Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.12.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2017. 05. 13


Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya a Babócsa község területén történő házasságkötésekre (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) terjed ki.


2. §


E rendelet alkalmazásában

  1. hivatali helyiség: a Babócsai Község Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiség:
  • Házasságkötő terem (7584 Babócsa, Rákóczi u. 12.)


  1. hivatali munkaidő: hétfőtől – csütörtökig 07.30 – 16.00; pénteken 07.30 – 13.30 óra közötti időszak


2. Díjfizetési kötelezettség


3. §


Hivatali munkaidőben a házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség, valamint az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése térítésmentes.


4. §


A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés térítésmentes.


5. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén - függetlenül attól, hogy hivatali munkaidőben, vagy azon kívül történik - az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott díjat kell fizetni. 


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettség alól mentesülnek azok a házasulók, akik valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota indokolja a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartását.


3. Az engedélyezés szabályai

6. §

(1) Anyakönyvi esemény – a munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn kívül 18.30 óráig, szombati napon 10.00 órától 18.30 óráig terjedő időszakban tartható.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése a felek írásban benyújtott kérelmére, a jegyző írásbeli engedélyével tartható, ha annak időpontja nem ütközik már előjegyzett és felvett házasságkötések időpontjával.

(3) A hivatali munkaidőn túl, valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg kell beterjeszteni ezen rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon.

(4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha annak feltételei, méltósága, tekintélye, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi iratok védelme megfelelően, az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségben való megtartáshoz hasonló módon biztosított.


7. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése akkor engedélyezhető, ha a felek a jogszabályi feltételek teljesítésén túl, a befizetési bizonylat bemutatásával igazolják az 1.  melléklet szerinti díj megfizetését, legkésőbb a kérelem benyújtását követő 3 napon belül.


(2) Az 1. melléklet szerinti díjat készpénzben kell befizetni a Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába.


4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj


8. §


A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott díjazás illeti meg, mely megbízási díj formájában kerül számfejtésre.5. Záró rendelkezések


9. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően bejelentett házasságkötési szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelet.Babócsa, 2017. május 11.


           Péter István  sk.                                                                                       Tulok Mónika sk.

          polgármester                                                                                               jegyzőZáradék:

A rendelet 2017. május 12. napján kihirdetésre került.                                                                                                                       Tulok Mónika sk.

                                                                                                                            jegyző


  1.  melléklet a 6/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

  1. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj szertartásonként bruttó 20 000 Ft.
  1. Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjazás összege szertartásonként bruttó 10 000 Ft.


  1. melléklet a 6/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

 Kérelem a hivatali munkaidőn túl, valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez


A kérelem illetékmentesAlulírottak kérjük házasságkötésünk hivatali munkaidőn túl/hivatali helyiségen kívüli1 engedélyezését. 


A hivatali munkaidőn túli időpont:

........ év........................hó .......nap .......óra ......perc


Tudomásul vesszük, hogy a házasságkötés hivatali munkaidőn kívül történő megtartásának engedélyezésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése mellett a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2017. (V. 12.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelünk.


A hivatali helyiségen kívüli helyszín megnevezése: ………………………………………


Tudomásul vesszük, hogy a házasságkötés hivatali helyiségen kívül történő megtartásának engedélyezésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése mellett a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2017. (V. 12.) önkormányzati rendeletben meghatározott 20.000 Ft díj – hivatali házipénztárba történő – befizetését e kérelem benyújtását követő 3 napon belül, a befizetési bizonylat bemutatásával igazoljuk.


Továbbá tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezető közreműködésének feltételeként gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről.


Kijelentjük, hogy kérelmünk kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogunkról lemondunk.


…………………………, …….év ……………………. hó ……. nap.………………………………………...                   ……………………………………………

                  menyasszony                                                                      vőlegény


...............................................................                    ....................................................................

                     lakcím                                                                               lakcím

           

           


                                                                            

1Megfelelő aláhúzandó