Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003.(IX.12.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 15- 2017. 10. 14
Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:


1. §


(1) Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003.(IX.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Új épület építése, bővítése és funkcióváltása esetén, a szükséges parkoló igényt az OTÉK előírásai szerint, telken belül kell biztosítani.”


(2) A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A község közigazgatási területén huzamos emberi tartózkodásra szolgáló lakókocsi, konténer, és egyéb bódé jellegű építmény nem helyezhető el.”


2. §


(1) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Oldalhatáros beépítési mód esetén, a 20 méternél szélesebb telek szabadonállóan is beépíthető.”


(2) A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Hátsókert mélysége 40 m-nél mélyebb telek esetén legalább 6 m, ennél rövidebb telekmélység esetén 1 méterig csökkenthető, amennyiben az érintett homlokzaton nyílászáró nem kerül elhelyezésre.”3. §


A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlan-nyilvántartás szerint építési teleknek minősülő, az adott övezeti előírásoknál szűkebb paraméterekkel rendelkező, kialakult telken álló épület is szükség esetén felújítható, korszerűsíthető, és az övezeti előírások betartása mellett bővíthető.”


4. §


(1) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közigazgatási területen keletkező, összegyűjtött kommunális szilárd és folyékony hulladékot csak közegészségügyi és környezetvédelmi hatóságok által engedélyezett lerakóhelyen szabad elhelyezni.”

(2) A R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szennyvízcsatornázással nem rendelkező külterületen keletkező szennyvizeket vízzáróan kialakított zárt szennyvíz-tárolóban vagy egyedi szennyvízkezelő berendezésben kell elhelyezni.”


(3) A R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A településen a zajvédelem az országos előírások szerint, azoknak megfelelően biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek.”


(4) A R. 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Levegőtisztaság-védelmi szempontból a területen csak olyan tevékenység folytatható és csak olyan létesítmény alakítható ki, amelynek levegő szennyező anyag kibocsátása a területre vonatkozó határértékeket nem lépi túl, és nem okoz lakosságot zavaró bűzhatást.”


5. §


A R. 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az építési övezetet teljes közművesítettséggel kell ellátni.”


6. §


A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen a 9. § Lf-1 övezetre vonatkozó szabályozás (2), (3), (4), (5) és (8) bekezdése betartandó.”


7. §


A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen a 9. § Lf-1 övezetre vonatkozó szabályozás (2), (3), (4), és (8) bekezdése betartandó.”


8. §


A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen a 9. § Lf-1 övezetre vonatkozó szabályozás (2), (3), (4), és (8) bekezdése betartandó.”


9. §


A R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A területen a 9. § Lf-1 övezetre vonatkozó szabályozás (2), (3), (4), és (8) bekezdése betartandó.”


10. §


A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen a 9. § Lf-1 övezetre vonatkozó szabályozás (2), (3), (4), és (8) bekezdése betartandó.”11. §


A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen a 9. § Lf-1 övezetre vonatkozó szabályozás (2), (3), (4), és (8) bekezdése betartandó.”


12. §


A R. 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen a 9. § Lf-1 övezetre vonatkozó szabályozás (2) és (8) bekezdése a betartandó.”


13. §


A R. 15/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen a 9. § Lf-1 övezetre vonatkozó szabályozás (2) és (8) bekezdése betartandó.”


14. §


A R. 16. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az építési övezetet teljes közművesítettséggel kell ellátni.”
15. §


A R. 17. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az építési övezetet teljes közművesítettséggel kell ellátni.”


16. §


A R. 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az építési övezetet teljes közművesítettséggel kell ellátni.”


17. §


A R. 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az építési övezetet teljes közművesítettséggel kell ellátni.”


18. §


(1) A R. 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 8 m.”


(2) A R. 20. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az építési övezetet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.”


19. §


(1) A R. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 8 m.”


(2) A R. 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az építési övezetet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.”


20. §


A R. 22. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az építési övezetet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.”


21. §


(1) A R. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Megengedett legnagyobb beépítettség: 10 %. Zöldfelület céljára a temető területének legalább 40 %-a fenntartandó.


(2) A R. 23. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az építési övezetet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.”


22. §


A R. 24. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az építési övezetet teljes közművesítettséggel kell ellátni.”


23. §


(1) A R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen csak a bányászati tevékenységhez tartozó épületek és műtárgyak helyezhetők el


(2) A R. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az építési övezetet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.”24. §


A R. 26. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az építési övezetet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.”
25. §


(1) A R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen az OTÉK-ban, a közlekedési területen megengedett építmények helyezhetők el.”


(2) A R. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közutak szabályozási szélességét a szabályozási tervlap tünteti fel., mely országos mellékutak esetén legalább; 30 m, helyi gyűjtő utak esetén legalább; 22 m, kiszolgáló utak esetén legalább; 12 m.”


26. §


A R. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen az OTÉK-ban, a zöldterületen megengedett építmények helyezhetők el.”


27. §


A R. 34. §-a a következő  (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E-1, E-2, E-3 jelű védelmi rendeltetésű erdőterületeken épület, építmény csak kivételesen, kizárólag természetvédelmi érdekből és rendeltetéssel helyezhető el.”


28. §


(1) A R. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen minden tevékenység a földművelésre vonatkozó jogszabályok, valamint az OTÉK mezőgazdasági területre vonatkozó előírásainak betartása mellett folytatható.”


(2) A R. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szántó művelési ágú területen csak extenzív művelés folytatható.”


