Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2022. 12. 16

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

2022.12.16.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A partnerségi egyeztetés esetei, a partnerek köre

1. § Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata helyi partnerségi egyeztetést folytat le:

a) Balatonmáriafürdő Község hatályos településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településképi arculati kézikönyvének (továbbiakban: kézikönyv), településképi rendeletének, valamint településrendezési eszközeinek - Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat - módosítása során,

b) Balatonmáriafürdő Község fejlesztési tervének és rendezési tervének (továbbiakban együtt: településterv), kézikönyv és településképi rendeletének készítése és módosítása során.

2. § A helyi partnerségi egyeztetésben partnerként részt vehet Balatonmáriafürdő közigazgatási területén

a) lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy;

b) székhellyel, telephellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet;

c) működő érdekképviseleti szerv

d) működő civil szervezet

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező szervezet.

2. Partnerekkel történő egyeztetés szabályai, tájékoztatásának módja

3. § (1) Új településterv, új kézikönyv vagy új településképi rendelet készítése esetén lakossági fórum tartása kötelező.

(2) Az elkészült új településterv, kézikönyv, településképi rendelet tervezetéről szóló hirdetmény a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal megelőzően kerül közzétételre Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata hivatalos honlapján és a Balatonmáriafürdői Községháza épületében. Az elkészült tervezet megtekinthető a lakossági fórum napján a lakossági fórum helyszínén is.

(3) Településterv, kézikönyv vagy településképi rendelet módosítása esetén a partnerek véleményezési lehetőségét a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) szerinti E-TÉR-ben történő egyeztetés biztosítja. Az erről szóló hirdetmény legkésőbb az E-TÉR-be történő feltöltéssel egyidejűleg közzétételre kerül Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata hivatalos honlapján és Balatonmáriafürdő Községháza épületében.

(4) Az adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a Korm.r. alapján az 1. melléklet tartalmazza.

3. A partneri vélemény beküldésének és nyilvántartásának módja

4. § (1) A partner lakossági fórum tartása esetén a véleményét megadhatja:

a) a hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül elektronikus úton

aa) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail-címre történő megküldéssel, vagy

ab) hivatali kapun keresztül a hirdetményben meghatározott címre való feltöltéssel; továbbá

b) a hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül papír alapon

ba) postai küldeményben a hirdetményben meghatározott címre küldve, vagy

bb) személyesen leadva a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint

c) a lakossági fórumon szóban, amelyről jegyzőkönyv készül.

(2) A partner a véleményét minden esetben a Korm.r. szerinti E-TÉR felületén megadhatja.

5. § A lakossági fórumról készült jegyzőkönyv a lakossági fórumot követő 10 napon belül közzétételre kerül Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata hivatalos honlapján.

6. § (1) A partneri véleményeket a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és összesíti a partnerségi egyeztetés hirdetményben meghatározott határidő lejártát követő 10 munkanapon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerint összesített partneri vélemények feltöltésre kerülnek a Korm.r. szerinti E-TÉR egyeztetési felületére, a feltöltéssel a helyi partnerségi egyeztetés lezárásra kerül.

4. Záró rendelkezések

7. §1

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 24/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

A partnerek minimális tájékoztatási formája

terv típusok

eljárás típusa

tájékoztatás módja

javaslat kérés módja

véleményezés módja

Fejlesztési terv:
- Koncepció;
- Stratégia;
- Fejlesztési tervlap

készítése

- hirdetmény: helyben szokásos módon,
- önkormányzati honlap
- E-TÉR felület

- lakossági fórum;
- E-TÉR felület

- lakossági fórum;
- E-TÉR felület

módosítása

- E-TÉR felület

- E-TÉR felület

Kézikönyv

készítése

- hirdetmény: helyben szokásos módon,
- önkormányzati honlap
- E-TÉR felület

- lakossági fórum;
- E-TÉR felület

- - lakossági fórum;
- E-TÉR felület

módosítása

- E-TÉR felület

- E-TÉR felület

Településképi rendelet

készítése

- hirdetmény: helyben szokásos módon,
- önkormányzati honlap
- E-TÉR felület

- lakossági fórum;
- E-TÉR felület

- lakossági fórum;
- E-TÉR felület

módosítása

- E-TÉR felület

- E-TÉR felületRendezési tervek:

-Helyi Építési Szabályzat;
- Szabályozási Tervek

készítése

általános eljárás

- hirdetmény: helyben szokásos módon,
- önkormányzati honlap
- E-TÉR felület

- lakossági fórum;
- E-TÉR felület

- lakossági fórum;
- E-TÉR felület

módosítása

- E-TÉR felület

- E-TÉR felület

módosítása

speciális egyszerűsített eljárás

- E-TÉR felület

- E-TÉR felület

módosítása

speciális rövid eljárás

- E-TÉR felület

- E-TÉR felület

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.