Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 14- 2023. 04. 14

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2022.10.14.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Babócsa községben bejelentett állandó lakóhelyükön életvitelszerűen élő, azon szociálisan rászorulók részére, akik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít.

(2) A tűzifa támogatás mértéke jogosultanként 1 m³-től 5 m³-ig terjedhet.

2. § (1) Szociálisan rászorult az, akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át.

(2) A jogosultság szempontjából előnyt élveznek

1. azon szociálisan rászorult személyek, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosultak, valamint

2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.

(3) Azonos feltételek esetén a képviselő-testület azt a kérelmezőt támogatja, ahol a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme alacsonyabb.

3. § E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. értelmező rendelkezéseiben foglaltakat kell alkalmazni.

4. § (1) A tűzifa támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon 2022. november 7. napjáig lehet benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a háztartása kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgyévet megelőző évről szóló nyugdíjösszesítőt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt, vagy az utolsó havi számlakivonatot, egyéb jövedelmekről a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot.

(3) Ha a kérelmezőnek vagy háztartásában élőnek nincs munkáltatója és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor a kérelemben nyilatkozni kell erről.

(4) Egy személy egy kérelmet adhat be.

(5) A tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

5. § (1) A tűzifa jogosulthoz történő kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik, az átadás a rendelet 2. melléklete szerinti Átvételi elismervény aláírása mellett történik.

(2) A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

6. § Ez a rendelet 2022. október 14-én lép hatályba, és 2023. április 15-én hatályát veszti.