Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.26.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 642 678 618 Ft bevétellel

b) 221 556 040 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat adósságának állományát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kiadások teljesítését a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet és 13. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat vagyonát a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Babócsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtása - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

20 081 339

20 081 339

20 206 915

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

30 398 080

31 198 080

31 515 684

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 207 260

3 207 260

3 260 468

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

18 551 500

18 551 265

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

2 050 300

2 050 290

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

53 686 679

75 088 479

75 584 622

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

73 109 000

73 742 000

77 498 363

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

126 795 679

148 830 479

153 082 985

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

329 492 000

329 492 656

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

329 492 000

329 492 656

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

3 000 000

3 000 000

2 901 880

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

44 626 000

44 696 446

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

44 626 000

44 696 446

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

200 000

200 396

Közhatalmi bevételek

B3

23 000 000

47 826 000

47 798 722

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

271 440

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

1 676 000

1 676 058

Tulajdonosi bevételek

B404

2 556 000

3 090 000

3 265 221

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

142

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

6 801 000

6 801 000

766 011

Működési bevételek

B4

9 357 000

11 567 000

5 978 872

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési bevételek összesen

159 152 679

208 223 479

206 860 579

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

329 492 000

329 492 656

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

329 492 000

329 492 656

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

329 492 000

329 492 656

Költségvetési bevételek

B1-B7

159 152 679

537 715 479

536 353 235

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

48 941 000

46 423 109

65 108 314

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

55 811 000

57 828 679

39 143 474

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

104 752 000

104 251 788

104 251 788

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

2 073 595

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

104 752 000

104 251 788

106 325 383

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

104 752 000

104 251 788

106 325 383

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

263 904 679

641 967 267

642 678 618

2. melléklet

Babócsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtása - Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

