Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 10

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.10.

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 615 952 ezer Ft bevétellel

b) 615 952 ezer Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) Működési költségvetés bevételei 159 149 ezer Ft

aa) Önkormányzat működési támogatásai 53131 ezer Ft

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 66 924 ezer Ft

ac) Közhatalmi bevételek 33 200 ezer Ft

ad) Működési bevételek 5 894 ezer Ft

ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 Ft

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bb) Felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 456 803 ezer Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) Működési költségvetés kiadásai 267 265 ezer Ft

aa) Személyi juttatások 71 313 ezer Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 855 ezer Ft

ac) Dologi kiadások 54 614 ezer Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 323 ezer Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 20 602 ezer Ft

af) Tartalék 90 558 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 346 613 ezer Ft

ba) Beruházások 1 000 ezer Ft

bb) Felújítások 345 613 ezer Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) Finanszírozási kiadások 2 074 ezer Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletek szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. 4.1. 4.2. melléklet részletezi.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.(6) bekezdés

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat a kiadások között a 10. melléklet szerint 90 558 ezer Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat által átvett pénzeszközök részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál a 011130, 066020, a 072111, a 074031 azonosító számú kormányzati funkciókon foglalkoztatottak részére cafeteria juttatásként éves bruttó 100 000 Ft-ot biztosít SZÉP Kártyára utalással.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt, valamint a 104044 azonosító számú kormányzati funkciókon foglalkoztatottak részére a munkába járással kapcsolatos gépjármű költségtérítést 15 Ft/km összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet fentiek szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Támogatási szerződés

8. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(4) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

Követelések

9. § (1) A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c) a kis összegű lejárt követelések közül azok esetében, melyek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegét, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

(3) Követelés lemondásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.

Készpénzben történő kifizetések

10. § Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) polgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíja, költségtérítése,

g) közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,

h) pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2022. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

13. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

1. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Címrend

Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Köztemető-fenntartás és működtetés

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Országos közfoglalkoztatási program

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek

Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Közvilágítás

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Háziorvosi ellátás

Fogorvosi alapellátás

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Ifjúság-egészségügyi gondozás

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Egyéb szabadidős szolgáltatás

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Biztos Kezdet Gyerekház

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

2. melléklet

2.melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

48 374

6 753

55 127

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

700

700

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

143

25

168

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

12

12

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

49 229

6 778

0

56 007

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

14 580

14 580

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

726

726

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

Külső személyi juttatások

K12

14 580

726

0

15 306

Személyi juttatások

K1

63 809

7 504

0

71 313

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 870

985

8 855

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 851

493

8 344

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

7 851

493

0

8 344

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

457

9

466

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

384

63

447

Kommunikációs szolgáltatások

K32

841

72

0

913

Közüzemi díjak

K331

7 974

200

8 174

Vásárolt élelmezés

K332

1 781

1 781

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

8 237

8 237

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

Egyéb szolgáltatások

K337

18 997

123

19 120

Szolgáltatási kiadások

K33

36 989

323

0

37 312

Kiküldetések kiadásai

K341

0

97

97

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

97

0

97

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 640

240

7 880

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

68

68

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 708

240

0

7 948

Dologi kiadások

K3

53 389

1 225

0

54 614

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

21 323

21 323

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

21 323

0

0

21 323

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

94

94

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

14 868

0

14 868

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

5 560

80

5 640

Tartalékok-általános

K513

86 889

3 669

90 558

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

107 411

3 749

0

111 160

Működési kiadások összesen

253 802

13 463

267 265

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

787

0

787

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

213

0

213

Beruházások

K6

1 000

0

0

1 000

Ingatlanok felújítása

K71

272 136

0

272 136

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

73 477

0

73 477

Felújítások

K7

345 613

0

0

345 613

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

346 613

0

346 613

Költségvetési kiadások

K1-K8

600 415

13 463

0

613 878

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 074

2 074

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

2 074

2 074

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

2 074

0

0

2 074

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

602 489

13 463

0

615 952

3. melléklet

3.melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

22 754

22 754

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

27 082

27 082

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 295

3 295

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

53 131

0

0

53 131

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

61 069

5 855

66 924

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

114 200

5 855

0

120 055

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

3 000

3 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

30 200

0

30 200

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

30 200

0

0

30 200

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

33 200

0

0

33 200

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

2 328

2 328

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Egyéb működési bevételek

B411

3 486

80

3 566

Működési bevételek

B4

5 814

80

0

5 894

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési bevételek összesen

153 214

5 935

0

159 149

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

153 214

5 935

0

159 149

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

102 662

7 528

110 190

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

346 613

0

346 613

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

449 275

7 528

0

456 803

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

449 275

7 528

0

456 803

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

602 489

13 463

0

615 952

5. melléklet

5. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

ebből:

ebből:

ebből:

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

6. melléklet

6. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Középtávú tervezés - Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

0

0

0

0

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

0

0

0

0

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

0

0

0

0

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

0

0

0

0

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

0

0

0

0

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

K9

0

0

0

0

Saját bevételek

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

B3

30 200

30 200

30 200

30 200

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

B5

0

0

0

0

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

B5

613

613

613

613

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

B5

0

0

0

0

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

B3

0

0

0

0

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

B6-B7

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

30 813

30 813

30 813

30 813

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

7. melléklet

7. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Rendezvény pályázat

787

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

213

Beruházások

K6

1 000

Hivatal épület TOP pályázat energetika

36 192

MFP-ÖTIK/2021 hivatal épület

9 243

vízhálózat felújítása

2 462

Csapadékvíz rendezése TOP-2.1.3

224 239

Ingatlanok felújítása

K71

272 136

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

73 477

Felújítások

K7

345 613

Összesen:

346 613

8. melléklet

8. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekház Babócsán

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

7 504

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

985

K3. Dologi kiadások

1 225

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

0

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

9 714

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

5 855

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

5 855

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

3 859

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 714

Csapadékvíz rendezése TOP-2.1.3 pályázat

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

0

K7. Felújítások

284 782

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

284 782

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

284 782

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

284 782

TOP-5.3.1-16-SO1-2017 Helyi identitás

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

14

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

0

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

14

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

14

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14

Hivatal épület felújítás TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

K6. Beruházási kiadások

0

K7. Felújítások

45 963

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

45 963

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

45 963

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 963

9. melléklet

9. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

0

I. besorolási osztály összesen

0

0

II. besorolási osztály összesen

0

0

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

0

"E"-"J" fizetési osztály összesen

2

2

kutató, felsőoktatásban oktató

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

3

vezető

1

1

egyéb foglalkoztatott

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

4

0

4

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

28

28

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

34

0

34

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

44

0

44

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

10. melléklet

10. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Általános tartalékok

K513

90 558

Céltartalékok-

K513

-

11. melléklet

11. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

21123

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

200

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

21 323

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

21 323

12. melléklet

12. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

9 375

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

5 143

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

350

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

14 868

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

0

egyéb civil szervezetek részére

K512

5 640

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

5 640

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

13. melléklet

13. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

3375

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

5 855

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

31 654

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

26 040

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

66 924

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

14. melléklet

14. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez

Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

3 000

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

3 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

30 200

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

30 200

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36