Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 15- 2021. 03. 07

Egységes szerkezetben


Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.I.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke


3. §[1] [2]


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését


 312 360 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

    354 113 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

  41 753 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

 • a működési célú bevételt                                                    314 551 e Ft-ban

ebből:

 • finanszírozási célú pénzügyi műveletek                           0 e Ft-ban 
 • előző évi pénzmaradványt                                        39 562 e Ft-ban
 • vállalkozási maradványt                                                   0 e Ft-ban          


 • a működési célú kiadásokat                                                347 877 e Ft-ban

ebből:

 • a személyi juttatások kiadásai                                141 718 e Ft-ban         
 • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                              
 • szociális hozzájárulási adót                                       34 293 e Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                                103 913 e Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                               46 085 e Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadásokat                              10 313 e Ft-ban
 • az általános tartalékot                                                11 555 e Ft-ban
 • a céltartalékot                                                                   0 e Ft-ban


 • a felhalmozási célú bevételt                                                     6 236 e Ft-ban

ebből:

 • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                          0 e Ft-ban
 • előző évi pénzmaradványt                                           2 191 e Ft-ban
 • vállalkozási maradványt                                                     0 e Ft-ban        

                                                                                     

 • a felhalmozási célú kiadást                                                      6 236 e Ft-ban

ebből:

 • intézményi beruházások összegét                                6 236 e Ft-ban
 • felújítások összegét                                                            0 e Ft-ban
 • kormányzati beruházások összegét                                    0 e Ft-ban
 • lakástámogatás összegét                                                     0 e Ft-ban
 • lakásépítés összegét                                                            0 e Ft-ban
 • egyéb felhalmozási kiadások összegét                               0 e Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti bontását a 6. mellékletben mutatja be.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4.  melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(7) A képviselő-testület a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


(8)  A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 12.  melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.A bevételi többlet kezelése


5. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.A költségvetési hiány finanszírozása


6. §


(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt  működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


Általános és céltartalék


7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


0 ezer Ft összegben


      e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(2) [3] [4]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


                                               11 555 ezer Ft összegben állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17.  melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. §


A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások


10. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 19.  melléklete tartalmazza.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.12. §


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


13. §


(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő  Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal.


(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján -  a költségvetési szervként működő Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal.


14. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


15. §(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.


(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.


(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.


(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. §


(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


17. §


(1) A képviselő-testület a polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 500 000 Ft-ban állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
Támogatási szerződés


18. §


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő-testület négy évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti  a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.19. §


A nettó 10 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.20. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.21. §


A Környezetvédelmi Alap bevételeit az ivóvízminőség-javítás biztosításához kell felhasználni.Szolgáltatási szerződés


22. §


Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(3) A szerződéskötés feltétele, hogy


a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:


 a) az ellátandó feladatot,

 b) a díjazás mértékét,

       c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


   

Önkormányzati biztos kirendelése


23. §


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


 (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.Készpénzben történő kifizetések


24. §


Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

 1. készpénzfizetési számlák,
 2. vásárlási előleg,
 3. munkavállalók illetmény előlege,
 4. munkavállalók utazási költségtérítése,
 5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
 6. közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
 7. pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.
Záró és egyéb rendelkezések


25. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.                                                                                         

                      Jungné Kovács Piroska                                        Tulok Mónika

     polgármester                                                    jegyző   

Kihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2013. március 14.

