Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 03. 01
Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: TKtv.) 16.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az Étv. 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 29.§ -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Általános rendelkezések

1. §


 1. Babócsa község településfejlesztési koncepciójának (TF), integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS), a településrendezési eszközeinek: Településszerkezeti Terv az  Építési Szabályzat (HÉSZ) valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településképi rendelet (TR), a településképi arculati kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a TFR. és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.


 1. E rendelet alkalmazásában:


állandó partnerek: a lakosság,  az érdekképviseleti szervek, érintett helyi önkormányzati szervek


eseti partnerek: érintettség esetén a TFR. előírásainak megfelelően a területi önkormányzat, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek.

Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2.§
 1. Adott véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját a TFR. alapján az 1. sz. függelék táblázata tartalmazza.
 2. Az előzetes tájékoztatás során a TFR 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról és a véleményezés módjáról és annak határidejéről.


 1. A véleményezési eljárás során a TFR. 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határ idejéről;


 1. Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.


 1. Amennyiben nincs lakossági fórum, a lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a Polgármesterhez címzett és a főépítészi irodához írásban benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.


 1. Érdekképviseleti szervek, a helyi önkormányzati szervek a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, ha nincs lakossági fórum, a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül, a polgármesteri hivatalhoz címezve, papíralapon vagy elektronikus úton tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat.Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai

3.§


 1. Az eseti partnerek köréről az egyeztetési eljárást megelőzően a Képviselő-testület határozattal dönt.


 1. Az eseti partnerek a TFR. szerinti az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével értesülnek.


 1. Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásba a Polgármesterhez címzett és polgármesteri hivatalba benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.
Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele

4.§


 1. A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a TRF.- ben rögzített szabályok szerint történik.


 1. A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.


 1. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.
Záró rendelkezés

5.§Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.Babócsa, 2017. február 28.
            Péter István                                                                      Tulok Mónika

          polgármester                                                                          jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2017. március 1.

                                                                                                         Tulok Mónika

                                                                                                               jegyző       

 1. Függelék


Az állandó partnerek minimális tájékoztatási formája

(314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29.§ és 29/A.§ alapján)

eljárás típusa


előzetes tájékoztatás

módja


elfogadás előtti véleményezés módja

 (munkaközi tájékoztatás)Településfejlesztési Koncepció


Integrált Településfejlesztési Stratégia

teljes körű


 • közterületi  hirdetőfelület;

-  önkormányzati honlap (ASP);

 • lakossági fórum;


 • közterületi hirdetőfelület;
 • önkormányzati honlap (ASP)
 • lakossági fórum;


teljes körű

-

 • önkormányzati honlap (ASP)


Településarculati Kézikönyv

készítése módosítása

- közterületi  hirdetőfelület;

-  önkormányzati honlap (ASP)

lakossági fórum;

 • közterületi hirdetőfelület;
 • önkormányzati honlap (ASP)
 • lakossági fórum;

Településképi Rendelet

készítése módosítása


Településrendezési eszközök:


-Településszerkezeti Terv;

- Szabályozási Tervek;

-Helyi Építési Szabályzat

teljes eljárás

  -  közterületi  hirdetőfelület;

 • - önkormányzati honlap (ASP)
 • -  lakossági fórum;
 • közterületi  hirdetőfelület;
 • önkormányzati honlap (ASP)
 • lakossági fórum;

egyszerűsített eljárás

-

-

-


tárgyalásos eljárás

Nemzetgazdasági  szempontból kiemelt jelentőségű,

vagy Kgy. döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen megvalósítandó beruházás érdekében

Tárgyalásos eljárás kihirdetett vészhelyzet esetén

 • önkormányzati honlap (ASP)
 • önkormányzati honlap (ASP)

állami főépítészi eljárás