Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2010. 08. 01- 2010. 08. 01

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2010.08.01.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontja, továbbá a 2. § (10) és (19) bekezdéseinek felhatalmazásával élve, - tekintettel az Országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásaira is – az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Egyes objektumok helyi védelem alá helyezése vagy törlése jelen rendelet módosításával történhet, a helyi védelemre vonatkozó egyéb előírások betartása mellett.”

2. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Új épület építése csak az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott oltóvíz-mennyiség biztosítása esetén lehetséges.

(3) Új épület építése csak az OTÉK 42. §-ában meghatározott gépjármű-várakozó- és tároló-helyek biztosítása esetén engedélyezhető. A gépjármű tároló-helyeket az építési telek területén belül kell elhelyezni. Ettől eltérni csak helyi parkolási rendeletben szabályozott módon lehetséges, de a gépjármű-várakozó-helyet ez esetben is legfeljebb az ingatlantól számított 500 méteren belül lehet kialakítani.”

3. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kialakult 14-m-nél keskenyebb, oldalhatáros beépítésű telkeken az építmények közötti legkisebb távolsági méretek,- maximum 4,5 méter építménymagasság mellett,- legfeljebb 4 méterig történő csökkentése, akkor lehetséges, ha az épületek külső térelhatároló szerkezetét, tetőhéjazatát és párkányzatát az I-III. tűzállósági fokozathoz tartozó tűzállósági határértékű és nem éghető (A1, vagy A2) anyagból készítik, valamint a szemben álló homlokzatok egyikén sincs 0,36 m2-nél nagyobb felületű nyílászáró kialakítva. Nem kell tűztávolságot tartani olyan két épület között, amelyek közül a magasabb átfedő homlokzata nyílásnélküli tűzfalként kerül kialakításra.

4. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Lakó-, vegyes-, különleges és kertes mezőgazdasági területen minden épületet jellemzően 35-45o hajlású magas tetővel kell kialakítani. Az épületeken alkalmazható tető-héjazati anyag: a natúr égetett cserép színárnyalataival megegyező színű égetett cserép, betoncserép, pikkelyfedés-jellegű fémlemez- vagy bitumenes zsindely-héjazat. Nem alkalmazható azbesztet tartalmazó, illetve fokozott tűzterjedési fokozatba sorolt héjazati anyag. Kertes mezőgazdasági területen lévő épületeken nád- és zsúpfedés is alkalmazható.”

5. § (1) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Jelentős zajkibocsátást okozó tevékenység esetén be kell tartani a vonatkozó jogszabályban előírt zaj- és rezgésterhelési határértékeit.”

(2) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A település területén csak olyan tevékenység engedélyezhető, amelynek szennyezőanyag-kibocsátása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.”

6. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Lf-8 jelű falusias lakóterületek szabályozása

15/A. § (1) A területen a 9. § Lf-1 övezetre vonatkozó szabályozás (1), (2), (4) és (7) pontja betartandó.

(2) Beépítési mód: oldalhatáron álló.

(3) Új építés vagy bővítés esetén megengedett legnagyobb építmény-magasság: 7,5 m.

(4) Telekalakítás esetén a létrejövő új telkek legkisebb méretei:

a) szélesség: 16 m

b) mélység: 20 m

c) terület: 400 m2

(5) Megengedett legnagyobb beépítettség: 45 %. Zöldfelület céljára (beépítetlen és burkolatlan telekrész) a telek területének legalább 30 %1*-a fenntartandó.

(6) A rendelethez tartozó 2.1. és 2.2. jelű belterületi szabályozási tervek a Szabadság tér – Béke utca – Rinya utca – Kossuth utca által határolt tömb területén e rendelet 1. mellékletének megfelelően módosulnak.

7. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 8 m. Technológiai okokból, kivételesen, legfeljebb 10 méteres építménymagasság is engedélyezhető.”

8. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 8 m. Technológiai okokból, kivételesen, legfeljebb 10 méteres építménymagasság is engedélyezhető.”

9. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 8 m. Zöldfelület céljára (beépítetlen és burkolatlan telekrész) a telek területének legalább 70 %-a fenntartandó.”

10. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Megengedett legnagyobb beépítettség: 10 %. Zöldfelület céljára a temető területének legalább 40 %-a fenntartandó.”

11. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § (1) A területen csak a bányászati tevékenységhez tartozó épületek és műtárgyak helyezhetők el a bányakapitányság hozzájárulásával.

(2) Telekalakítás esetén a létrejövő új telkek legkisebb méretei: 2000 m2, amennyiben az ingatlanon kizárólag a szénhidrogén kútfej került elhelyezésre, úgy 300 m2 is engedélyezhető.

(3) Megengedett legnagyobb beépítettség: 10 %. Zöldfelület céljára (beépítetlen és burkolatlan telekrész) a telek területének legalább 40 %-a fenntartandó.

(4) Beépítési mód: szabadon álló.

(5) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5 m, torony jellegű építmények esetében 25 m.

12. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Telekalakítás esetén a létrejövő új telkek legkisebb méretei: 5000 m2.

(5) Megengedett legnagyobb beépítettség: 40 %. Zöldfelület céljára (beépítetlen és burkolatlan telekrész) a telek területének legalább 40 %-a fenntartandó.

(6) Beépítési mód: szabadon álló.

(7) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 8 m.”

13. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közutak szabályozási szélességét a szabályozási tervlap tünteti fel. Országos mellékutak esetén legalább; 30 m, helyi gyűjtőutak esetén legalább; 22 m, kiszolgáló utak esetén legalább ; 12 m.”

14. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen a 29. § zöldterületekre vonatkozó előírásai betartandó.”

15. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A területen épület nem helyezhető el.”

16. § (1) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 43. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Nagyfeszültségű elektromos vezetékek mentén történő épület-elhelyezéseknél a vonatkozó jogszabályban előírt védőtávolságok betartandók.

(2) Gázvezetékek mentén a vonatkozó jogszabályban előírt védőtávolságok betartandók.”

(2) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 43. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Nagyüzemi állattartó telep körül a vonatkozó jogszabály szerinti védőtávolságot kell biztosítani.”

17. § (1) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Műemléki környezet területén (3. melléklet) minden építési engedélyezési eljárásba be kell vonni szakhatóságként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt. A belterületi szabályozási terven feltüntetett műemléki környezet e rendelet 2. melléklete szerint módosul.”

(2) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Régészeti lelőhelyekre a vonatkozó jogszabályi előírások betartandók.”

18. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 49. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A helyi védelem alatt álló területek épületek, építmények esetében a vonatkozó jogszabályi8 előírások szerint kell eljárni.”

19. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet „Védett épületek építési engedély-kérelme” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Általános településkép-védelmi előírások”

20. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„51. § (1) A község területén állandó használatra szánt lakókocsi, konténer, és egyéb bódé jellegű építmény nem helyezhető el.

(2) Új, 20 m-nél magasabb műtárgy (mikrohullámú átjátszó torony, szélerőmű, víztorony, stb.) a község belterületén, a kertes mezőgazdasági területen, az országos ökológiai hálózathoz tartozó területen, a Kiemelt jelentőségű Természetmegőrzési Területen (Natura 2000-es) nem helyezhető el.

(3) A tervezési területen minden 15 m-nél magasabb épület, kiálló épület-rész (torony, kémény, antenna, szellőző, stb.), valamint műtárgy építési engedélyezéséhez látványterv készítendő.

(4) A község lakó, vegyes és különleges területein – ahol örökségvédelmi szempontból szigorúbb szabályozás nem történik – csak az adott ingatlanon működő intézmény, vállalkozás reklámozását szolgáló reklámhordozó berendezés helyezhető el, ingatlanonként legfeljebb 3 m 2 reklám-felülettel.

(5) A község közigazgatási területén az épületek külső megjelenésében kerülendők a feltűnő, tájidegen építési elemek. Homlokzatokon (falburkolat, tető) olyan színárnyalatok alkalmazandók, melyek a hagyományos építőanyagokra (cserép, fa, egyéb természetes anyagok) és vakolatokra jellemzőek.

21. § (1) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

22. § Hatályát veszti a Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet

i) 50. §-a,

23. § Ez a rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Babócsa műemlékei

1. M II 4358 Babócsa, Szabadság tér 3 592/2 hrsz

ún.török kút, kis török sírépítményt, türbét utánzó kútház, XVIII. század vége, vagy XIX. század eleje .