                                                         
                                                                                               Tulok Mónika

                                                                                                      jegyző
1. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez


Címrend


Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal

Babócsa és Mikrotérsége Alapszolgáltatási Központ

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Babócsai Óvoda

Művelődési Központ

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása

Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Közvilágítás

Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások

FogászatCsalád- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Aktív korúak ellátása

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Sport

FürdőKöztemető fenntartás és működtetés2. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez[5]
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa


e Ft

Működési cél

összege.e.i

mód.e.i


39 426

39 562Felhalmozási cél

összege.e.i

mód.e.i


2 327

2 191


3. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethezA költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
e Ft


Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

0

0


Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

0

0
4. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez [6] [7]

e Ft

A helyi önkormányzat bevételei

e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

348 098

308 315

1. Kapott támogatás

197 782

156 358

központi költségvetéstől kapott támogatás

197 782

156 358

irányító szervtől kapott támogatás2. Működési célú támogatásértékű bevétel

87 125

87 406

elkülönített állami pénzalapból

57 759

57 759

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

7 500

7 267

helyi önkormányzattól

21 866

22 380

nemzetiségi önkormányzattóltöbbcélú kistérségi társulástóljogi személyiségű társulástóltérségi fejlesztési tanácstóleurópai uniós forrásbólfejezeti kezelésű előirányzatbólközponti költségvetésből3. Közhatalmi bevételek

30 521

30 521

adók

30 521

30 521

illetékekjárulékokhozzájárulásokbírságokdíjakegyéb fizetési kötelezettségek4. Intézményi működési bevétel

32 670

34 030

áru és készletértékesítésnyújtott szolgáltatások ellenértéke

100

100

bérleti díj bevételek

500

750

intézményi ellátási díjak

32 070

33 180

alkalmazottak térítéseáltalános forgalmi adó bevételekhozam és kamatbevételek5. Működési célú átvett pénzeszköz6. Előző évi működési célú maradvány átvétele


II. Felhalmozási

3 909

4 045

1. Felhalmozási bevételektárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésepénzügyi befektetések bevételei2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

3 909

4 045

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele


III. Kölcsönök1. Működési célú kölcsönökkapott kölcsönöknyújtott kölcsön visszatérülése2. Felhalmozási célú kölcsönökkapott kölcsönöknyújtott kölcsön visszatérüléseBEVÉTELEK ÖSSZESEN:

352 007

312 360
IV. Előző évi pénzmaradvány

41 753

41 753

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

39 426

39 562

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

2 327

2 191

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)működési célúfelhalmozási célúVI. Aktív pénzügyi műveletekFüggő bevételekBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

393 760

354 113


5. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez[8] [9]


A helyi önkormányzat kiadásai


e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


380 066

336 322


Személyi juttatások

159 133

141 718


Munkaadót terhelő járulékok
Szociális hozzájárulási adó

35 944

34 293


Dologi kiadások

128 841

103 913


Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 085

46 085


Egyéb működéi célú kiadások

10 063

10 313

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


6 236

6 236


Intézményi beruházások

6 236

6 236


Felújítások
Kormányzati beruházások
Lakástámogatás
Lakásépítés
Egyéb felhalmozási kiadásokKÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
Felhalmozási célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztéseTARTALÉKOK

Általános tartalék

7 458

11 555


Céltartalék
Működési célú
Felhalmozási célúKIADÁSOK ÖSSZESEN:

393 760

354 113

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)működési célú
felhalmozási célú
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
Függő kiadás
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

393 760

354 113
6. melléklet a(z)2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez [10] [11]

A 2013. évi bevételből                                                                     e Ft

A helyi önkormányzat bevételeikötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatok


