Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 20- 2023. 04. 29

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

2022.10.20.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. § A rendelet célja, hatálya]

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Kaposmérő Község közigazgatási területén állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre.

(2) Kaposmérő Község Önkormányzata az elnyert támogatás mértékéig, térítésmentesen tűzifát biztosít a településen életvitelszerűen élő, szociálisan rászoruló személyek részére, akik e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek és e rendelet által meghatározott formai követelményeknek megfelelő igénylést nyújtanak be. Kaposmérő Község Önkormányzata a nyújtott támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

(3) Az egy háztartásban élő személyek közül csak egy személy részére állapítható meg támogatás.

2. § Az igénylés benyújtásának szabályai]

(1) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog, és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban szociális igazgatási eljárás) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) rendelkezéseit, ill. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A szociális tűzifa iránti kérelmet a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani e rendelet 1. számú mellélete szerinti formanyomtatványon.

(3) A kérelem mellé a jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratokat csatolni kell:

a) rendszeres pénzellátással rendelkezők esetében a pénzellátás folyósításának igazoló szelvénye, illetőleg megállapító határozata

b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében a munkáltató által kiállított hivatalos keresetigazolás, egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagja vonatkozásában a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás.

c) alkalmi munkát végzők esetében az egyszerűsített munkavállalásról kiállított igazolás, a tevékenységet végző által adott nyilatkozat.

(4) A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi adóhatóság a NAV Somogy Megyei igazgatósága az Önkormányzatot a család anyagi helyzetéről informálja. Az Önkormányzat a GDPR szabályzata szerint az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra felhasználni.

(5) A támogatás forrása az Önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 16.500,- Ft/erdei m3+áfa összegű támogatásban részesül, mely összeg az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes ár melyet az önkormányzat 1000,- Ft/ erdei m3 + áfa összeggel, valamint a szállítási költség + áfával egészíti ki.

3. § A jogosultak körének meghatározása]

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást – tűzifát – biztosít elsősorban annak a személynek,

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

aktív korúak ellátására, időskorúak járadékra, vagy települési támogatásra- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő, vagy

b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ill. hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult, vagy

d) három vagy annál több gyermeket nevel és a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el a 100.000,- Ft-ot.

e) ápolási díjra jogosult, vagy

f) 65 éven felüli a háztartásban egyedül élő nyugdíjas, ha jövedelme nem haladja meg a 100.000,- Ft összegű maximális jövedelemhatárt.

(2) Amennyiben az igénylések mértéke, az odaítélhető fa mennyiségét meghaladja abban az esetben az előnyben részesülők közül azok élvezzenek előnyt, akik több – legalább kettő - kategóriának is megfelelnek.

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifa adható.

4. § Nem jogosult a támogatásra]

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család,

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

5. § A támogatás igénylésének menete és elbírálása]

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2022. november 15. napjáig lehet benyújtani.

(3) A támogatási kérelmekről Kaposmérő Község Polgármestere határozattal dönt.

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül az önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek, és a 5. § (2) bekezdésében meghatározott határidőre érkeztek – el kell utasítani.

II. Fejezet

Záró rendelkezések

6. § Hatálybalépés és hatályvesztés]

Ez a rendelet 2022. október 20-án lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem szociális tűzifa támogatáshoz

I. Az igénylő személyi adatai:

1. Név:……………………………………………………………………………………………….

2. Születési név: …………………………………………………………………………………….............

3. Anyja neve:………………………………………………………………………………………..

4. Születési hely év, hó, nap:………………………………………………………………………..........................

5. Lakóhely:………………………………………………………………………………………….

6. Tartózkodási hely:……………………………………………Bejelentés dátuma:……………….

7. Állampolgárság:…………………………Családi állapota: ……………………………………............

8. TAJ szám: ........................................................ Telefonszám:......................................... ..

9. A kérelmezővel egy családban élők száma:……………fő

II. Az igénylővel közös háztartásban élők adatai:

NÉV

ANYJA NEVE

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

ROKONSÁGI FOK

TAJ SZÁM

1

2

3

4

5

6

III. Jövedelmi adatok:

A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem, táppénz


2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem


3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás) időskorúak járadéka


4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]


5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások


6. Egyéb jövedelem, tartásdíj


7. A család összes nettó jövedelme


IV. Nyilatkozatok

10. Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen Kaposmérő községben élek.

11. Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem.

12. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

13. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódisága a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti.

14. Hozzájárulok a kérelemben közölt adatok szociális igazgatási eljárásban történő felhasználáshoz, kezeléséhez.

15. Kijelentem, hogy a szociális tűzifa támogatás megállapítása ügyében a kérelemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról

lemondok / nem mondok le.*

(*a megfelelő aláhúzandó)

A KÉRELEMHEZ A JÖVEDELMEK VALÓDISÁGÁT ALÁTÁMASZTÓ IGAZOLÁSOK CSATOLÁSA KÖTELEZŐ!

Kelt: …………………………, 2022. ………………….hó………..nap

……………………………………..

az igénylő aláírása