2. M III 4357 Babócsa ,Szabadság tér 6-7. 597, 599 hrsz.

Orvosi rendelő és lakások, volt Sommssich kastély, klasszicista, 1820 körül. Középső része a II. Világháborúban elpusztult. Timpanonját az 1960-as években bontották le.

3. M III 4356 Babócsa, Várdomb Várdomb u. 2 hrsz.

Várrom az általános iskola kertjében, középkori. Természetvédelmi terület

4. M III 10577 Babócsa (külterület) Basakert (Nárciszos) 0155 hrsz.

Szt.Egyed és Szt. Miklós templom, valamint török fürdő romjai. Természetvédelmi terület.”

2. melléklet a 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Babócsa műemléki környezetéhez tartozó ingatlanok

Utca, házszám

hrsz.

1. R.k. templom

14

2. park

12

3. Várdomb u. 2.

15/3

4. Várdomb u. 8.

9

5. Várdomb u. 10.

8

6. Várdomb u. 12.

7

7. Várdomb u. 14.

6

8. Várdomb u. 16.

5

9. Várdomb u. 18.

4

10. Várdomb u. 20.

3

11. Várdomb u. 22.

13

12. Várdomb u. 24.

1

13. Rét

24

14. Várdomb u.

586

15. Szabadság t.

581/1

16. Művelődési ház

581/2

17. ABC

593, 594, 595

18. Út

596

19. Szabadság tér 8.

600/2, 600/3, 600/4

20. Szabadság tér 9.

545

21. Kossuth u. 1.

504

22. Kossuth u. 11.

496

23. Kossuth u. 13.

495/2

24. Kossuth u. 15.

495/1

25. Termálfürdő

601/1

26. Várdomb u. 5.

592/1

27. Várdomb u. 7.

591

28. Várdomb u. 9.

590

29. Várdomb u. 11.

589

30. Várdomb u. 13.

588

31. Várdomb u. 15.

587/1.-2.

32. Árok

02/2

33. Külterület

0154

34. Földgázkút

0156

35. Út

03

36. Podoristye szőlőhegy

0162 (északi oldal)

3. melléklet a 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Lf-8 jelű falusias lakóterület módosítása a belterületi szabályozási terven

1. Lf-8 jelű falusias lakóterület módosítása a belterületi szabályozási terven

4. melléklet a 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Babócsa nyilvántartott régészeti lelőhelyei

1

Babócsa Újmajor
KÖH azonosító:19644

8

Babócsa-TSZ fürdő
KÖH azonosító:19635
Hrsz:586,593,592/1,592/2,
601/1

15

Babócsa-Budai hegy I.
KÖH azonosító:22900
Hrsz:37

2

Babócsa
KÖH azonosító:19645

9

Babócsa-Faluvégi temető
KÖH azonosító:19636
Hrsz:2807,808,809,074/23,
073

16

Babócsa-Budai hegy II.
KÖH azonosító:19643
Hrsz:37

3

Babócsa-Nárciszos
KÖH azonosító:19630
Hrsz:0154, 0155

10

Babócsa-33-as-domb
KÖH azonosító:19637
Hrsz:08/2,01717,0172/2

15

Babócsa-Budai hegy II.
KÖH azonosító:19643
Hrsz:37

4

Babócsa-Vár
KÖH azonosító:19631
Hrsz:2

11

Babócsa-Basakerttel szemben
KÖH azonosító:19638

17

Babócsa-Budai hegy III.
KÖH azonosító:22922
Hrsz:37

5

Babócsa-Templom-domb
KÖH azonosító:19632
Hrsz:2,02/2,586,08/2

12

Babócsa-Gáztelep
KÖH azonosító:19639

18

Babócsa-Budai hegy IV.
KÖH azonosító:22923
Hrsz:37

6

Babócsa-Lénárt kert
KÖH azonosító:19633
Hrsz:24,25,26,27,28,29,33

13

Babócsa-Merész szőlő
KÖH azonosító:19640
Hrsz:154

19

Babócsa-Budai domb
KÖH azonosító:19642
Hrsz:032/4,032/5,032/1

7

Babócsa-Zrínyi utca
KÖH azonosító:19634
Hrsz:068/1,310,311,312, 313,
314,315,316,317,396/1,396/6,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,

14

Babócsa-Szabadság tér 3.
KÖH azonosító:19641