e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

I. Működési bevételek

348 098

308 315

263 309

236 377

84 789

71 9381. Kapott támogatás

197 782

156 358

192 564

152 445

5 218

3 913központi költségvetéstől kapott támogatás

197 782

156 358

192 564

152 445

5 218

3 913irányító szervtől kapott támogatás

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

87 125

87 406

29 366

29 647

57 759

57 759elkülönített állami pénzalapból

57 759

57 75957 759

57 759társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

7 500

7 267

7 500

7 267

helyi önkormányzattól

21 866

22 380

21 866

22 380

nemzetiségi önkormányzattól

többcélú kistérségi társulástól

jogi személyiségű társulástól

térségi fejlesztési tanácstól

európai uniós forrásból

fejezeti kezelésű előirányzatból

központi költségvetésből

3. Közhatalmi bevételek

30 521

30 521

8 809

20 605

21 712

9 916adók

30 521

30 521

8 809

20 605

21 712

9 916illetékek

járulékok

hozzájárulások

bírságok

díjak

egyéb fizetési kötelezettségek

4. Intézményi működési bevétel

32 670

34 030

32 570

33 680

100

350áru és készletértékesítés

nyújtott szolgáltatások ellenértéke

100

100100

100bérleti díj bevételek

500

750

500

500


250intézményi ellátási díjak

32 070

33 180

32 070

33 180

alkalmazottak térítése

általános forgalmi adó bevételek

hozam és kamatbevételek


5. Működési célú átvett pénzeszköz

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási

3 909

4 045


136

3 909

3 9091. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

3 909

4 045


136

3 909

3 9093. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele


III. Kölcsönök

1. Működési célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök

kapott kölcsönök

nyújtott kölcsön visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

352 007

312 360

263 309

236 513

88 698

75 847
IV. Előző évi pénzmaradvány

41 753

41 753

40 526

40 526

1 227

1 2271. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

39 426

39 562

39 426

39 562

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

2 327

2 191

1 100

964

1 227

1 227V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

VI. Aktív pénzügyi műveletek

Függő bevétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

393 760

354 113

303 835

277 039

89 925

77 074A helyi önkormányzat kiadásaiA 2013. évi kiadásból


kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási) feladatoke.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

380 066

336 322

296 377

265 484

83 689

70 838
Személyi juttatások

159 133

141 718

106 750

99 651

52 383

42 067
Munkaadót terhelő járulékok


Szociális hozzájárulási adó

35 944

34 293

27 531

28 665

8 413

5 628
Dologi kiadások

128 841

103 913

108 330

83 402

20 511

20 511
Ellátottak pénzbeli jutattásai

46 085

46 085

45 303

45 303

782

782
Egyéb működéi célú kiadások

10 063

10 313

8 463

8 463

1 600

1 850
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6 236

6 2366 236

6 236
Intézményi beruházások

6 236

6 2366 236

6 236
Felújítások


Kormányzati beruházások


Lakástámogatás


Lakásépítés


Egyéb felhalmozási kiadások


KÖLCSÖNÖK


Működési célú kölcsönök


Kölcsön nyújtása


Kölcsön törlesztése


Felhalmozási célú kölcsönök


Kölcsön nyújtása


Kölcsön törlesztése


TARTALÉKOK

7 458

11 555

7 458

11 555


Általános tartalék

7 458

11 555

7 458

11 555


Céltartalék


Működési célú


Felhalmozási célú


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

393 760

354 113

303 835

277 039

89 925

77 074
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)


működési célú


felhalmozási célú


PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK


Függő kiadás


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

393 760

354 113

303 835

277 039

89 925

77 0747. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonkénte Ft


feladat megnevezése

előirányzat összege


Hűtő temető

1 100


kapu

4 296


Bozótvágó

840

Összesen

6 2368. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft


felújítási cél megnevezése

előirányzat összege


0

0


9. melléklet a(z)2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethezLakosságnak juttatott támogatások
e Ft

támogatás

 összeg


0

szociális, rászorultsági ellátás

 összeg


0
10. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethezEU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2013e Ft


EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

0

2014

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

0

2015

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

0


11. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez [12] [13]

Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK


e Ft
e.e.i

mód.e.iMŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

38 459

39 291Kapott támogatás

37 929

38 761Irányító szervtől kapott támogatás

37 929

38 761Működési célú támogatásértékű bevétel

Helyi önkormányzattól

Intézményi működési bevétel

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)

Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök értékesítése

KÖLCSÖNÖK

Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szocális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadásoke.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.

e.e.i

mód.e.i
Igazgatási tevékenység

24 235

25 7885 742

6 000

8 482

8 614
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások


FelújításokEgyéb felhalmozási kiadások
Függő kiadás

KÖLCSÖNÖK

Műkődési célú


Felhalmozási célúTARTALÉKOK


Általános tartalék


Céltartalék


működési célú


felhalmozási célú

12. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez [14] [15]

