B. 11-97. r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv


3.4. Készletek selejtezésénél használatos nyomtatványok


A készletek selejtezése során a következő szabvány nyomtatványokat kell használni:

 • B.11-93. r.sz. Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve
 • B.11-94. r.sz. Selejtezett készletek jegyzéke
 • B.11-95. r.sz. A készletek selejtezéséből visszanyert hulladék anyagok jegyzéke
 • B.11-96. r.sz. Leértékelt készletek jegyzéke
 • B.11-97. r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv4. A selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolások


A selejtezési eljárás befejezését követően az érintett analitikus nyilvántartást vezető  és a főkönyvi könyvelést végző személy -  a selejtezési bizottság által megküldött jegyzőkönyvek alapján - az eszközök mennyiségében és értékében bekövetkezett változásokat a jegyzőkönyv átvételétől számított 5 napon belül, de legkésőbb a leltározás megkezdését megelőzően köteles átvezetni.


A selejtezett eszközökkel kapcsolatos változások - analitikus és főkönyvi nyilvántartásokban történő - átvezetését a számlarendben foglalt előírások alapján kell végrehajtani.5. A selejtezés végrehajtásának ellenőrzése


A selejtezési eljárás szabályszerű végrehajtásának ellenőrzéséért a gazdálkodási ügyintéző a felelős.


Amennyiben az ellenőrzésért felelős a selejtezési eljárás során valamilyen szabálytalanságot tapasztal, azt köteles azonnal a körjegyző felé jelezni.

4/A. melléklet a 3/2008.(II.27.) önkormányzati rendelethez[22]


kódjegyzék

a feleslegessé válás okairólKódszám

Megnevezés

001

eredeti rendeltetésének nem felel meg

002

feladatcsökkenés

003

átszervezés

004

megszűnés

005

normát meghaladó készlet

006

rongálás

007

természetes elhasználódás

008

erkölcsi avulás

009

szavatosság lejárt

010

egyéb ok


4/B. melléklet a 3/2008.(II.27.) önkormányzati rendelethez[23]


K Ó D J E G Y Z É Ka kiselejtezett eszközök hasznosításának

 módjáról
Kódszám

Megnevezés

001

megsemmisítés

002

hulladékként visszavételezve

003

értékesítés hulladékhasznosítónak

004

értékesítés magánszemélynek

005

egyéb


5. melléklet a 3/2008.(II.27.) önkormányzati rendelethez [24]  [25]

Babócsa Község Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjai

            Garázs                                                                           1 820 Ft/m²/év


            Gyógyszertár                                                                3 854 Ft/m²/év


            Raktár                                                                          1 820 Ft/m²/év


            KMB iroda                                                                   3 370 Ft/m²/év


            Műanyag bolt                                                               1 820 Ft/m²/év