Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2017. 03. 02- 2017. 12. 30Babócsa község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §


A képviselő-testület a Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2017. évben 65 000 Ft-ban állapítja meg.


  1. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az abban foglalt rendelkezéseket 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.


  1. Jelen rendelet 2017. december 31. napján hatályát veszíti.Babócsa, 2017. február 28.
                Péter István                                                                                 Tulok Mónika

   polgármester                                                                                      jegyző
A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2017. március 1.          Tulok Mónika

               jegyző