Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 02

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésben, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 47. § (1) és (3) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 34. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet 4. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Ápolási díjra jogosult az a nagykorú hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló személy gondozását végzi és az egy főre jutó havi jövedelem a 100.000,- Ft-ot nem haladja meg.”

2. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A települési támogatás formái:

a) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás,

b) pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön,

c) temetési költségekhez való hozzájárulás,

d) havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

(2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy rendkívüli települési támogatásra jogosult.

(3) Rendkívüli települési támogatásban – kivéve a temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatást - az a személy részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot.

(4) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból a Tv. 45. § (5) bekezdésében meghatározottak kezdeményezésére is megállapítható.

(5) A települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni juttatásként is adható.

(6) A települési támogatás pénzbeli folyósítása esetén utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.

(7) A rendkívüli települési támogatás mértéke - a temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás kivételével - esetenként és személyenként nem lehet kevesebb 2.000 Ft-nál és nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot. A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás összege legalább havi 2.000,- Ft és legfeljebb havi 10.000,- Ft lehet.

(8) Különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi kár, haláleset, hosszan tartó súlyos betegség miatti kereset kiesés, magas gyógyszerköltség) a kérelmező jövedelmére tekintet nélkül méltányossági rendkívüli települési támogatásban részesíthető. A méltányosságból adott rendkívüli települési támogatás összege a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg.”

3. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet 13/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A képviselő-testület szociális alapot hoz létre a 2022. évi költségvetési évre vonatkozóan, amelyből jogosult - egyedi kérelem alapján - támogatást adni az ingatlanán egyedül élő - Kaposmérői állandó lakosú - öregségi nyugdíjasok részére, akiknek az öregségi nyugdíja a 100.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatáshoz a rezsihez kapcsolódó számlákat mellékelni szükséges, a nélkül a beadott kérelmet a testület nem tárgyalja. A támogatási kérelemhez mellékletként 1 havi (30 napnál nem régebbi) közműszámlákat (víz, gáz, áram) kell csatolni. Nyilatkozni kell a fűtés módjáról. A kérelem beadási határideje az adott év december 15. napja. ”

4. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.