59 675 000

58 921 000

57 189 380

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

600 000

600 000

533 385

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

306 000

306 000

205 080

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

156 000

710 000

699 868

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

60 737 000

60 537 000

58 627 713

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 702 000

12 502 000

11 021 937

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 446 000

1 451 000

1 446 420

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

60 000

33 154

Külső személyi juttatások

K12

14 148 000

14 013 000

12 501 511

Személyi juttatások

K1

74 885 000

74 550 000

71 129 224

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 561 000

8 896 000

8 486 845

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 950 000

12 066 800

10 957 363

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

4 950 000

12 066 800

10 957 363

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

433 000

433 000

400 338

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

406 000

431 000

389 215

Kommunikációs szolgáltatások

K32

839 000

864 000

789 553

Közüzemi díjak

K331

7 348 000

9 348 000

6 571 401

Vásárolt élelmezés

K332

672 000

1 672 000

1 217 580

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 835 000

7 735 000

6 732 594

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

31 000

94 000

92 400

Egyéb szolgáltatások

K337

16 032 000

20 082 000

20 069 045

Szolgáltatási kiadások

K33

27 918 000

38 931 000

34 683 020

Kiküldetések kiadásai

K341

80 000

120 000

119 713

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

80 000

120 000

119 713

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 201 000

8 991 000

7 950 409

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

65 000

665 000

649 874

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 266 000

9 656 000

8 600 283

Dologi kiadások

K3

39 053 000

61 637 800

55 149 932

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

26 364 000

26 364 000

23 599 984

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

26 364 000

26 364 000

23 599 984

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

603 000

603 000

193 883

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

11 497 000

12 257 000

12 254 581

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 380 000

16 500 000

9 450 650

Tartalékok-általános

K513

39 906 000

51 691 321

0

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

56 386 000

81 051 321

21 899 114

Működési kiadások összesen

205 249 000

252 499 121

180 265 099

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

50 679

50 679

0

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

14 000

14 000

0

Beruházások

K6

64 679

64 679

0

Ingatlanok felújítása

K71

44 444 000

303 886 400

29 681 792

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

1 320 000

1 309 921

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

12 000 000

82 049 600

8 151 761

Felújítások

K7

56 444 000

387 256 000

39 143 474

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

K6-K8

56 508 679

387 320 679

39 143 474

Költségvetési kiadások

K1-K8

261 757 679

639 819 800

219 408 573

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 147 000

2 147 467

2 147 467

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

2 147 000

2 147 467

2 147 467

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

2 147 000

2 147 467

2 147 467

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

263 904 679

641 967 267

221 556 040

5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

60 737 000

60 537 000

58 627 713

Külső személyi juttatások

K12

14 148 000

14 013 000

12 501 511

Személyi juttatások

K1

74 885 000

74 550 000

71 129 224

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 561 000

8 896 000

8 486 845

Készletbeszerzés

K31

4 950 000

12 066 800

10 957 363

Kommunikációs szolgáltatások

K32

839 000

864 000

789 553

Szolgáltatási kiadások

K33

27 918 000

38 931 000

34 683 020

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

80 000

120 000

119 713

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 266 000

9 656 000

8 600 283

Dologi kiadások

K3

39 053 000

61 637 800

55 149 932

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

26 364 000

26 364 000

23 599 984

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

26 364 000

26 364 000

23 599 984

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

603 000

603 000

193 883

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

11 497 000

12 257 000

12 254 581

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 380 000

16 500 000

9 450 650

Tartalékok-általános

K513

39 906 000

51 691 321

0

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

56 386 000

81 051 321

21 899 114

Működési kiadások összesen

205 249 000

252 499 121

180 265 099

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

50 679

50 679

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

14 000

14 000

0

Beruházások

K6

64 679

64 679

0

Ingatlanok felújítása

K71

44 444 000

303 886 400

29 681 792

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

1 320 000

1 309 921

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

12 000 000

82 049 600

8 151 761

Felújítások

K7

56 444 000

387 256 000

39 143 474

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

56 508 679

387 320 679

39 143 474

Költségvetési kiadások

K1-K8

261 757 679

639 819 800

219 408 573

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 147 000

2 147 467

2 147 467

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

2 147 000

2 147 467

2 147 467

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

2 147 000

2 147 467

2 147 467

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

263 904 679

641 967 267

221 556 040

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

53 686 679

75 088 479

75 584 622

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

73 109 000

73 742 000

77 498 363

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

126 795 679

148 830 479

153 082 985

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

3 000 000

3 000 000

2 901 880

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

44 626 000

44 696 446

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

200 000

200 396

Közhatalmi bevételek

B3

23 000 000

47 826 000

47 798 722

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

271 440

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

1 676 000

1 676 058

Tulajdonosi bevételek

B404

2 556 000

3 090 000

3 265 221

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

142

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

6 801 000

6 801 000

766 011

Működési bevételek

B4

9 357 000

11 567 000

5 978 872

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési bevételek összesen

159 152 679

208 223 479

206 860 579

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

329 492 000

329 492 656

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

329 492 000

329 492 656

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

329 492 000

329 492 656

Költségvetési bevételek

B1-B7

159 152 679

537 715 479

536 353 235

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

48 941 000

46 423 109

65 108 314

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

55 811 000

57 828 679

39 143 474

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

104 752 000

104 251 788

104 251 788

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

2 073 595

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

104 752 000

104 251 788

106 325 383

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

104 752 000

104 251 788

106 325 383

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

263 904 679

641 967 267

642 678 618

6. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

zúzott köves parkoló (VP pályázat Rákóczi u.12.)

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

64 679

64 679

kisértékű tárgyi eszköz háziorvosi szolg.

0

64 679

64 679

laptop

0

0

0

fénydekoráció

0

0

0

urnafal

0

0

fűkaszák (VP páláyzat)

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

865

850

Beruházások

K6

0

65 544

65 529

Ingatlanok felújítása

K71

44 444 000

303 886 400

29 681 792

Óvoda udvar

4 326 000

3 999 046

3 999 046

Hivatal épület

36 192 000

36 192 000

0

Vízhálózat felújítás

3 926 000

2 606 000

MFP-UHK/2021 Út,híd felújítás (Sport, Petőfi)

22 867 786

22 867 786

Út felújítás (saját) Sport, Petőfi

2 814 960

2 814 960

Csapadék vízelvezetés

224 238 391

MFP-ÖTIK/2021 hivatal épület felújítás

9 243 889

Felújítás

1 924 328

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 320 000

1 309 921

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

12 000 000

82 049 600

8 151 761

Felújítások

K7

56 444 000

387 256 000

39 143 474

7. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekház Babócsán

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés 2021

K1. Személyi juttatások

7 089 000

6 977 778

6 977 778

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 236 000

1 257 533

1257533

K3. Dologi kiadások

879 000

549 872

549872

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

0

0

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

9 204 000

8 785 183

8 785 183

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

9 718 040

9 718 040

9 718 040

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

9 718 040

9 718 040

9 718 040

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 718 040

9 718 040

9 718 040

TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

0

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

K3. Dologi kiadások

0

1852409

1852409

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

1 852 409

1852409

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

0

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

0

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

K3. Dologi kiadások

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K6. Beruházási kiadások

0

0

0

K7. Felújítások

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

0

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

284782756

284782756

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

284 782 756

284 782 756

8. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2021. évi kifizetés)

2022. évi kifizetés

2023. évi kifizetés

2024. évi kifizetés

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások összesen:

0

0

5 279 448

227 087 067

72 912 933

0

305 279 448

Óvoda udvar ÖFP pályázat

2019

0

5 279 448

5 279 448

Beltéri csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023

2021

0

0

227 087 067

72 912 933

300 000 000

Felújítások összesen:

0

0

28 543 494

59 160 232

0

0

87 703 726

Hivatal épületének épületének felújítása MFP-ÖTIK/2021

2021

0

117 406

11 622 333

11 739 739

Útfelújítás MFP-UHK/2021

2021

0

28 426 088

1 573 899

29 999 987

TOP pályázat energetika

2020

0

0

45 964 000

45 964 000

0

MINDÖSSZESEN:

0

33 822 942

286 247 299

72 912 933

0

392 983 174

9. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én (Ft)

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

2 147 467

2 147 467

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

2 147 467

2147467

,

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

2 147 467

2 147 467

10. melléklet

Fizetési kötelezettségek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021. évi teljesítés

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

0

0

0

0

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

0

0

0

0

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

0

0

0

0

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

0

0

0

0

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

0

0

0

0

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

K9

0

0

0

0

11. melléklet

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

tervezett elvárt bevétel

közvetett támogatás

várható bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

0

0

0

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

0

0

0

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Gépjárműadók

B354

Értékesítési és forgalmi adók

B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

0

0

0

B402

B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

0

0

0

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

12. melléklet

Bevételek -Gördülő (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021

2022

2023

2024

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

20 206 915

22631745

25347554

28389261

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

31 515 684

35297566

39533274

44277267

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 260 468

3651724

4089931

4580723

Működési célú központosított előirányzatok

B115

18 551 265

20777417

23270707

26063192

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 050 290

2296325

2571884

2880510

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

75 584 622

84 654 777

94 813 350

106 190 952

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

77 498 363

86798167

97213947

108879620

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

153 082 985

171 452 943

192 027 296

215 070 572

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

329 492 656

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

329 492 656

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

2 901 880

3250106

3640118

4076932

Értékesítési és forgalmi adók

B351

44 696 446

50060020

56067222

62795288

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

44 696 446

50 060 020

56 067 222

62 795 288

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 396

224444

251377

281542

Közhatalmi bevételek

B3

47 798 722

53 534 569

59 958 717

67 153 763

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

271 440

304013

340494

381354

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 676 058

1877185

2102447

2354741

Tulajdonosi bevételek

B404

3 265 221

3657048

4095893

4587400

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

142

159

178

199

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

766 011

857932

960884

1076190

Működési bevételek

B4

5 978 872

6 696 337

7 499 897

8 399 885

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

206 860 579

231 683 848

259 485 910

290 624 220

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

329 492 656

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

329 492 656

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

329 492 656

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

536 353 235

231 683 848

259 485 910

290 624 220

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

0

0

0

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

104 251 788

116762003

130773443

146466256

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

104 251 788

116 762 003

130 773 443

146 466 256

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 073 595

2322426

2601118

2913252

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

106 325 383

119084429

133374560

149379508

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

106 325 383

119 084 429

133 374 560

149 379 508

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

642 678 618

350 768 277

392 860 471

440 003 727

13. melléklet

Kiadások - Gördülő (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021

2 022

2 023

2 024

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

57 189 380

68 627 256

82 352 707

98 823 249

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

0

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

533 385

640 062

768 074

921 689

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

205 080

246 096

295 315

354 378

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

699 868

839 842

1 007 810

1 209 372

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

58 627 713

70 353 256

84 423 907

101 308 688

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 021 937

13 226 324

15 871 589

19 045 907

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 446 420

1 735 704

2 082 845

2 499 414

Egyéb külső személyi juttatások

K123

33 154

39 785

47 742

57 290

Külső személyi juttatások

K12

12 501 511

15 001 813

18 002 176

21 602 611

Személyi juttatások

K1

71 129 224

85 355 069

102 426 083

122 911 299

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 486 845

8 486 845

8 486 845

8 486 845

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 957 363

13 148 836

15 778 603

18 934 323

Árubeszerzés

K313

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

10 957 363

13 148 836

15 778 603

18 934 323

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

400 338

480 406

576 487

691 784

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

389 215

467 058

560 470

672 564

Kommunikációs szolgáltatások

K32

789 553

947 464

1 136 956

1 364 348

Közüzemi díjak

K331

6 571 401

7 885 681

9 462 817

11 355 381

Vásárolt élelmezés

K332

1 217 580

1 461 096

1 753 315

2 103 978

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 732 594

8 079 113

9 694 935

11 633 922

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

92 400

110 880

133 056

159 667

Egyéb szolgáltatások

K337

20 069 045

24 082 854

28 899 425

34 679 310

Szolgáltatási kiadások

K33

34 683 020

41 619 624

49 943 549

59 932 259

Kiküldetések kiadásai

K341

119 713

143 656

172 387

206 864

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

119 713

143 656

172 387

206 864

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 950 409

9 540 491

11 448 589

13 738 307

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

649 874

779 849

935 819

1 122 982

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 600 283

10 320 340

12 384 408

14 861 289

Dologi kiadások

K3

55 149 932

66 179 918

79 415 902

95 299 082

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

Családi támogatások

K42

0

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

23 599 984

28 319 981

33 983 977

40 780 772

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

23 599 984

28 319 981

33 983 977

40 780 772

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

