Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.23.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Hatályos: 2014. 03. 14- 2015. 02. 28Egységes szerkezetbenBabócsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló – többször módosított - 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1), (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdése, 50. §-ának (3) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: [1]I. FEJEZET


Általános rendelkezések


A rendelet célja


A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti keretei, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.


A rendelet hatálya


   1.  §


(1) A rendelet hatályára vonatkozóan az Szt. 3. §-a az irányadó.


(2)[2]


  


Eljárási rendelkezések


2.   §


(1) [3] Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása és a szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket a Babócsai Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: közös hivatal) lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni.


(2)[4]


(3) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.


(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmét a „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről” szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.


(5) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.


3. §


(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.


(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

- az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a) c) h) pontjában szereplő adatait,

- az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.


A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.


(3)  A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10. § (2)-(3) bekezdése az irányadó.


(4) A jövedelem számításakor figyelmen kívül hagyandó jövedelemre vonatkozóan az Szt.  

     10.§ (4) bekezdése az irányadó.


(5) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.


(6) [5] Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a közös hivatal nyilvántartásában fellelhetők,  valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.


(7) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás esetén az eljárás során a végzési

     döntési formába tartozó hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza. 4. §


(1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból történik. A házipénztárból történő döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.


(2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja.5. §


(1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.


(2)[6] Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a közös hivatal már bármely ügyben – a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül - vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető.  6. §[7] [8]


Az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.7. §

  

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006.(III.27.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.
8. §


A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – az ellátás megállapítását követően naptári évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni kell, ennek tényét – azaz a továbbfolyósíthatóságot – az ügyiratban rögzíteni kell.9. §


A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


10. §


A képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja.II. FEJEZET


Szociális ellátások


Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások


11. §[9]
Aktív korúak ellátása11/A. § [10] [11] Rendszeres szociális segély


12. §


(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyek körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására az Szt. 37 – 37/C §-ban foglaltak az irányadók.


(2) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy is rendszeres szociális segélyre jogosult, aki:

    folyamatos pszichiátriai kezelés alatt áll (orvosi szakvélemény alapján).


(3)[12] A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátása megállapításának, folyósításának feltételeként a közös hivatallal és a települési önkormányzat által kijelölt Drávamenti Óvodák, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: családsegítő szolgálat) köteles együttműködni.
  Az együttműködés eljárási szabályai


13. §


(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre köteles.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

 • az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vételre
 • beilleszkedést segítő programról való írásbeli megállapodás megkötésére
 • a programban foglaltak teljesítésére


(2) Az együttműködésre kijelölt szerv: családsegítő szolgálat.


(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak elátására jogosult személy köteles:

- a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél, nyilvántartásba vétel céljából (kivéve a rendszeres szociális segélyre egészségkárosodott jogcímen jogosultakat),

- együttműködni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő program elkészatésében,

- a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a megállapodást megkötni,

- köteles a folyamatos kapcsolattartásra az együttműködésre kijelölt szervnél, és a megállapodásban foglalt időközönként az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni (legalább 3 havonta).


(4) A csalásgítő szolgálat a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés keretében:

a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján – a szervnél történő megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az Szt. 37/D.§. (2) bekezdése szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,

c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt,

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres segélyre jogosult személy bevonásával – módosítja a programot,

f) jelzi a körjegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,

g) a (4) bekezdés e.) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a körjegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,

h) az előírt határidők (15 nap, 60 nap) be nem tartása, megjelenés elmulasztása esetén írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztás okának igazolására.

A mulasztás abban az esetben igazolható, ha az ellátott önhibáján kívüli okból mulaszt, ez esetben a határnaptól számított 8 napon belül lehet előterjeszteni az igazolási kérelmet. Amennyiben a mulasztás akadályoztatás miatt történik, az előterjesztés benyújtására lehetőséget adó 8 nap az akadály megszűnésének napjától kezdődik.

Az igazolás elfogadható dokumentumai:

 • orvosi igazolás: ambuláns lap, kórházi zárójelentés,
 • hatósági igazolás,
 • állampolgári kötelezettség teljesítése (pl. bírósági idézés),
 • halotti anyakönyvi kivonat.

A személyes találkozásokra szóló értesítést a találkozást megelőzően 5 nappal korábban kell kézbesíteni.

i) vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az előírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget tesz-e,

j) elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket,

k) az igazolási kérelem elutasítását követő 5 napon belül a mulasztásról értesíti a jegyzőt. A jegyző 5 napon belül írásban tájékoztatja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztásról, illetve az ismételt mulasztás következményeiről.


(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy beilleszkedését segítő program a következőkre terjed ki:

            a) csoportos készségfejlesztő tréningek,

            b) önsegítő, probléma feltáró csoportfoglalkozások,

            c) alláskereső klubfoglalkozások,

            d) egyéni tanácsadások (életmódformáló, munkavállalási, szociális, mentális

     képességek fejlesztése)

e) együttműködés az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés

     megszerzésében.
Az együttműködési kötelezettség megszegése  


 14. §


 Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:

 • aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő

elmulasztása,

 • megjelenési kötelezettség elmulasztása,
 • képzésen való részvétel elmulasztása,
 • előírt programban való részvétel elmulasztása.
Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményei


15. §


Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan az együttműködésre kijelölt szervnél két éven belül ismételten megszegi, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg kell szüntetni.
16. §[13] [14]Önkormányzati segély[15]


17. §[16]


 1. Önkormányzati segély a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg, feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén a 150%-át nem haladja meg.


