Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 30- 2017. 05. 29
Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:


 költségvetési bevételét

218 792 E Ft-ban

 költségvetési kiadását

273 433 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési hiány

            Felhalmozási hiány

  51 974 E Ft-ban

  46 881 E Ft

    5 093 E Ft


állapítja meg.


2. §


(1) A bevételi főösszegen belül a módosított előirányzatokat


   218 385 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei

    79 204 E Ft

Önkormányzat működési támogatásai

    92 770 E Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

    27 669 E Ft

Közhatalmi bevételek

    18 742 E Ft

Működési bevételek

                      0 E Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

                  407 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei

                  137 E Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

                      0 E Ft

Felhalmozási bevételek

                  270 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

             54 641 E Ft

Finanszírozási bevételek


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


   251 075  E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

   120 312 E Ft

Személyi juttatások

     23 147 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

     60 246 E Ft

Dologi kiadások

     18 794 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

     28 576 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

              0 E Ft

 • ebből:  Elvonások és befizetések

                      0 E Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

             0 E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

             0 E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

    18 142 E Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

             0 E Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

             0 E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

             0 E Ft

                   Árkiegészítések, támogatások

                      0 E Ft

                   Kamattámogatások

             10 434 E Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

       5 500 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

      4 713 E Ft

Beruházások

             0 E Ft

 • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

         787 E Ft

Felújítások

             0 E Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

             0 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

             0 E Ft

 • ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

             0 E Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

                      0 E Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

                      0 E Ft

                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

                      0 E Ft

                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

                      0 E Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

                      0 E Ft

                     Lakástámogatás

                      0 E Ft

                     Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

             14 191 E Ft

Tartalék

               2 667 E Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


3. §


 1. Az Ör. 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet kerül.
 2. Az Ör. 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet kerül.
 3. Az Ör. 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet kerül.
 4. Az Ör. 1.4. melléklete helyébe az 1.4. melléklet kerül.
 5. Az Ör. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet kerül.
 6. Az Ör. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet kerül.
 7. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet kerül.
 8. Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet kerül.
 9. Az Ör. 9.1. melléklete helyébe az 5.1. melléklet kerül.
 10. Az Ör. 9.1.2. melléklete helyébe az 5.2. melléklet kerül.
 11. Az Ör. 9.1.3. melléklete helyébe az 5.3. melléklet kerül.
 12. Az Ör. 9.1.4. melléklete helyébe az 5.4. melléklet kerül.
 13. Az Ör. 9.2. melléklete helyébe a 6.1. melléklet kerül.
 14. Az Ör. kiegészül a 6.2. melléklettel.
 15. Az Ör. kiegészül a 6.3. melléklettel.
 16. Az Ör. kiegészül a 6.4. melléklettel.4. §Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Babócsa, 2017. május 30.                                                                              


Péter István

Tulok Mónika

polgármester

jegyzőA rendelet hirdető táblára helyezve:  2017. május 30.  13 óra  25 perc.


                                                                                                        Tulok Mónika

                                                                                                              jegyző