Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2017. 02. 15

Babócsa Község Önkormányzat Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az egészségügyi alapellátásokról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Babócsa község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


2. Az alapellátás körzetei


2. §


Babócsa község közigazgatási területe egy felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetet alkot.


A területi ellátási kötelezettség kiterjed Rinyaújnép és Somogyaracs községek közigazgatási területére is.


A körzet székhelye: 7584. Babócsa, Rákóczi u. 20.


3. §


Babócsa község közigazgatási területe két védőnői körzetet alkot.


I. számú Védőnői Szolgálat a területi ellátási kötelezettség kiterjed Babócsa községben Akácfa utca, Ady utca, Jókai tér, Görbe utca, Hársfa utca, Kossuth utca páratlan oldala, Rákóczi utca páratlan oldala, Zrínyi utca, Pacsirta utca 15. számtól felfele, valamint Bolhó község közigazgatási területe.


II. számú Védőnői Szolgálat a területi ellátási kötelezettség kiterjed Babócsa községben Béke utca, Dózsa utca, Fürdő utca, József utca, Kossuth utca páros oldala, Rákóczi utca páros oldala, Mező utca, Pacsirta utca 15. számig, Petőfi utca, Rét utca, Sallai utca, Sport utca, Szabadság tér, Vasút sor, Várdomb utca, valamint Rinyaújnép és Somogyaracs községek közigazgatási területe.


A körzetek székelye: 7584. Babócsa Rákóczi u. 20.


4. §


Babócsa község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.


A területi ellátási kötelezettség kiterjed Bolhó, Heresznye (50%), Rinyaújnép és Somogyaracs községek közigazgatási területére is.


A körzet székhelye: 7584. Babócsa, Rákóczi u. 20.

A körzet telephelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72.


A fogorvosi alapellátást az önkormányzat a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosítja.


5. §


A alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet működési területe: Barcs város, Babócsa, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási Heresznye, Istvándi, Kastélyosdombó, Kálmáncsa, Komlósd, Lakócsa, Péterhida, Potony, Rinyaújnép, Rinyaújlak, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár községek közigazgatási területe.


Az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyelet székhelye:

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 135.


Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat a résztulajdonában lévő Drávamenti Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. útján látja el.


6. §


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll.


Az ellátás kiterjed:

Drávamenti Óvodák, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat


Az ellátás székhelye: 7988 Darány, Rákóczi u. 17.

Az ellátás telephelye: 7584 Babócsa, Zrínyi. u. 5.


3. Záró rendelkezések


7. §Jelen rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba. Hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 11/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet.


Babócsa, 2017. február 13.     Péter István  sk.                                                                 Tulok Mónika sk.

    polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2017. február 14.

                                                                                                         Tulok Mónika sk.

                                                                                                               jegyző