Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 10- 2022. 11. 11

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.10.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésben, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 47. § (1) és (3) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 34. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet 13/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület szociális alapot hoz létre a 2022. évi költségvetési évre vonatkozóan, amelyből jogosult - egyedi kérelem alapján - támogatást adni az ingatlanán egyedül élő - Kaposmérői állandó lakosú - öregségi nyugdíjasok részére, akiknek az öregségi nyugdíja a 120.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatáshoz a rezsihez kapcsolódó számlákat mellékelni szükséges, a nélkül a beadott kérelmet a testület nem tárgyalja. A támogatási kérelemhez mellékletként 1 havi (30 napnál nem régebbi) közműszámlákat (víz, gáz, áram) kell csatolni. Nyilatkozni kell a fűtés módjáról. A kérelem beadási határideje az adott év december 15. napja. ”

2. § Ez a rendelet 2022. november 10-én lép hatályba.