Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2023. 01. 01

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

2023.01.01.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő község közigazgatási területén minden olyan közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött, a vízgazdálkodásról szóló törvény IX/A. fejezet alkalmazásában meghatározott ingatlantulajdonosra (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

2. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét az Dunántúli Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) jogosult és köteles ellátni, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2025. december 31. napjáig.

(2) A Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a marcali szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyába kell elhelyezni.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

3. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.

(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a csatornahálózatra a lakos a rákötési lehetőséggel élt, a szennyvizet csak a csatornahálózaton keresztül szabad elvezetni.

(3) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(4) A (3) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött ház szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(5) A közszolgáltató csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – a törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt. A közszolgáltató alvállalkozója is csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt.

4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.

(3) [2] A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított három munkanapon belül – az igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.

(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.

(6) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására vonatkozó eredetét igazolni és az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni.

(7) A közszolgáltató a teljesítéshez külső a közfeladat ellátáshoz szükséges feltételekkel rendelkező szállítót igénybe vehet. A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének közszolgáltatási feladatainak ellátására bevont külső szállítók, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesítette volna.

(8) A közszolgáltató az igénybevett külső szállítók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.

(9) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást készíteni és azt a Képviselőtestületnek a tárgyévet megelőző december 15-ig benyújtani.

5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a 2. § (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3. § (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.

(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatja.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.

(8) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.

(9) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni.

6. A közszolgáltatási díj

6. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amelynek mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételétől függetlenül jogosult az alapdíj kiszámlázására.

(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kell megfizetni.

7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

7. § A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok valamit lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

8. Vegyes és záró rendelkezések

8. §

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 12/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet,

2. a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 12/2011.(XI.30.) rendelet módosításáról szóló 1/2012.(II.22.) és 11/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet,

3. a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013. (V.29.) önkormányzati rendelet 7. § o) pontja.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet1

Közszolgáltatás számított díja*

Alapdíj

Ürítési díj

Természetes személyek (lakossági) felhasználók esetén

13 013 Ft/forduló + Áfa

1 115 Ft/m3 + áfa

Nem természetes személyek (közületi) felhasználók
esetében

43 902 Ft/forduló + Áfa

3 764 Ft/m3 + áfa

*A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott,
a DRV Zrt mindenkor érvényes vízterhelési díj.

1

Az 1. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.