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

Babócsa és Mikrotérsége Alapszolgáltatási Központ
BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

96 692

71 029

Kapott támogatás

70 032

43 259

Irányító szervtől kapott támogatás

70 032

43 259

Működési célú támogatásértékű bevételHelyi önkormányzattólIntézményi működési bevétel

25 139

26 249

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke

25 139

26 249

Függő bevételFELHALMOZÁSI BEVÉTELEKTárgyi eszközök értékesítéseKIADÁSOKMŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szocális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadásoke.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód. e.i.

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i
Feladatellátás

43 213

31 00211 581

11 794

41 898

28 233
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások


Felújítások


Egyéb felhalmozási kiadásokFüggő kiadás
KÖLCSÖNÖK

Működési célú


Felhalmozási célú

Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK


Általános tartalék


Céltartalék


működési célú


felhalmozási célú
13. melléklet a(z)2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez [16] [17]

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai
Babócsai Óvoda

e Ft

BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

33 341

28 060

Kapott támogatás

33 341

28 060

Irányító szervtől kapott támogatásMűködési célú támogatásértékű bevételHelyi önkormányzattólIntézményi működési bevételNyújtott szolgáltatás ellenértékeBérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)FELHALMOZÁSI BEVÉTELEKTárgyi eszközök értékesítéseKIADÁSOKMŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szocális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadásoke.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód. e.i.

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i
Feladatellátás

21 446

15 2325 506

3 370

6 389

9 458
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások


Felújítások


Egyéb felhalmozási kiadásokFüggő kiadás
KÖLCSÖNÖK

Műkődési célú


Felhalmozási célú

Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK


Általános tartalék


Céltartalék


működési célú


felhalmozási célúAz önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai
Művelődési Központ

e Ft

BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

7 637

7 861

Kapott támogatás

7 137

7 361

Irányító szervtől kapott támogatás

7 137

7 361

Működési célú támogatásértékű bevételHelyi önkormányzattólIntézményi működési bevétel

500

500

Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)

500

500

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEKTárgyi eszközök értékesítéseKIADÁSOKMŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadásoke.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód. e.i. 

e.e.i

mód.e.i

e.e.i

mód.e.i
Feladatellátás

3 209

3 278837

856

3 591

3 727
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások

Felújítások


Egyéb felhalmozási kiadásokFüggő kiadás
KÖLCSÖNÖK

Működési célú


Felhalmozási célú

Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK


Általános tartalék


Céltartalék


működési célú


felhalmozási célú

14. melléklet a(z)2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethezA költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma
Költségvetési szerv

Létszám (fő)Közös Hivatal

12önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

32önállóan működő költségvetési szerv

13Összesen:

57Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

1515. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethezA közfoglalkoztatottak létszáma
Létszám (fő)

Közfoglalkoztatás

44

Összesen:

44


16. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethezAz adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegee Ft


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege


Összesen:
0

17. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya


e Ft

 Saját bevételek

2013

a helyi adóból származó bevétel,

28 128

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,


az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,


a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,


bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint


a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.


Összesen:

28 128

Adósságot keletkeztető ügyletek

2013

2014

2015

2016

2017hitel, kölcsön


értékpapír


váltó


 pénzügyi lízing


adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével


legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,


külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.


