Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2012. 10. 15- 2012. 10. 16

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2012.10.15.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet a következő „Lf-9 jelű falusias lakóterületek szabályozása” címmel egészül ki:

Lf-9 jelű falusias lakóterületek szabályozása

2. § A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet „Lf-8 jelű falusias lakóterületek szabályozása” alcíme a következő 15/B. §-sal egészül ki:

„15/B. § (1) A területen a 9. § Lf-1 övezetre vonatkozó szabályozás (1), (2), (6) és (7) pontja betartandó.

(2) Beépítési mód: oldalhatáron álló, de a 20 méternél szélesebb telek szabadonállóan is beépíthető.

(3) Új építés vagy bővítés esetén megengedett legnagyobb építmény-magasság: 5,0 m.

(4) Telekalakítás esetén a létrejövő új telkek legkisebb méretei:

a) szélesség: 16 m

b) mélység: 20 m

c) terület: 900 m2

d) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 %, de legfeljebb 800 m2. Zöldfelület céljára (beépítetlen és burkolatlan telekrész) a telek területének legalább 40 %-a fenntartandó.”

3. § (1) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 1. függelékkel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2012. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi védelemben részesülő létesítmények

HRSZ

MEGNEVEZÉS

CÍM

KATEGÓRIA

1

34

Kereszt

Temető

teljes objektum

2

0172/2

Kereszt

Komlósdi elágazás

teljes objektum

3

33

Kereszt

Rákóczi u. 19. előtt

teljes objektum

4

431

Kereszt

Kossuth u. 121.

teljes objektum

5

580

Kereszt

Szabadság tér

teljes objektum

6

33

Szent József szobor

Rákóczi u.

teljes objektum

7

34

Nep. Szt. János szobor

R.k. templomkert

teljes objektum

8

34

Szt. László szobor

R.k. templomkert

teljes objektum

9

581/1

Hősi emlékmű

Szabadság tér

teljes objektum

10

547

Idősek klubja

Béke u. 3.

utcai homlokzat

11

504

Vendéglő

Kossuth u. 1.

utcai homlokzatok

12

494

Lakóház

Kossuth u. 17.

utcai homlokzat

13

483

Lakóház

Kossuth u. 19.

utcai homlokzat

14

535/2

Takarékszövetkezet

Kossuth u. 4.

utcai homlokzat

15

766

Lakóház

Kossuth u. 104.

utcai homlokzat

16

333

Lakóház

Rákóczi u. 4.

ép.tömeg, homlokzatok

17

329

Polgármesteri hivatal

Rákóczi u. 12.

ép.tömeg, homlokzatok

18

14

Római katolikus templom

Várdomb u.

teljes külső és belső

19

1

Múzeum (volt Prinke-kastély)

Várdomb u. 24.

ép.tömeg, homlokzatok

20

335

Gyógyszertár

Zrínyi u. 1.

utcai homlokzat

21

491

Lakóház

Zrínyi u. 16.

ép.tömeg, utcai homlokzat

22

419/3

Vasútállomás

ép.tömeg, homlokzatok

23

34

Ravatalozó

Temető

ép.tömeg, homlokzatok

2. melléklet a 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

1. A Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

„2. Lf-9 jelű falusias lakóterület módosítása a belterületi szabályozási terven

3. melléklet a 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Hivatkozott jogszabályok jegyzéke

Hivatkozási szám

Jogszabály címe

Jogszabály száma

1

Országos Tűzvédelmi Szabályzat

28/2011.(IX.6.)BM rendelet

2

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

27/2008.(XII.3.)KvVM-EüM rendelet

3

a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

4/2004.(IV.7.)KvVM-ESZCSM-FVM

4

a villamosmű biztonsági övezetéről

122/2004.(X.15.) GKM rendelet

5

a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

306/2010(XII.23.) Korm. rendelet

6

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági szabályzata közzétételéről

79/2005.(X.11.) GKM rendelet

7

A kulturális örökség védelméről

2001. évi LXIV. törvény 8-10. §

8

az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki
dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
193/2009.(IX.15.) Korm. rendelet