Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 08. 04- 2022. 08. 04

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.08.04.

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (l) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:

1. § Általános rendelkezések]

Az önkormányzat a közművelődési tevékenység szabályozása során arra törekszik, hogy megőrizze a település kulturális értékeit, biztosítása a helyi társadalom kulturális szükségleteit, meghatározza a közművelődési feladatok ellátásának formáját, támogassa az önszerveződő közösségeket és lehetőséget biztosítson polgárainak a közművelődéshez. Az önkormányzat a kulturális alapellátás keretében, a közművelődés eszközeivel támogatja a közösségi művelődésben résztvevők életminőségének javítását, a település kulturális, társadalmi és gazdasági lehetőségeinek kialakítását.

2. § A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed Kaposmérő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található közösségi színtér/ közösségi színterek/ közművelődési intézmény/ közművelődési intézmények működtetőire, alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

E rendelet célja, hogy Kaposmérő Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

3. § Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások]

(1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő – művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása – közművelődési alapszolgáltatás érdekében biztosítja:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzéséhez a Közösségi Térben előzetes egyeztetés alapján kötött külön megállapodás szerint a terem/ termek használatát.

b) a bemutatkozási lehetőséget a művelődő közösség/közösségek fejlődése, szakmai teljesítményük elismerése céljából a település rendezvényein, esetenként a település közigazgatási határain kívül rendezett eseményeken, a partnertelepülések programjain, valamint támogatja a bemutatókon, versenyeken való részvételüket.

(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembevételével megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása.

(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét,

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.

4. § Szolgáltatási terv]

Kaposmérő Községi Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

5. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja]

(1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. szám alatti Kaposmérői Közösségi Tér működtetésével látja el.

(2) A közművelődési feladatokat a Kaposmérői Közösségi Tér (továbbiakban: telephely) látja el.

(3) A telephely jelen rendeletben rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósításához.

(4) A telephely kulturális programja, munkaterve, továbbá a nyilvános könyvtár éves szakmai beszámolója minden évben önkormányzati jóváhagyásával válik érvényessé.

6. § A közművelődési tevékenység finanszírozása]

(1) Az Önkormányzat az e Rendeletben meghatározott közművelődéssel kapcsolatos feladatait, az alapszolgáltatásait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati saját költségvetési támogatás, az intézmény saját bevétele és a pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására, valamint a Közösségi Tér infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázatokhoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) A kiemelt települési közművelődési nagyrendezvények, fesztiválok, testvértelepülési kapcsolatok, nemzetiségi kultúra, gyermek és ifjúsági feladatok finanszírozására az Önkormányzat éves költségvetésében keretet különít el, ütemezésükre éves programtervet készít.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönített forrást biztosít a település közművelődési feladatokat ellátó civil szervezeteinek támogatására, bizottsági hatáskörbe utalt pályázat úton történő lebonyolításra.

7. § A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete]

(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

(2) Az Önkormányzat a művelődési háznak törvényességi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el.

(3) Az Önkormányzat szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.

8. § A közművelődésben együttműködő partnerek]

Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátása során együttműködik:

a) a települési székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel; a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

b) egyházakkal,

c) a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel,

d) a településen élő, művészeti, hagyományőrző tevékenységet végző személyekkel, és a közművelődési feladatokat ellátó országos, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.

9. § Hatály vesztés]

Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kaposmérő község képviselő testületének 4/2011 (II.16..) önkormányzati rendelete.

10. § Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2022. augusztus 4-én lép hatályba.