Összesen:

18. melléklet a(z)2/2013(III.14.) önkormányzati rendelethez [18] [19]
BEVÉTELEKKIADÁSOK


e Ft


MegnevezésMegnevezés
 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

e.e.i

mód.e.i

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

e.e.i

mód.e.i


Pénzforgalmi bevételek

352 007

312 360

Pénzforgalmi kiadások

386 302

342 558


Működési célú

348 098

308 315

Működési célú

380 066

336 322


Kapott támogatás

197 782

156 358

Személyi jellegű kiadások

159 133

141 718


Működési célú támogatásértékű bevétel

87 125

87 406

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 944

34 293


Közhatalmi bevételek

30 521

30 521

Dologi kiadások

128 841

103 913


Intézményi működési bevétel

32 670

34 030

Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 085

46 085


Működési célú átvett  pénzeszközEgyéb működési célú kiadások

10 063

10 313


Előző évi működési célú pénzmaradvány átvételeFelhalmozási célú

3 909

4 045

 Felhalmozási célú

6 236

6 236


Felhalmozási bevételekIntézményi beruházások

6 236

6 236


Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéseFelújítások
Pénzügyi befektetések bevételeiKormányzati beruházások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

3 909

4 045

Lakástámogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközLakásépítés
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvételeEgyéb felhalmozási kiadásokPénzforgalmi nélküli kiadásokMűködési célú tartalékokÁltalános tartalék

7 458

11 555

CéltartalékokFelhalmozási célú tartalékokFejlesztési céltartalékKÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYMűködési hiányFelhalmozási hiányFINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKMűködési célú hiteltörlesztésFelhalmozási célú hiteltörlesztés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

352 007

312 360

KIADÁSOK ÖSSZESEN

393 760

354 113

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

41 753

41 753

Működési hiány

39 426

39 562

Felhalmozási hiány

2 327

2 191

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJABelső forrásból

41 753

41 753

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

39 426

39 562

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

2 327

2 191

Külső forrásból Működési célú hitelfelvételFelhalmozási célú hitelfelvételFüggő bevételFüggő kiadás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

393 760

354 113

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

393 760

354 113


Működési célú bevételek összesen

387 524

347 877

Működési célú kiadások összesen

387 524

347 877


Felhalmozási célú bevételek összesen

6 236

6 236

Felhalmozási célú kiadások összesen

6 236

6 236
19. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ftcél megnevezése

összeg
0

20. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft


2013

2014

2015

2016

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

21. melléklet a(z) 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft


jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

 MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 266

5 266

5 266

5 266

5 266

5 266

5 266

5 266

5 266

5 266

5 266

5 265

63 191

TÁMOGATÁSOK

23 742

23 742

23 742

23 742

23 742

23 742

23 742

23 742

23 742

23 742

23 742

23 745

284 907

 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK3 909


3 909

TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

0

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

0

 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 484

41 753

ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

0

 KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

0

 HITELEK


KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

31 672

31 672

31 672

31 672

31 672

31 672

31 672

31 672

31 672

31 672

31 672

31 674

380 066

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
6 236

6 236

KÖLCSÖNÖK Hitelek


22. melléklet a(z)2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethezKözvetett támogatások
e Ft


Támogatás megnevezése
Összeg


ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0


lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0


helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0


helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0


egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0


[1] Módosította: 7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 1§- a. Hatályos: 2013. szeptember 12-től.

[2] Módosította: 9/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet 1§- a. Hatályos: 2013. november 21-től.

[3] Módosította: 7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 2§- a. Hatályos: 2013. szeptember 12-től.

[4] Módosította: 9/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2 §- a. Hatályos: 2013.november 21-től.

[5] Módosította: 7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3§- a.  Hatályos: 2013. szeptember 12-től.

[6] Módosította: 7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. szeptember 12-től.

[7] Módosította: 9/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. november 21-től.

[8] Módosította: 7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. szeptember 12-től.

[9] Módosította: 9/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. november 21-től.

[10] Módosította: 7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. szeptember 12-től.

[11] Módosította: 9/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. november 21-től.

[12] Módosította: 7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. szeptember 12-től.

[13] Módosította: 9/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. november 21-től.


[14] Módosította: 7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. szeptember 12-től.

[15] Módosította: 9/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. november 21-től.

[16] Módosította: 7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. szeptember 12-től.

[17] Módosította: 9/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. november 21-től.

[18] Módosította: 7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. szeptember 12-től.

[19] Módosította: 9/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3 §- a. Hatályos: 2013. november 21-től.