Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11- 2022. 11. 11

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.11.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális ellátásokról szóló 6/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A karácsonyi támogatás összege)

„a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben 16 500 Ft,
b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben 33 000 Ft,
c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben 55 000 Ft,
d) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben 22 000 Ft.”

(2) A szociális ellátásokról szóló 6/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás iránti kérelmeket tárgyév november 14. napjától november 30. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

2. § Ez a rendelet 2022. november 11-én lép hatályba.