(3) A R. 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetében legalább 3000 m2, egyéb művelési ág esetén  legalább 6000 m2 területű, földrészlet alakítható ki.”


(4) A R. 38. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az M-1 és M-3 jelű védett általános mezőgazdasági területeken épület, építmény csak kivételesen, kizárólag természetvédelmi érdekből és rendeltetéssel helyezhető el.


29. §


A R. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen csak a természetvédelem érdekeit szolgáló közösségi létesítmények helyezhetők el, legfeljebb 3 %-os beépíthetőséggel, és 5 méteres maximális építménymagassággal.”30. §


(1) A R. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen minden tevékenység a földművelésre vonatkozó jogszabályok, valamint az OTÉK kertes mezőgazdasági területre vonatkozó előírásainak betartása mellett folytatható.”


(2) A R. 40.§. (2) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„(2) A területen legalább 1500 m2 területű, és legalább 14 m átlagos szélességű földrészlet alakítható ki.”


31. §


(1) A R. 43.§. (1) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„(1) Nagyfeszültségű elektromos vezetékek mentén történő épület-elhelyezéseknél a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló miniszteri rendeletben előírt védőtávolságok betartandók.”


(2) A R. 43.§. (2) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„(2) Gázvezetékek mentén a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló miniszteri rendeletben előírt védőtávolságok betartandók.”


(3) A R. 43.§. (4) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„(4) Országos közutak,- külterületi szakasza és a vasútvonal mentén,- építmény csak az OTÉK védőterületre vonatkozó előírásainak betartása mellett helyezhető el.


(4) A R. 43.§. (6) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„(6) A vízfolyások mentén mindkét oldalon a karbantartás részére 6-6 m-es szabad parti sáv biztosítandó.”


32. §


(1) A R. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A település műemléki értékeit, a műemléki környezetet a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a 2 függelék, tartalmazza. A szabályozási terven szereplő régészeti lelőhelyek, műemlékek és műemléki környezet területe helyett a településrendezési eszközök felülvizsgálatáig e függelékben felsorolt és ábrázolt régészeti lelőhelyek területe alkalmazandó”


(2) A R. 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nyilvántartott régészeti lelőhelyekre, a régészeti örökségvédelemre, a műemlékekre, azok környezetében elhelyezkedő épületekre, telkekre vonatkozóan a kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásai szerint kell eljárni.”


33. §


A R. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi védelem alatt álló építményeket, objektumokat a 2.d. melléklet tartalmazza. Az ebben felsorolt helyi művi értékeket a Képviselő-testület helyi védetté nyilvánítja.”


34. §


A R. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A védetté nyilvánításról, vagy annak megszüntetéséről a Képviselő-testület e rendelet módosításával dönt.”35. §


A R. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A természeti értékek védelme érdekében a természet védelméről  szóló törvény előírásai betartandók.”36. §


A R. 54. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti kötelezettségek teljesítéséről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény településrendezési kötelezésekre vonatkozó szabályai szerint a polgármester határozattal dönt.”


37. §


A R. a következő V/A. fejezettel és 55/A. §-sal egészül ki:


„V/A. Fejezet


55/A. §


A rendelet szabályozási terv mellékletei


(1) 5. melléklet: 2.1, 2.2, 2.3 jelű Belterületi Szabályozási Terv.

(2) 6. melléklet: 1.1, 1.2 jelű Külterületi Szabályozási Terv.”38. §


A R. e rendelet 1. függeléke szerinti 2. függelékkel egészül ki.


39. §


(1) Ez a rendelet az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett államigazgatási szerveknek történt közlést követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a R.1. § (1), (2), (3), (4) bekezdése, 2. § (1), (2) bekezdése, 3. § (5) bekezdése, 4. § (1) bekezdésének „illetve fokozott tűzterjedési fokozatba sorolt héjazati” szövegrésze,  5. § (2) bekezdése, 6. § (1), (2), (3), (4), (6) bekezdése, 7. § (7), (8) bekezdése, 8. § (3) bekezdése, 9. § (1), (7)  bekezdése, 16. § (1), (7), bekezdése, 17. § (1), (7) bekezdése, 18. § (1), (7) bekezdése, 19. § (1), (7) bekezdése, 20. § (1) bekezdése, 21. § (1) bekezdése, 22. § (1) bekezdése, 23. § (1) bekezdése, 24. § (1) bekezdése,  27. § (3) bekezdése, ,28. § (2) bekezdése, 29. § (6) bekezdése, 30. § (1) bekezdése,  31. § (2) bekezdése 32. § (2) bekezdése, 33. § (2) bekezdése,  35. §-a, 36. §-a, 38. § (6) bekezdése, 39 .§ (2), (3)  bekezdése, 40. § (6) bekezdése,  43. § (5), (7), (8) bekezdése,  44 .§ (2), (3) bekezdése 45. § (1), (3) bekezdése, 46. § (3), (4) bekezdése, 48. §-a,  49. § (4) bekezdése, 50. §-a, 51. § (1), (3), (4) bekezdése,  52. § (1), (3) bekezdése, 55. § (1) bekezdése, valamint a 2 melléklete,  2.a  melléklete, 4. melléklete, és 1. függeléke.

Babócsa, 2017. szeptember 27.


                        Tulok Mónika                                               Péter István

                           jegyző                                                    polgármester
A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2017. szeptember 28.


Tulok Mónika

     jegyző