Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 09- 2022. 06. 09

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.09.

Kaposmérő község Önkormányzatának képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 3. § (4) bek., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 146-151. § alapján az önkormányzat által fenntartott általános iskolai napköziben, napközi otthonos óvodában, az idősek klubjában, a házi segítségnyújtásban, ill. szociális étkeztetésért, ill. az ellátásért fizetendő térítési díjról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. június 9-én lép hatályba, és 2022. június 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. Az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont a)–e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) óvodai térítési díj háromszori étkezés esetén: 363,- Ft + ÁFA

b) napközi térítési díj háromszori étkezés esetén: 459,- Ft + ÁFA

c) napközi térítési díj kétszeri étkezés esetén: 378,- Ft + ÁFA

d) napközi térítési díj csak ebéd igénybevétele esetén: 297,- Ft + ÁFA

e) felnőtt előfizetők térítési díja: 563,- Ft + ÁFA”

2. melléklet

1. Az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Szociális étkezés igénybevétele esetén: 563,- Ft + ÁFA/nap”