193 883

232 660

279 192

335 030

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 254 581

14 705 497

17 646 597

21 175 916

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

9 450 650

11 340 780

13 608 936

16 330 723

Tartalékok-általános

K513

0

-

-

-

Tartalékok-cél

K513

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

21 899 114

26 278 937

31 534 724

37 841 669

Működési kiadások összesen

180 265 099

214 620 750

255 847 531

305 319 668

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

-

-

-

Beruházások

K6

0

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

29 681 792

35 618 150

42 741 780

51 290 137

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 309 921

1 571 905

1 886 286

2 263 543

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8 151 761

9 782 113

11 738 536

14 086 243

Felújítások

K7

39 143 474

46 972 169

56 366 603

67 639 923

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

K6-K8

39 143 474

46 972 169

56 366 603

67 639 923

Költségvetési kiadások

K1-K8

219 408 573

261 592 919

312 214 133

372 959 591

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 147 467

2 576 960

3 092 352

3 710 823

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

2 147 467

2 576 960

3 092 352

3 710 823

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

2 147 467

2 576 960

3 092 352

3 710 823

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

221 556 040

264 169 879

315 306 486

376 670 414

14. melléklet

Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

972 520 637

961 172 386

96

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1 147

-

1

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

-

-

-

2. Szellemi termékek

A/I/2

1 147

-

1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

1 147

-

1

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-

-

-

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

-

-

-

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

972 509 490

961 172 386

96

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

890 675 410

890 567 406

97

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

261 625 159

255 814 541

98

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

580 068 420

557 713 697

96

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

77 894 852

77 147 172

99

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

78 344 080

70 604 980

89

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

81 069 067

81 069 067

90

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

2 724 987

- 2 724 987

143

3. Tenyészállatok

A/II/3

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

-

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

-

-

-

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

3 490 000

-

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

-

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

3 490 000

-

100

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

-

-

-

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

10 000

10 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

10 000

10 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

10 000

10 000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

-

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

-

-

-

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

-

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

-

-

-

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

-

-

-

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

-

-

-

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

-

-

-

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

-

-

-

I. Készletek

B/I

-

-

-

II. Értékpapírok

B/II

-

-

-

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

104 752 163

456 803 880

204

I. Lekötött bankbetétek

C/I

-

-

-

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

482 055

194 365

184

III. Forintszámlák

C/III

104 270 108

456 609 515

204

IV. Devizaszámlák

C/IV

-

-

-

D/ KÖVETELÉSEK

D

35 803 206

34 866 439

288

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

16 421 168

15 620 761

136

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

19 102 038

19 102 038

-

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

280 000

143 640

82

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

- 92 510

11 600

100

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

-

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1 112 983 496

1 453 024 305

104

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

1 102 272 596

1 122 353 317

103

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 401 323 000

1 401 323 000

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

144 608 016

144 608 016

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

52 517 921

52 517 921

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

- 528 562 859

- 496 176 341

101

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

-

-

-

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

32 386 518

20 080 721

- 1 046

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

4 370 865

39 350 905

82

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 431 423

1 440 768

113

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2 147 467

2 073 595

66

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

791 975

35 836 542

98

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

-

-

-

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

6 340 035

291 320 083

-

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1 112 983 496

1 453 024 305

104

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

9 482 718

9 482 718

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

7 181 500

7 181 500

107

Használatban lévő készletek

L/3

-

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

-

-

-

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

-

Függő követelések

L/6

-

- 1 795 520

-

Függő kötelezettségek

L/7

-

54 240

-

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

-

-

-

L/7

L/8

15. melléklet

A Babócsa Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben (Ft)

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

16. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
ebből:

104 752 163

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

104 270 108

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

482 055

4.

Bevételek ( + )

642 678 618

5.

Kiadások ( - )

221 556 040

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

69 070 861

7.

Pénzkészlet 2021. december 31-én
ebből:

456 803 880

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

456 609 515

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

194 365

17. melléklet

Maradványkimutatás

1

Összeg (Ft)

2

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

536 353 235

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

219 408 573

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

316 944 662

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

106 325 383

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 147 467

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

104 177 916

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

421 122 578

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

421 122 578

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

390 642 348

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

30 480 230

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0