 1. Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben – egyedi mérlegelés alapján – önkormányzati segély állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén a 300%-át nem haladja meg.


 1. Az önkormányzati segély nyújtható alkalmanként, vagy – legfeljebb a rendkívüli élethelyzet megszűnéséig – havi rendszerességgel.


 1. Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelem mellé - a jogosultsági feltételek igazolásaként – betegség esetén a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást, gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi igazolást, várandós anya részére nyújtott segély esetén a terhesgondozásról szóló igazolást, elemi kár esetén a helyreállítás költségéről készített kimutatást kell csatolni.18. §[17]


 1. Az önkormányzati segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 1 000 Ft-nál, legmagasabb összege nem haladhatja meg a 10 000 Ft-ot.


 1. Az önkormányzati segély egyszeri összege a 17. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a 50 000 Ft-ot nem haladhatja meg.


 1. Ugyanazon család egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal részesülhet önkormányzati segélyben.


 1. Amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltételezhető, hogy a készpénzben megállapított önkormányzati segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, akkor azt a házi gondozó, vagy a családsegítő szolgálat részére kell kifizetni. A házi gondozó, illetve a családsegítő szolgálat családgondozója a felvett készpénz összegének felhasználásáról 15 napon belül köteles elszámolni.


 1. [18] Az önkormányzati segélyt megállapító határozatban, 5 napon belüli, utólagos elszámolási kötelezettség állapítható meg a segélyezett számára.


 1. [19] Amennyiben a segélyezett elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a további segélyezésből – kötelezettségének teljesítéséig – kizárható.19. §


(1)[20] Az önkormányzati segély megállapítása előtt indokolt esetben környezettanulmányt kell készíteni. Indokolt esetnek minősül, ha a rendkívüli méltánylást igénylő eset megítélése során a kérelmező lakhatási körülményeinek részletes ismerete szükséges. 


(2) Sürgős szükség esetén, - ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget - a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható.20. §[21] (1) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a közös hivatalban lehet benyújtani.


 (2) Az önkormányzati segély megállapításával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
21. §[22]

  

 A 17. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl önkormányzati segélyben részesíthető – a temetést követő 60 napon belül - az a személy, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén 150 %-át nem haladja meg.22. §[23]


A 21. §-ban meghatározott esetben az önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, 16 750 Ft-nál, legfeljebb a becsatolt temetési számla szerinti összeg lehet.23. §[24]


A 21. §-ban meghatározott esetben a kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről- a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kéri az önkormányzati segélyt, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi jövedelemigazolásait.Köztemetés[25]


24. §[26]Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül:

a) vagyonnal nem rendelkezik,

b) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.Természetben nyújtott szociális ellátások


Közgyógyellátás


 25. §


(1) Méltányosságból, kérelemre, egyedi elbírálás alapján annak a személynek is megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultsága, aki szociálisan rászorult, és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, akinél az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, egyedül élő esetén 250%-át,

továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.


(2)[27] A közgyógyellátás  iránti  iránti kérelmet a  63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 9.számú melléklet szerinti formanyomtatványon a közös hivatalban kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 35.§-ban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat.


(3)[28] A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.III. FEJEZET [29]
IV. FEJEZET 

  

Záró rendelkezések


45. §


  

(1) E rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben, illetve a jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2008.(VII.1.) rendelete, valamint az azt módosító 16/2008(IX.19.), 17/2008.(X.1.), 5/2009.(II.27.), 2/2010.(III.5.), 7/2010.(IV.29.), 14/2010.(X.15.) önkormányzati rendeletek.Babócsa, 2011. március 22.
                           Jungné Kovács Piroska sk.                                 Tulok Mónika sk.

                                    polgármester                                                   körjegyző 


A rendelet hirdető táblára helyezve:


Babócsa, 2011. március 23.                                                                                   Tulok Mónika sk.

                                                                                       körjegyző
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.


Babócsa, 2014. március 14.                                                                                                  Tulok Mónika

                                                                                                       jegyző


1. melléklet az 5/2011.(III.23.) önkormányzati rendelethez[30] [31] [32]


[1]

Módosította: 4/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. március 12.

[2]

Hatályon kívül helyezte: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 1-től.


[3]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[5]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.


[6]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[7]

Módosította: 14/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. augusztus 1-től.

[8]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.


[9]

Hatályon kívül helyezte: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[10]

Kiegészítette: 4/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos:  2012. március 12-től.

[11]

Hatályon kívül helyezte: 14/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelet  3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. augusztus 1-től.

[12]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.


[13]

Módosította: 4/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2012- március 12-től.

[14]

Hatályon kívül helyezte: 14/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelet  3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. augusztus 1-től.

[15]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[16]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.


[17]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[18]

Kiegészítette: 4/2014.(III.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. március 14-től.

[19]

Kiegészítette: 4/2014.(III.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. március 14-től.

[20]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[21]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[22]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[23]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[24]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[25]

Kiegészítette: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[26]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[27]

Módosította: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[28]

Kiegészítette: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[29]

Hatályon kívül helyezte: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 1-től.


[30]

Módosította: 4/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2012. március 12-től.

[31]

Módosította: 3/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. március 19-től.

[32]

Hatályon kívül helyezte: 13/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 1-től.