Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22- 2021. 12. 22

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.22.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A polgármester a képviselő-testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja. A rendkívüli ülés szóban is összehívható. A meghívó és a napirend írásos előterjesztése lehetőleg az ülés előtt, de indokolt esetben az ülésen is átadható a meghívottaknak.

(2) A képviselő-testület rendkívüli ülését kell összehívni:

a) képviselő-testület két tagjának indítványára,

b) a képviselő-testület bizottságának indítványára,

c) a megyei kormányhivatal indítványára,

d) jogszabálysértés esetén a jegyző kezdeményezésére.

(3) A rendkívüli ülés indítványát a polgármesternél kell előterjeszteni. Az indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát.

(4) A polgármester a rendkívüli ülés összehívásáról az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül köteles gondoskodni.”

2. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Rendkívüli ülés esetén a meghívó az ülést megelőző nap 12. órájáig kézbesíthető a (3) bekezdésben meghatározott módon. Ebben az esetben az ülés összehívható telefonon is. Szóban (telefonon) történő meghívást az ülés előtt legalább 24 órával korábban az érintettekkel közölni kell, az összehívás indokának egyidejű közlésével.”

3. § Ez a rendelet 2021. december 22-én lép hatályba.